Төрийн үйлчилгээний төрөл

Үндсэн эх үүсвэр2023-10-13

Үндсэн эх үүсвэр

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР2023-9-10

ИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР     Д/д Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Тайлбар 1 Иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авя хянан шийдвэрлэх Өргөдөл, гомдлыг байнга хүлээн авч, судалж шийдвэрлэнэ 2 Төрийн болон салбарын яамд, НИТХ, НЗДТГ, бусад байгууллагын шагналд иргэдийг уламжлах Тэмдэглэлт үйл явдал болохоос 45 хоногийн өмнө материалыг хүлээн авна 3 Дүүрэгт  худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ААНБ, иргэнд зөвшөөрөл олгох Гэрээ байгуулж, 1 жилийн хугацаатай  олгоно /төлбөргүй/ 4 Тамхины тусгай зөвшөөрөл олгох Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2 жилийн хугацаатай олгоно /төлбөр 250.000 төгрөг – 3 жилийн хугацаатай/                                             НЭГ. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД       Өргөдөлд хавсаргах баримтууд:   Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Иргэний үнэмлэхний хуулбар байхгүй тохиолдолд өргөдөлд регистрийн дугаарыг заавал бичнэ/ Дэмжлэг хүссэн өргөдөлд хорооны тодорхойлолт Ажилд орохыг хүссэн өргөдөлд боловсролын байдлыг гэрчилсэн баримтууд Бусад шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд   Өргөдөл, гомдолд  дараах зүйлийг тусгасан байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР2023-9-10

  Д/д Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Тайлбар 1 Иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авя хянан шийдвэрлэх Өргөдөл, гомдлыг байнга хүлээн авч, судалж шийдвэрлэнэ 2 Төрийн болон салбарын яамд, НИТХ, НЗДТГ, бусад байгууллагын шагналд иргэдийг уламжлах Тэмдэглэлт үйл явдал болохоос 45 хоногийн өмнө материалыг хүлээн авна 3 Дүүрэгт  худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ААНБ, иргэнд зөвшөөрөл олгох Гэрээ байгуулж, 1 жилийн хугацаатай  олгоно /төлбөргүй/ 4 Тамхины тусгай зөвшөөрөл олгох Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2 жилийн хугацаатай олгоно /төлбөр 250.000 төгрөг – 3 жилийн хугацаатай/                                             НЭГ. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД       Өргөдөлд хавсаргах баримтууд:   Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Иргэний үнэмлэхний хуулбар байхгүй тохиолдолд өргөдөлд регистрийн дугаарыг заавал бичнэ/ Дэмжлэг хүссэн өргөдөлд хорооны тодорхойлолт Ажилд орохыг хүссэн өргөдөлд боловсролын байдлыг гэрчилсэн баримтууд Бусад шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд   Өргөдөл, гомдолд  дараах зүйлийг тусгасан байна

Төрийн үйлчилгээний төрөл


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.