Сул ажлын байр

2023-11-23
2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ААНБ-УУДЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2023 оны 11 дүгээр сарын 23 

                                                                                                                                       

д/д

Салбар

Байгууллагын нэр

Ажлын байрны нэр

Ажил мэргэжил

Орон тоо

Холбоо барих утас

  1. Төрийн болон боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллага

1

Нийслэлийн  Багахангай дүүрэг

Засаг даргын Тамгын газар

Эрүүл мэнд, бие тамир, индекс хариуцсан мэргэжилтэн

*Эрүүл мэнд /091/;                                                  *Анагаах ухаан/0912/;                                         *Нийгмийн эрүүл мэнд /091801/;                         

*Спорт /1014/;                                                       *Багш, биеийн тамирын боловсрол /011410/;

1

70491101

99059921

2

2 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан

*Эрх зүй /042101/

*Менежмент ба удирдахуй /041301 041303/; I15

*Нийгмийн шинжлэх ухаан /031/;

*Боловсрол /0111/;

*Багш, мэргэжлийн  /0114/;

*Нийгмийн хамгаалал /092/.

1

3

Мэдээ, мэдээлэл хариуцсан ажилтан

Бакалаврын зэрэгтэй мэргэжил шаардахгүй

1

4

Цахилгаан, сантехникийн засварчин

Харгалзахгүй

1

5

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн сан хариуцсан мэрэгжилтэн

*Эрх зүй (042)

*Нийгмийн хамгаалал (092)

*Эдийн засаг (0311)

*Статистик (0542)

*Хүн ам зүй

*Нийгмийн шинжлэх ухаан

 

(0313-0314)

1

70491049

88057746

6

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

*Боловсрол (011101, 0112, 011413, 011426)

*Нийгмийн хамгаалал (0922,0923)            

*Эрх зүй (0421)      

*Сэтгэл судлал (0313) *Гэр бүл судлал (031403

1

7

Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

*Боловсрол (011101, 0112, 011413, 011426)  *Нийгмийн хамгаалал (0922,0923)            

*Эрх зүй (0421)      

*Сэтгэл судлал (0313)

*Гэр бүл судлал (031403)

1

8

Хууль эрх зүй, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

*Эрх зүй (042)

1

9

Гэр бүлийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

*Нийгмийн хамгаалал (092)

*Нийгмийн шинжлэх ухаан (0313-0314)

*Боловсрол (011)

*Эрх зүй (042)        

*Сэтгэл судлал (0313)

*Гэр бүл судлал       *Хүмүүнлэг (0221,0223)

1

10

Эрүүл мэндийн төв

Эмэгтэйчүүдийн эмч

*Хүний их эмч

* Эмэгтэйчүүдийн эмч

1

70491026

88251080

11

Тархвар судлаач

* Тархвар судлаач

1

12

Лабораторийн эмч

* Хүний эмч

* лаборатори

1

13

Ерөнхий мэргэжлийн эмч

* хүний их эмч

1

14

Сувилагч

* Сувилахуй

2

15

Рентген техникч

* Техникч

1

16

Лабраторийн техникч

* Лабораторийн техникч

1

17

Дотоод аудитын алба

Дотоод аудитор

*Нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

*Бизнесийн удирдлага

/041301/;

*Эдийн засаг /0311/;

*Санхүү /041201/;

*Эрх зүй /0421/;

 

1

 

    88649406

18

Ерөнхий боловсролын “Хангай” цогцолбор сургууль

Бага ангийн багш

*Бага ангийн багш

2

99607626

95951720

19

Монгол хэл, уран зохиолын багш

* Монгол хэл, уран зохиолын багш

3

20

Математикийн багш

*Математикийн багш

2

21

Англи хэлний багш

*Англ хэлний багш

2

22

Орос хэлний багш

*Орос хэлний багш

1

23

Дуу хөгжмийн багш

*Дуу хөгжмийн багш

2

24

Эмч

*Хүүхдийн эмч

*Хүний их эмч

1

25

Сантехниеч

*Сантехникийн засварчин

1

  1. Хувийн хэвшлийн байгууллага

26

Нийслэлийн  Багахангай дүүрэг

“Ян сарьдаг-Оргил” ХХК

Барилгын инженер

*Барилга архитекторын инженер

1

99191674

27

Сантехникийн инженер

*Сантехникийн инженер

1

28

Механик инженер

*Механик инженер

1

29

Цахилгааны инженер

*Цахилгааны инженер

1

30

Холбоо, дохиоллын инженер

*Холбооны инженер

1

31

Агааржуулалтын инженер

*Агааржуулалтын инженер

1

32

Сантехникч

*Сантехникийн засварчин

1

 


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.