“Эрүүл орчин-иргэдийн сайн сайхан” II ДУГААР ШАТНЫ хөтөлбөрИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018-3-16
579

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын

2017 оны……дугаар  сарын…..-ны өдрийн

…….. дүгээр захирамжийн хавсралт

 

 

“Эрүүл орчин-иргэдийн сайн сайхан” II ДУГААР

ШАТНЫ хөтөлбөрИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгж

үүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр

/мян төгрөг/

Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин үр дүнгийн үзүүлэлт
Үндсэн Хамтран
Нэг. Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, сургалт, сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,  мэдээллийн ил тод байдлыг хангах  чиглэлээр
1 4.1.1.  Хүн амын дунд архи, согтууруулах ундааны хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулж, нийгмийн ухамсрыг дээшлүүлэн, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлж, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэд, олон нийтэд сурталчилан, тайлагнаж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллана;

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНХөрөнгөөс

Жилдээ

300-800.00

3 жилдээ 800-1500.000 гаргах боломжтой.

1. Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдийн хандлагыг өөрчлөх, эрүүл зөв амьдрах чиглэлийн шаталсан болон олон хэлбэрт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, сургалт, сурталчилгааны гарын авлага боловсруулан түгээх; Жил бүр ЗДТГ ХГБЗХХ

 

 

ЦТ

ХОРООД

хцс

Байгууллага өөрсдийн хөрөнгөөр

 

 

 

Сургалт,

хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж, гарын авлага тараагдсан байна.

Иргэдийн хандлагад эерэг өөрчлөлт гарч, хорт зуршлаас татгалзсан иргэдийн тоо буурсан байна.
2. Аливаа баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрийг архигүй тэмдэглэх уриалга гарган, хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх; Тогтмол ЗДТГ аанб-УУД Байгууллага өөрсдийн хөрөнгөөр Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, гэр бүл, хамт олны үүрэг хариуцлага, хамтын ажиллагаа сайжирна. Аливаа баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрийг архигүй тэмдэглэж хэвшсэн байна.
3. Холбогдох судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлж ажиллах; Хагас, бүтэн жилээр ЗДТГ хОРООД Нэгдсэн судалгаатай болосн байна. Судалгааны үр дүн гарсан байна.
4. Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бодитой ажил зохион байгуулж байгаа ААН, иргэд болон байгууллагын удирдлагыг шагнаж урамшуулах, тэдний санал, санаачлагыг дэмжих; Жил бүр ЗДТГ ИТХ

Хороод

ИТХ-300.000

ЗДНХ-500.000

 

Олон нийтийн мэдлэг,  хандлага дээшилнэ. Архины хэрэглээ буурч, согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй иргэд, хамт олон, байгууллагын тоо нэмэгдсэн байна.
5. “Эр зоригийн хүч-Эрүүл идэвхтэй амьдралын клуб” болон энэ чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллах; Тухай бүр ЗДТГ

 

Төсөвт байгууллагууд ИТХ-500.000

ЗДНХ-500.000

 

Төр, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирна. Архидан согтуурахаас сэргийлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн орчин бүрдсэн байгууллагын тоо нэмэгдсэн байна.
6. Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны тайланг Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурал болон иргэдэд тайлагнах; Жил бүрийн 11 сард ЗДТГ ГХУСАЗЗ

Хороод

Дүүргийн удирдлага болон иргэдэд мэдээлэл хүргэгдсэн байна.  
7. Орон нутгийн телевиз болон дүүргийн вэб сайт, сонин хэвлэлээр сурталчлан, гарын авлага бэлтгэн иргэд, олон нийтэд түгээх; Жилдээ ЗДТГ

 

Төсөвт байгууллагууд ИТХ-200.000

ЗДНХ-500.000

 

  Иргэд, олон нийтэд мэдээлэл түгээгдсэн байна.
8.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дуусмагц үр дүн, ололт амжилт, сайн туршлагыг харуулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр цацах; Жил бүр ЗДТГ ГХУСАЗЗ

хороод

 

ИТХ-

1.0 сая төгрөг

Хөтөлбөрийн үр дүн дээшилсэн байна. Хорт зуршлаас татгалзсан иргэдийн тоо өссөн байна
Хоёр. Хяналт, шалгалтыг сайжруулах, үр дүнг үнэлэх чиглэлээр
2 4.1.2. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүр, зоогийн газар, үйлчилгээний байгууллагын худалдаа, үйлчилгээнд тавих хяналтыг сайжруулж, ажлын байрны эрүүл ахуй, сахилга хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ;

 

 

1. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд архи, согтууруулах ундаа худалдах, дүрэм, журмыг удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах тухай санал хүргүүлэх; Жил бүр ЗДТГ ЦТ

ГХУСАЗЗ

 

Энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо буурсан байна. Хууль, журмын хэрэгжилт хангагдана.
2.  Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг болон хяналтын камерийн тоог нэмэгдүүлэх, санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт тусгах; жилдээ ЗДТГ ЦТ

Хот тохижилтын алба

/ОНӨААТҮГ/

 

Тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар Төсөв, санхүүжилт шийдвэрлэгдэн гэрэлтүүлэг, камерийн тоо нэмэгдсэн байна. Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо буурч, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай нөхцөл бүрдэнэ.
3. Ажлын цагаар болон ажлын байранд архидан согтуурсан талаарх мэдээллийг иргэдээс хүлээн авч, зохих хариуцлагыг тооцох; Тухай бүр ЗДТГ ААНБ-ууд Зохих хууль, журмын хүрээнд шийдвэрлэсэн байх Ажлын хариуцлага сайжирч,  бүтээмж нэмэгдсэн байна.
4. ААНБ-ын дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ болон албан тушаалтны үр дүнгийн гэрээнд тусгай шалгуур үзүүлэлт болгон оруулж үнэлж, дүгнэх; Жил бүр здтг ААНБ-ууд Ажлын үр нөлөө, шударга, ил тод хангагдана Ажлын хариуцлага сайжирч,  бүтээмж нэмэгдсэн байна.
5. Согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй, худалдаалахгүй өдөр, цагийн хуваарийн хэрэгжилтэд тавих мэргэжлийн байгууллагуудын хяналтыг сайжруулах; Тогтсон өдрүүдэд ЦТ МХТ

ЗДТГ

ХОРООД

 

Байгууллагын хөрөнгөөр Тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүр, зоогийн газар, үйлчилгээний байгууллагын худалдаа, үйлчилгээнд тавих хяналт сайжирсан байна. Эрүүлжүүлэгдсэн болон согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо буурсан байна
6.  Хууль бусаар стандартын бус архи, согтууруулах ундаа борлуулахыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах Сар бүр ЦТ МХТ

ЗДТГ

ХОРООД

 

Байгууллагын хөрөнгөөр Иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас эрсдэхээс урьдчилан сэргийлэгдэнэ Хууль бус үйл ажиллагаа таслан зогссон байна.
Гурав. Ажлын байраар хангах, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
3 4.1.3. Хорт зуршлаас бүрэн татгалзсан иргэдийг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, дамжаанд хамруулан, байнгын болон түр ажлын байраар хангах, жижиг, дунд бизнес эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэн, төсөл, хөтөлбөрт хамруулах замаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлнэ; 1. Хорт зуршлаас бүрэн татгалзсан иргэдийг ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд хамруулж,  зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээг ганцаарчилан болон хэсэг, бүлгээр зохион байгуулах; Жил бүр ХХҮХ ЗДТГ

ХОРООД

Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр Зөвлөгөө мэдээлэл авсан иргэд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд хамрагдсан байна. Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаатай болсон байна.
2.  Түр болон байнгын ажлын байраар хангах; Жил бүр ХХҮХ

ЖДҮДТ

ЗДТГ

Хороод

Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр Байнгын болон түр ажлын байраар хангагдсан иргэдийн тоо өссөн байна. Ажлын байраар хангагдсан байна.
3. Зорилтот бүлгийн иргэдийг жижиг, дунд бизнес эрхлэх, хөнгөлттэй зээл, тусламжид хамруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах; Жил бүр ХХҮХ ЗДТГ

ЖДҮДТ

ХОроод

Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр Архинаас татгазсан иргэдийн тоо өссөн байна Ажлын байр бий болж, өрхийн орлого нэмэгдсэн байна.
Дөрөв. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, гэр бүл, хамт олны үүрэг, хариуцлагын чиглэлээр
4 8.1. Хөтөлбөрийн санхүүжилт, төрийн болон ТТБ, иргэд, олон нийтийн  хамтын ажиллагааг сайжруулна.

 

1.     Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг  хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Улс, нийслэл, орон нутгийн  төсөвт тусгаж, санхүүжүүлэх; Жил бүр ЗДТГ ИТХ

 

Төсөвт тусгагдсан хөрөнгөөр Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн байна. Үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлсэн байна.
2. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоо, идэвх санаачлагыг дэмжих, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах Жил бүр ЗДТГ ИТХ

Хороод

ИТХ-200.000

ЗДТГ-200.000

Иргэд, олон нийтийн идэвх оролцоо нэмэгдсэн байна. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, ажиллагаа сайжирсан байна.
3.Салбарын байгууллагуудын ажлын харилцан уялдаа холбоог сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын ажил зохион байгуулах, Жил бүр ЗДТГ ХААА

хороод

Батлагдсан төсвийн хүрээнд Хөрөнгө оруулатын ажил шийдвэрлэгдсэн байна. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, ажиллагаа сайжирсан байна.
5 8.2. Хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих ажиллагааг сайжруулна. 1. Хууль дүрэм, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг дүүргийн хэмжээнд хангах талаар төрийн захиргааны байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг чиглүүлж, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, тайланг хэлэлцэх, үнэлгээ, дүгнэлт өгөх Тухай бүр ИТХ ГХУСАЗЗ

ЗДТГ

Үйл ажиллагааны хувиар Тайлан мэдээ үнэн зөв гарч, үнэлэлт дүгнэлт өгөгдсөн байна.
2. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжиж, бодитой санал санаачлага гаргасан байгууллага, аж, ахуйн, нэгж, иргэдийг шагнаж урамшуулах; Жил бүр ИТХ ГХУСАЗЗ Байгууллагын санхүүжилтээр Үйл ажиллагааны хувиар Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж, үйл ажиллагааны үр дүн гарсан байна.
6 8.7. ААНБ-ын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлнэ. 1.         Хорт зуршлаас  урьдчилан сэргийлэх, зөв дадал хэвшил төлөвшүүлэх талаар ажилтан, албан хаагчдын  мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгаа зохиох, энэ талаар амжилт олж байгаа нэгж, ажилтанг дэмжих, тодорхой урамшуулал бий болгох; Жил бүр ААНБ ААНБ Байгууллагын санхүүжилтээр

 

ИТХ-300.000

Үйл ажиллагааны хувиар Хорт зуршлаас татгалзах итгэл үнэмшил нэмэгдэнэ
2.   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөгөө гарган ажиллах Жил бүрийн 1-р улиралд ААНБ Байгууллагын  санхүүжилтээр Үйл ажиллагааны хувиар Нэгдсэн төлөвлөлт гарч, үр дүн гарсан байна
3. Ажиллагсадын чөлөөт цагийг зүй зохистой өнгөрүүлэх талаар тодорхой төлөвлөгөөтэй ажиллаж, биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн, урлаг соёлын арга хэмжээ зохион байгуулж  байх; Төлөвлөгөөний дагуу ААНБ ИТХ-500.000

ЗДТГ-300.000

Үйл ажиллагааны хувиар Хамт олны уур амьсгал сайжирч, чөлөөт цаг үр бүтээлтэй өнгөрсөн байна.
4. Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохиож буй арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох, боломж нөхцлөөр хангах, хөрөнгө, санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх; Тухай бүр ААНБ ТББ ИТХ-200.000 Үйл ажиллагааны хувиар Төрийн болон төрийн бус байгууллагын уялдаа холбоо сайжирсан байна.
5. Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийг ажлын байраар хангах; Жилдээ ААНБ ХХҮХ

Хороод

Үйл ажиллагааны хувиар Иргэний өрхийн орлого нэмэгдсэн байна.
7 8.8. Иргэд, олон нийт, төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлнэ.        1. Хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд  нийцүүлэн оролцох, бусад байгууллагуудтай хамтран  ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх; Тухай бүр ТББ Иргэд, олон нийт Үйл ажиллагааны хувиар Хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.
2.     Иргэд, олон нийтэд нөлөөлөх эерэг нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах; Жил бүр ААНБ Иргэд олон нийт Үйл ажиллагааны хувиар Нийгмийн дунд эерэг хандлага гарсан байна.
3.     Иргэн бүр архины хор уршгийн талаар зохих мэдлэгтэй болж үр хүүхэд, гэр бүлийнхэндээ тайлбарлан таниулах, хүүхэд, залуучуудыг багаас нь эрүүл амьдрах ухаанд сургах; Жилдээ ААНБ Иргэд олон нийт ЗДТГ-150.000 Үйл ажиллагааны хувиар Гэр бүл, үр хүүхдийн амгалан тайван амьдрах орчин нөхцөл сайжирч, эрүүл, зан үйлээр төлөвшиж хүмүүжинэ.
4.     Хорт зуршилд хамааралтай иргэн түүний гэр бүлд мэргэжлийн байгууллагаар  эрх зүй, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх, олон нийтийн зүгээс энэ чиглэлээр туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх; Улирал бүр ЗДТГ Эрүүл мэндийн төв

ААНБ

Байгууллага бүр өөрсдийн хөрөнгөөр Үйл ажиллагааны хувиар Хорт зуршлаас татгалзах сэтгэл зүйн эерэг хандлага бий болно
5.      Холбогдох хууль, тогтоомжийн биелэлт, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд олон нийтийн хяналт тавих,  илэрсэн зөрчлийг  арилгахыг шаардах, уг асуудлыг эрх бүхий байгууллагад уламжлах; Жилдээ ЗДТГ ААНБ Үйл ажиллагааны хувиар Хөтөлбөрийн үр дүн дээшилсэн байна.
6.      Хорт зуршлаас татгалзаж, эерэг хандлагад төлөвшиж байгаа иргэнд хамт олон, гэр бүлийн таатай орчин бий болгоход анхаарах; Жилдээ ЗДТГ

 

ААНБ Үйл ажиллагааны хувиар Хорт зуршлаас татгалзсан иргэпдийн тоо өссөн байна.

 

 

 

 

 

 

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                            Б.БОЛОРМАА

 

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                   С.ЦЭНД-АЮУШ


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.