Төрийн үйлчилгээ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНД ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ2024-1-9

  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон актын хуулбар;
  • 2% цээж зураг.

ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ2024-1-9

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /Эх хувь/;
  • Хүүхдийн төрсний бүртгэлийн лавлагаа /УБЕГ-ын архив болон ТҮЦ машин/;
  • Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрөл /Нотариатаар батлуулсан байх/;
  • Төрсөн эцэг, эхийн оршин суугаа хаягийн лавлагаа;
  • Хүүхэд үрчлэн авах хүсэлт гаргасан иргэдийн өргөдөл /Нотариатаар батлуулсан байх/;

“ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ҮЗҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ2024-1-9

  • Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;
  • Иргэний бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулагчийн өөрийн өмчлөлийн байрны лавлагаа, оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа;

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн тариф2024-1-8

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн тариф

2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын тайлан2024-1-3

2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын тайлан 

Үндсэн эх үүсвэр2023-10-13

Үндсэн эх үүсвэр

Байгууллагын захиалгаар хийгдсэн судалгааны ажил2023-1-30

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй Багахангайн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн Хөгжлийн төлөвлөгөөг хийх болзол хангаж, тендерт шалгарсан “Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл паркийн холбоо ТББ”-ийн багийн ахлагч Монгол улсын зөвлөх инженер, доктор (PhD) профессор С.Төгс, Доктор Б.Баттулга нар 2023 оны 01 сарын 30-ний өдөр хүрэлцэн ирж Дүүргийн удирдлагуудад болон Паркийн дарга, инженерүүдэд “Хөгжлийн төлөвлөгөө”-ний эцсийн тайлангаа танилцуулж, төлөвлөгөөнд тусгах саналыг хэлэлцлээ.

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН2018-6-27

2018 оны 06 дугаар сарын 27 Дүүргийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, тэднийг мэдээллээр ханган, үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй явуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариу мэдэгдэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. 2018 оны хагас жилд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд тус дүүргийн иргэдээс УИХ болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, 1800-1200 тусгай дугаарын утсанд хандсан  өргөдөл, гомдол байхгүй, Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 3 өргөдөл, www.ub1200.mn цахим хуудсанд хандсан 1 өргөдөл байна. Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 53 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 57 байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2018 хагас жил2018-6-27

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН /2018 оны хагас жил/   2018 оны 06 дугаар сарын 27 Дүүргийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, тэднийг мэдээллээр ханган, үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй явуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариу мэдэгдэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. 2018 оны хагас жилд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд тус дүүргийн иргэдээс УИХ болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, 1800-1200 тусгай дугаарын утсанд хандсан  өргөдөл, гомдол байхгүй, Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 3 өргөдөл, www.ub1200.mn цахим хуудсанд хандсан 1 өргөдөл байна. Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 53 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 57 байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН2018-3-26

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН / 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/ 2018 оны 03 дугаар сарын 26 Дүүргийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, тэднийг мэдээллээр ханган, үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй явуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариу мэдэгдэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. 2018 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд тус дүүргийн иргэдээс УИХ болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, 1800-1200 тусгай дугаарын утсанд хандсан  өргөдөл, гомдол байхгүй, Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 3 өргөдөл байна. Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 26 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 26 байна

“Эрүүл орчин-иргэдийн сайн сайхан” II ДУГААР ШАТНЫ хөтөлбөрИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2018-3-16

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны……дугаар  сарын…..-ны өдрийн …….. дүгээр захирамжийн хавсралт     “Эрүүл орчин-иргэдийн сайн сайхан” II ДУГААР ШАТНЫ хөтөлбөрИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     № Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгж үүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /мян төгрөг/ Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин үр дүнгийн үзүүлэлт Үндсэн Хамтран Нэг

”Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”2018-2-16

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 50 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.7 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: ”Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай. Хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүр Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжид хамруулах замаар санхүүжүүлж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                     У.ХҮРЭЛСҮХ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                                Ц.НЯМДОРЖ   Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаартогтоолын хавсралт   БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл   Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас эрх зүйн шинэтгэл хийх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, мэдээлэх, сурталчлах, иргэдийн эрх зүйн ухамсар, мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр олон шийдвэр гаргаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлж ирсэн байна

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам2018-2-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт   МЕНЕЖЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН  ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Төсвийн шууд захирагч байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх)-тэй   үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална. 1.2.Энэхүү журмын зорилго нь Монгол  Улсын төрийн албаны хэмжээнд төсвийн шууд захирагч менежертэй энэ журмын дагуу гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд  нэгдсэн стандарт тогтоон мөрдүүлэх, гэрээнд тусгагдсан  ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр  байгууллагын болон тухайн нэгжийн үйл ажиллагааны зорилго,  зорилтуудыг хангахад чиглүүлэн, менежер үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэхэд оршино. 1.3

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ2018-2-11

 1 ‐МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТА-ны ёс зүйн) 2010 оны 11 дүгээр Улаанбаатарсарын 10-ны өдөр хот Дугаар 288Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийнгазраас ТОГТООХ нь:1. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоорбаталсугай.2

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам2018-2-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр                                                                            тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ             Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төрийн жинхэнэ албан хаагч-төсвийн шууд захирагч (цаашид “Төсвийн шууд захирагч” гэх)-тай үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.   1.2.Энэхүү журмын зорилго нь Монгол  Улсын төрийн албаны хэмжээнд төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчтай энэ журмын дагуу гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд  нэгдсэн стандарт тогтоон мөрдүүлэх,  гэрээнд тусгагдсан  хөтөлбөр,  арга хэмжээг хуваарилагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үндсэн дээр  байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго,  зорилтуудыг хангахад чиглүүлэн, төсвийн шууд захирагч үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэхэд оршино.   1.3

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам2018-2-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт   ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх) төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.   1.2

Төрийн үйлчилгээ


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.