Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлига төлөвлөгөө биелэлт хагас жил дүүрэг2023-12-26

2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Авлигын эсрэг 2023 биелэлт2023-12-25

2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдье, нэгдье аян тайлан2023-11-10

Мэдье, нэгдье аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-9

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны …. сарын …

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.