БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

564

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын

2018 оны …. сарын …. –ны өдрийн

……. дугаар захирамжийн хавсралт

 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Бодлогын зорилт Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хугацаа Хариуцах нэгж  
    Үндсэн үйл ажиллагаа Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ      
1 2 3 4 5    
ЗОРИЛТ 1. ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ  
1.1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хууль 5

дугаар зүйлийн 5.1.2; Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2.

1.1.1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, теле сурталчилгаа, яриа таниулга, сонсгол, нээлттэй өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, хэвлэмэл материал г.м/

 

 
 
·         Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон шинээр гарсан журам, зааврыг Дүүргийн вэб сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулах

·         Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр гарын авлага бэлтгэж тараах

·         ААНБ-дад сурталчилах

 

Жилдээ

ТЗУХ

 

 

 

 
1.1.2. Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг иргэд, байгууллага, албан хаагчдад түгээх Бүртгэл хөтлөн, ААНБ, иргэдэд олшруулан хүргэх Тухай бүр  
1.2 Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг ба нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох

Эрх зүйн үндэслэл:

·         Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5

1.2.1. Боловсруулж байгаа хууль, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг цахим хуудсаар хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийн 2018 оны үндсэн чиглэл болон хууль, журмын төслийг цахим хуудсандаа байршуулж иргэд, олон нийт сонирхогч бүлгүүдийн саналыг авч тусгах 4-р улиралд Холбогдох хэлтэс  
1.2.2. Боловсруулж байгаа хууль, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол,  нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг цахим хуудсанд байршуулах ХЗЯ-нд холбогдох материалыг бүрдүүлэн бүртгүүлэх, Жилдээ  
1.2.3. Дээрх асуудлаар иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудыг хороодын иргэдээр хэлэлцүүлж саналыг авч ажиллах  

Жилдээ

 
1.3 Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

 

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3

 

1.3.1. Тухайн жилд явуулах хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулах Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  төлөвлөгөө гаргах, батлуулах, сайтад байршуулах  

2-р улиралд

ТЗУХ  
1.3.2. Хийсэн хяналт шалгалтын дүнг олон нийтэд мэдээлсэн байх /цахим хуудсаар, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн байх/ Орон нутгийн телевиз, дүүргийн цахим хуудсаар  дүнг мэдээлэх Төлөвлөгөөний дагуу Хариуцсан хэлтэс  
1.3.3. Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ /дүгнэлт, акт, зөвлөмж гаргах, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авсан байдал/-ний үр дүнгийн талаар мэдээлэх Зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, холбогдох байгууллагуудад хүргэх  
 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4;

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Тухайн жилийн төсөв,  дараа жилийн төсвийн төслийг цахим хуудсанд байршуулах

 

 

Дүүргийн вэб сайтад ил тод байдал, шилэн данс буланд мэдээллийг байршуулах Тогтоосон хугацаанд Ахлах ня-бо

С.Баасанхүү

 
1.4.2. Төсвийн гүйцэтгэлийг шилэн дансанд байршуулах Төсвийн гүйцэтгэлийг шилэн дансанд байршуулах

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг цахим хуудсанд байршуулах

Тогтоосон хугацаанд  
1.4.3. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг цахим хуудсанд байршуулах  
1.4.4. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь цахим хуудсандаа байршуулах
 
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь цахим хуудсандаа байршуулах
 

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг сайтад байршуулах

 

 

Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх

Тогтоосон хугацаанд Ахлах ня-бо

С.Баасанхүү

 
1.4.5. Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг сайтад байршуулах Улирал бүр.  
1.4.6. Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх
Өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 14 хоногт багтаан  
1.4.7. Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох /татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх мэдээлэл/ Жилдээ  
1.4.8. Концессын зүйлийн хэрэгжилтийг хангах, нийтэд мэдээллэх
Зууны мэдээ сонин, дүүргийн вэб сайтад байршуулах Батлагдсанаас хойш ажлын 14 хоногт багтаан СТСХ  
1.4.11. 5.0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүгийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг сайтад байршуулах  

Дүүргийн вэб сайт, шилэн дансанд  болон мэдээллийн самбарт байршуулах

Сар бүр Ахлах ня-бо

С.Баасанхүү

 
1.4.12. Байгууллагын төсөв, орон тоо, төлбөр хураамжид орсон өөрчлөлт 7 хоногийн дотор  
1.4.13. Цалингаас бусад 5.0 сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлагын гүйлгээ  
1.4.14. Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг цахим хуудсанд байршуулах  

Дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансанд байршуулах

7 хоногийн дотор

Шилэн дансанд сар бүр

 
1.4.15.  Нийгмийн даатгалын

сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр

авах эрх бүхий этгээдийн

жагсаалтыг тухайн этгээдийн

эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн

нэрийн хамт цахим хуудсандаа

ойлгомжтой байдлаар байршуулах

/Нийгмийн даатгалын ерөнхий

газраас авсан баримтад

тулгуурлах/

 
 Байгууллагаас тэтгэвэрт гарах ажилтан, албан хаагчийн судалгааг цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ ТЗУХ  
1.4.16. Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах Тайваны “Хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сан”-аар хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг дүүргийн вэб сайтад байршуулах НХХ

Хороод

 
1.6 Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8

 

1.6.1. Тухайн байгууллагаас олгож буй зөвшөөрөл /тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох г.м бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл/-ийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршуулах  Дүүргээс олгож байгаа тамхины тусгай зөвшөөрөл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан ААН-ийн жагсаалтыг сайтад байршуулах 2-р улиралд ТХҮХ  
1.6.2. Дээрх зөвшөөрөл /тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох г.м бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл/-ийг олгоход шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт, уг асуудлыг шийдвэрлэх журмыг цахим хуудсанд байршуулах  Зөвшөөрөл олгох журам, олгоход шаардагдах баримт бичгийн жагсаалтыг дүүргийн вэб сайтад байршуулах  
 

 

 

 

 

1.6.3. Тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсанд ойлгомжтой байдлаар байршуулах Аж ахуйн нэгжид тамхины тусгай зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг сайтад байршуулах 2-р улиралд ТХҮХ  
1.6.4. Чиг үүргийн дагуу нууцад хамаарахаас бусад бүртгэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа ил тод болгох Дүүргийн вэб сайтад байршуулах 2-р улиралд багтаан Хэлтсүүд  
1.7 Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл

1.7.1.Сул орон тооны зарыг цахим хуудсандаа байршуулах /тухай бүр шинэчилсэн/  Дүүргийн вэб сайт болон зар мэдээллийн самбарт байршуулах, нийслэл ТАСЗ-д хүргэх

 

 

Тухай бүр

ТЗУХ  
1.7.2.Сонгон шалгаруулалт явуулах талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарласан байх  
1.7.3. Байгууллагын сул орон тоог нөхөх нөөц бүрдүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах; Холбогдох албан тушаалтан, байгууллагад саналыг хүргүүлэх  
Хүний нөөцийн хөгжил /Албан хаагч, ажилтны нийгмийн баталгаа/-ийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах; Хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхой ажлууд зохион байгуулах  
 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 48 дугаар зүйлийн 48.5

 

1.8.1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах. Дүүргийн вэб сайт болон мэдээллийн самбарт  байршуулах.

 

Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор

 

СТСХ

ХААА

 

 
1.8.2. Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам,  тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл /шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл/-ийг цахим хуудсанд,  тендерийн урилгыг  цахим хуудас болон  үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарласан байх. – Дүүргийн вэб сайт болон мэдээллийн самбарт  мэдээллүүдийг байршуулах.

– Тендерийн урилгыг “Зууны мэдээ” сонин болон дүүргийн LED дэлгэцээр зарлах, цацах

 

Тухай бүрт    
1.8.3. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсандаа байршуулах. Мэдээллийн самбар болон дүүргийн вэб сайтад байршуулах Тухай бүр

 

СТСХ

ХААА

 
1.8.4. Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг цахим хуудсандаа байршуулсан байх. Тайланг дүүргийн вэб сайтын худалдан авах ажиллагааны ил тод буланд байршуулах Тухай бүр СТСХ

ХААА

 
1.8.5. Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх. Төлөөллийг оролцуулсан Үнэлгээний хороодыг байгуулах, вэб сайтад байршуулах.  

 

 

Тухай бүр

 

 

 

СТСХ

ХААА

 
1.9 Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6

 

1.9.1. Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн байх  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих заалтыг тусган мөрдүүлэх ажилд хяналт тавьж ажиллах 2-р улиралд багтаан ТЗУХ  
1.9.2. Хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа нээлттэй болгох  Албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн гаргаж, сайтад байршуулах Жилдээ  
1.10 Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага, иргэдийн сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжих, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах 1.10.1. Тодорхой төрлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, явц байдалд хяналт тавих, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх  Орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил болон төрийн албан хаагчдын ёс зүйн талаар иргэдээс авах сэтгэл ханамжийг судалгааг Ажлын хэсэг томилон гүйцэтгүүлэх 2.4-р улиралд  
1.10.2. Хэрэгжүүлсэн ажил, хамтын ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаараа мэдээлсэн байх Судалгааны дүнг нэгтгэх, орон нутгийн телевизээр мэдээлэх Тухай бүр ТЗУХ

 

 
1.12 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх

 

1.12.1. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах  Нийт ажилтан, албан хаагчдын дунд сахилга, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах  

Жилдээ

Ёс зүйн хороо  
1.12.3. Зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах нөхцөл /тогтмол утас ажиллуулах, цахим хуудсанд байршуулах, шуудангаар, биечлэн, хайрцаг байршуулах г.м/-ийг бүрдүүлсэн байх  Угтах үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, ТАХ-ийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг дүүргийн вэб сайтаар дамжуулан авах  

 

 

 

Тухай бүр

 
1.12.4.Зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /Зөвлөмж/-г авах
Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагч, ажилтанд албаны шалгалт явуулах, санал, дүгнэлт гаргаж, Ёс зүйн болон сахилгын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх  
1.12.5.Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэсэн байх  Ёс зүйн хороог хуралдуулах, саналыг Газрын даргад уламжлах Ёс зүйн хороо  
1.12.6. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хамт олонд мэдээлсэн байх Хэрэгжилтийг Тамгын газрын хурал болон Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах    
 

 

1.13

 

Давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6, 19 дүгээр зүйл

1.13.1. Хууль болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, албан хаагчдад танилцуулсан байх  Хуулиар зөвшөөрсөн давхар ажил эрхэлж болох жагсаалтыг шинээр ажилд орсон албан хаагчдад танилцуулах Жилдээ ТЗУХ

 

 
1.13.2. Давхар ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаатай байх, давхар ажил эрхлэх тохиолдолд зөвшөөрөл олгодог байх

 

 ЗДТГ-ын хэмжээнд давхар ажил эрхэлж байгаа албан хаагчдын судалгааг шинэчлэн гаргах  
1.14 Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10;

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4,

1.14.1. Удирдлагын шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлсэн байх Мэдээллийн самбарт байршуулах Ажлын 5 хоногт багтаан  
1.14.2. Удирдлагаас гаргасан төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэр /тушаал, захирамж/-ийг цахим хуудсанд байршуулах

 

Дүүргийн Засаг даргын захирамжийг ublegal.mn сайт болон дүүргийн вэб сайтад байршуулах  
1.14.3. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж /хуульчилсан акт/, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсанд байршуулах   Байгууллагын даргын тушаал, дүрэм, дотоод журмыг байгууллагын дотоод сүлжээ, цахим хуудсанд байршуулах Ажлын 5 хоногт

багтаан

Хэлтсүүд  
1.14.4. Үйлчлүүлэгчээс авч буй төлбөр, хураамжийг цахим хуудсанд байршуулах

 

 ЗДТГ-аас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний жагсаалт гаргаж, вэб сайт болон Мэдээллийн самбарт байршуулах 1-р улиралд ТЗУХ  
1.15 Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.11;

Мэдээллийн ил тод бай-дал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2;

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг со-нирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.3;

Иргэдээс төрийн байгуул-лага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомд-лын шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 8, 9 дэх заалт, 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг

1.15.1. Хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, сурталчилсан байх  Байгууллагын мэдээллийн самбар болон сайтад байршуулах  
1.15.2. Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлсэн байх   Хэрэгжилтийг хангах, саналын хайрцаг, нээллтэй утас ажиллуулах  
1.15.3. Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байршуулах
Цагийн хуваарь шинэчлэн гарган батлуулж, хэрэгжилтийг хангах, сайтад байршуулах  
1.15.4. Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шийдвэрлэсэн талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлсэн байх  Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг орон нутгийн телевиз, LED дэлгэцээр мэдээлэх Улирал бүр  
1.16 Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1

 

1.16.1. Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах, уг жагсаалтыг гаргахдаа тодорхой судалгаа, шинжилгээнд тулгуурласан байх Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтын судалгаа шинэчлэн гаргаж, сайтад байршуулах 2-р улиралд багтаан ТЗУХ

 

 
1.16.2. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, сөрөг үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хянах, мэдэгдэл гаргах, албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулсан г.м/ Гарсан тохиолдолд Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах, ажлын байрыг сэлгэн ажиллуулах Жилдээ  
 

1.18

Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, 6.7, 18 дугаар зүйлийн 18.4.2, 29 дүгээр зүйлийн 29.4;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2

1.18.1. Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ   Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж батлуулан, хэрэгжилтийг хангах Тухай бүр  
1.18.2. АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн мэдэгдлийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ  

Хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Тухай бүр ТЗУХ  
1.18.3. АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн биелэлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ
 
1.18.4. АТГ-аас хариуцлага тооцож, арга хэмжээ авахуулахаар хүргүүлсэн албан бичгийн биелэлт  
1.18.5. Авлига гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгосон эсэх  
   
ЗОРИЛТ 2. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ САНАЛ, САНААЧИЛГА  
2.1 Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүү-лэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 7.6.1, 7.6.2;

2.1.1. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлсэн байх

 

Авлигын эсрэг 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтийг хангах холбогдох хэлтсүүдэд хүргэх 1-р улиралд ТЗУХ  
2.1.2. Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлж, тайлан, мэдээг хүргүүлэх Ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах Төлөвлөгөөний дагуу  
2.1.3. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, ололт амжилт, хүрсэн үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тайланд тусгасан байх
Хэлтсүүдээс биелэлтийг авч нэгтгэх, АТГ-т хүргүүлэх

 

Цаашид хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тусган ажиллах

Тогтсон хугацаанд  
Тогтоосон хугацаанд  
2.2 Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт 2.2.1. Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан санал, санаачилга /уриа, уриалга, мэдэгдэл, амлалт г.м/-д нэгдсэн байдал ·         Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах

 

·         Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх

 

·         Шинээр томилогдсон албан хаагчдыг ажилд нь сургаж дадлагажуулах талаар ажил зохион байгуулах

 

·         Төсөв санхүү, хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой шийдвэр гаргах тохиолдолд Засаг даргын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

 

ТЗУХ  
2.2.2. Авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулан тусгайлан хөрөнгө гаргасан эсэх /зарцуулалт/  
2.3 Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх

 

2.3.1. Албан тушаалтан, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ /шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага, өдөрлөг, зөвлөмж өгөх г.м/-г авах ·         Нийтийн албанд албан тушаалтны ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварыг нь харгалзан томилж, чөлөөлнө

·         Сургалт зохион байгуулах

·         Авлигын эсрэг бодит ажил хийсэн ААНБ, иргэн, ТББ-ыг шагнаж урамшуулах

·         ЕБС-ын сурагчдын дунд уралдаан зарлах

 

Жилдээ

 
2.3.2. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авсан арга хэмжээ ·         ТАХ-ын үр дүнгийн гэрээг дүгнэхдээ  ажлын цаг ашиглалт, цаг үеийн үүрэг даалгавар, нийгмийн идэвх, ёс зүй, тэмцээн уралдаанд үзүүлсэн амжилтийг харгалзан үзнэ.

·         Амжилт гаргасан ажилтан, албан хаагчдийг шагнаж урамшуулах

 

 
2.3.3. Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын хүрээнд илрүүлсэн авлигын зөрчил, авсан арга хэмжээ  
2.3.4. Бусад байгууллага, иргэдийн гомдлоор илэрсэн зөрчил, авсан арга хэмжээ  
2.3.5. Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн

Авлигатай тэмцэх газрын шалгалтаар илэрсэн авлигын гэмт хэрэг ба бусад зөрчил


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.