Ил тод байдал

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга эрхлэгч, захирал нарын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ2023-12-28

Аж ахуйн  нэгж байгууллагуудын дарга эрхлэгч, захирал нарын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Авлига төлөвлөгөө биелэлт хагас жил дүүрэг2023-12-26

2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Дотоо аудитын албаны 2023 жилийн эцсийн төлөвлөгөөний биелэлт2023-12-26

2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтггэлийн төлөвлөгөөний тайлан

Авлигын эсрэг 2023 биелэлт2023-12-25

2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын 2023.12.04 сарын мэдээ2023-12-5

Бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын 2023.12.04 сарын мэдээ

Мэдье, нэгдье аян тайлан2023-11-10

Мэдье, нэгдье аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан

Бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын 2023.10.26 сарын мэдээ2023-10-30

Бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын 2023.10.26 сарын мэдээ

Намрын бүх нийтээр мод тарих өдрөөр иргэдэд мод тараах ажлыг зохион байгууллаа.2023-10-27

Намрын бүх нийтээр мод тарих өдрөөр иргэдэд мод тараах ажлыг зохион байгууллаа.

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-9

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны …. сарын …

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018.06.14.                                                                                                                                                                                         Багахангай № Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн   Хувь             1   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд 4 зорилт, 12 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг судлан, зохион байгуулах сургалтын саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн, албан хаагчдыг эрхэлсэн ажлын чиглэлээр сургалтанд хамруулж ажиллав. Албан хаагчдыг төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулж байна. 90 Хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэж, тайлагнах Хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил тутам нэгтгэн, байгууллагын удирдлагад танилцуулж ажиллав. Эхний хагас жилийн байдлаар хөтөлбөрийн биелэлт 92.5 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хөтөлбөрийн биелэлт хангагдаж байна. 90     Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6-д заасны дагуу Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган, албан хаагчдыг хөтөлбөрт бүрэн хамруулах үүднээс цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон ажилласан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдаж байна. 90 2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах Шинээр албан тушаалд томилогдсон албан хаагчдыг Төрийн албаны чиг, баримжаа олгох сургалтад хамруулах, туршлагатай ажилтныг дагалдуулж ажлын байранд нь сургах Шинэ албан тушаалд томилогдсон, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахисан, өөр ажилд шилжсэн албан хаагчдад тухайн албан тушаалын онцлог, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн талаар танилцуулан, ажлын байран дээр нь дадлагажуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд ажилд шинээр томилогдсон эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Нямдорж, цэргийн штабын офицер Б.Отгонжаргал, хэсгийн ахлагч Ж.Наранцэцэг, Д.Мөнхсувд, жижүүр Ц.Мөнхтулга, үйлчлэгч Б.Алтаншүрэн, Б.Оюун-Эрдэнэ, галч Д.Мөнхсайхан, Д.Рэнцэнбаатар, Д.Саяннямбуу нарт ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан  ажил үүрэг, байгууллагын дүрэм, “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг танилцуулан, чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх талаар хэлтсийн дарга нар, ахлах мэргэжилтнүүд өдөр тутмын арга зүйгээр ханган, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу дадлагажуулан заавар зөвлөгөө өгч ажилласан байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.14.                                                                                                                                                                                                 Багахангай № Нийгмийн баталгааг хангах үзүүлэлт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хувь 1 Ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд Өрөө тасалгаа, танхимыг засварлан, ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх Албан хаагчдын ая тухтай ажиллах нөхцөл бололцоог хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэн, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээ үйлчилгээнд анхааран ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд ЗДТГ-ын цахилгааны шитнүүдийг иж бүрэн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, 3 давхрын коридор, НХХ, ТХҮХ-ийн дарга, мэргэжилтнүүдийн өрөөний дээвэр болон ханын засвар, Засаг даргын орлогчийн өрөөний сантехникийн засварыг хийн пааруудыг шинээр сольж, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн өрөөнд бүрэн засвар хийлээ. Мөн ЗДТГ-ын байранд байрлаж байсан кабелийн ТВ-ийг нүүлгэн, өрөөнд нь бүрэн засвар хийж, цахилгааны утсыг шинэчилж, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Архивын эрхлэгч нарыг нүүлгэж оруулахад бэлэн болгоод байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                                                         Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 3 7 – – 3 1 – – – 92.5 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     6 3 3 – – 3 1 1 1 – 68.3   Нийт   10 6 10 – – 6 2 1 1 – 80.4       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг Чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 41 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 84.9% –   90 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Нийт 41 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 179 албан хаагч хамрагдаж, хамрагдалт 80 хувьтай байна.   90 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 600.0 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 70 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 26, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90.8% нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 90 92.5 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                                                         Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 3 7 – – 3 1 – – – 92.5 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     6 3 3 – – 3 1 1 1 – 68.3   Нийт   10 6 10 – – 6 2 1 1 – 80.4       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг Чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 41 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 84.9% –   90 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Нийт 41 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 179 албан хаагч хамрагдаж, хамрагдалт 80 хувьтай байна.   90 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 600.0 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 70 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 26, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90.8% нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 90 92.5 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018 оны 06 дугаар сарын 27                                                                         Багахангай   Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд дүүргийн хэмжээнд иргэд, олон нийтэд чиглэсэн болон хамт олны идэвх оролцоог хангасан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан бөгөөд хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээнээс гадна дараах арга хэмжээг шинээр санаачлан зохион байгуулан ажиллав. Япон хэлний сургалт зохион байгуулав.   Хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, гадаад хэл сурах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагч, ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад япон хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас Иргэний танхимд зохион байгуулж 6 удаагийн хичээлийг 23 иргэнд хүргэж ажиллав.   Зорилтот бүлгийн өрх, хүүхдүүдийг дэмжлэг тусламжинд хамруулав.   Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Даваанямын санаачилгаар Английн “Кристина Нобелийн хүүхдийн сан” Олон улсын байгууллага дүүрэгт 2018 оны 04 дүгээр сараас халамжийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус сангаас дүүргийн зорилтот 10 өрхөд судалгаа хийж, 2 дугаар хорооны 2 хүүхдийг сонгон 2018 оны 05 болон 06 дугаар сараас эхлэн сар бүр 50,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж олгож эхлээд байна. Сонгогдсон өрхийн хүүхдүүдээс гадна бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд болон боловсролыг дэмжих зорилгоор 2 өрхийн хүүхдэд памперс, өсөлтийн витамин, “Хангай” цогцолбор сургуулийн 1б, 2а ангийн сурагчдад “Чингис хаан” комик номыг гардуулж өглөө. Мөн АНУ-д амьдардаг Дашдондог Нямхүү нарын гэр бүлтэй 2 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа ба “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн 100 хүүхдэд 3.6 сая төгрөгийн гарын бэлэг гардуулав.   Дүүрэгт сүү хөргөлтийн танк суурилуулахаар болов.   “АПУ” ХХК-ний сүүний үйлдвэрийн  менежер  2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр дүүрэгт ажиллаж удирдлагуудтай уулзаж 3.2 тонны багтаамжтай “Сүү хөргөлтийн танк”-ийг дүүрэгт суурилуулах талаар санал солилцож 2018 оны 06  дугаар сарын 20-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэн байршлыг тогтоод байна. Тус ажлын хүрээнд сүү бэлтгэн нийлүүлэх талаарх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, малчин мал бүхий өрхийн 27 иргэнийг хамруулав.   ХУРД хамтлагийн “Цэргийн бодол” тоглолтыг дүүргийн иргэдэд сонирхуулав.   Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тохиолдуулан  2018 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр ХУРД хамтлагын “Цэргийн бодол” урлагийн тоглолтыг дүүргийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид болон тэдгээрийн гэр бүл, дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит Марш-тактикийн тэмцээнд оролцсон ШШГЕГ-ын 415 дугаар хаалттай хорих анги, Онцгой байдлын хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа албадан эмчилгээ, Цагдаагийн хэлтсийн баг тамирчид,  хурандаа С.Пүрэвдорж захирагчтай Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийн 6 офицер, 210 түрүүч, байлдагч,  хурандаа Ц.Батсайхан захирагчтай Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн 6 офицер, 40 түрүүч, байлдагч, нийт 500 иргэнд үнэ төлбөргүйгээр Улаанбаатар хотын “UB pаlace”-ийн их танхимд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулав.   Дүүргийн энхийг сахиулагчид Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангитай хамтран “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион байгуулав.   Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчид олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий НҮБ-ын энхийг сахиулагчидтай мөр зэрэгцэн алба хаасаар 16 жил болсны ойн босгон дээр Багахангай дүүргээс энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсэн Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангийн алба хаагчидтай хамтран аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн нөхөрсөг тэмцээнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Спорт хороонд зохион байгууллаа.   “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөг зохион байгуулав.   Олон улсын “Энхийг сахиулагчдын өдөр”-т зориулан Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах, өсөр үеийнхэнд цэрэг эх орон ч хүмүүжлийг бий болгох ажлын хүрээнд Зэвсэгт хүчний 314 дүгээр ангийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Багахангай дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөгийг Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа   “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэв.   1 дүгээр хорооноос өрх бүрт мэдээллийг нэг бүрчлэн хүргэх зорилгоор “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэн “Гал түймэр гамшиг ослоос хэрхэн сэргийлэх вэ” сэдэвт өдөрлөгийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Алтгана гэр хороололд, 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр  Үнэгтэй, Хангамж гэр хороололд зохион байгуулж Богцтой аяныг эхлүүллээ. Айл өрхөөр аялах богцонд дараах мэдээлэл бүхий 60 хуудастай хавцас мөн санал хүсэлтийн дэвтэр байна. Үүнд: Гал түймрийн үед авах арга хэмжээ Гэнэтийн гамшиг ослын үед авах хэмжээ Гал түймэр гамшиг ослын тухай хууль тогтоомж Мөн хорооны нэгдсэн тайлан Манай хороо-Миний гудамж аяны мэдээлэл ОНХС-аар 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн ажлын тайлан 2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө Хорооны танилцуулга Мөн хороонд 2018 оны эхний хагас жилд хийгдсэн ажлууд ОНСХөрөнгө оруулалтаар 2018 онд хийгдэх ажлууд Бусад хууль тогтоомжууд зэрэг мэдээллүүдийг багтаан иргэдэд хүргэж байна.   “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж хантааз оёж хувцаслалтаар жигдрэв.   Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны А/11 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/293 тоот захирамжийн хүрээнд Монголын үндэсний уламжлал, үндэстэн ястаны дээл хувцасыг сурталчлан таниулах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор сар бүрийн эхний долоо хоногийн даваа гарагийг дүүргийн хэмжээнд “Монгол гоёлын өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж хэвшлээ. Энэ ажлын хүрээнд 1 дүгээр хорооноос “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж нэгдсэн журмаар монгол хантааз оёж, жигдэрсэн байна.   “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд бэлтгэл бэлэн байдлыг хангав. “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд 2 дугаар хороо хорооныхоо “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г шинэчилсэн загварын дагуу гаргаж Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-д хүргүүлэв. Дээрх төслийн хүрээнд хорооны 100 өрхөд “Бэлэн бай”, “Анхны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгуулж “Өрхийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө” боловсруулахад заавар чиглэл өгч, хорооны байрны галын сарай, дэгээ, сүхийг өөрсдийн хөрөнгөөр худалдан авч иж бүрдлийг ханган, анхны тусламжийн самбар, мөн галын утаа болон дулаан мэдээлэх автомат дохиоллын хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулан ажлын албаны 4 өрөө, коридорт 6 утаа мэдрэгч, “EXIT” гэрэлт тэмдэглэгээ 2 ширхэгийг шинээр байрлуулав. Болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын үед хүн ам, эд хөрөнгийг аврах зураглал схемийг гарган, чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах, хорооны ажлын албаны 4 өрөө, коридорт чиглэл заасан /exit/ тэмдэг тэмдэглэгээ, галын хорны ашиглалтын бүртгэл, “Хүчдэлээ салга”, “Галын хор” зэрэг таних тэмдэгүүдийг байршуулж ажиллав. Мөн цахилгаанаас үүдэлтэй галын аюулгүй байдлыг ханган 4 ширхэг унтраалга, 2 ширхэг разетк шинээр байрлуулж, цуглуулганы хайрцгийг засварлан 4 хайрцагт таг хийсэн байна.   Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол бэлдэж байршуулав.   “Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд харааны бэрхшээлтэй иргэдийн соёл боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэгт нэмэр болох үүднээс 2 дугаар хорооноос брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол, гарын авлага бэлтгэн хорооны байранд байршуулав.   “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сургалт зохион байгуулав.   Өсвөр үеийг байгаль дэлхийгээ хайрлах үзлээр хүмүүжүүлэх, амьдарч буй орчиндоо цэвэр цэмцгэр байдлыг хэвшүүлэх, тэдний нийгмийн соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор Хангай цогцолбор сургуулийн 2, 3 дугаар ангийн сурагчдад  “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сэдэвт сургалтыг 2 удаа  зохион байгууллаа

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН2023-9-9

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/     2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Тус Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж ажиллалаа. Үүнд:   Нэг

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-9

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ  ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   2018.11.16                                                                                                                                                                                            Багахангай дүүрэг № Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй Үнэлэх боломжгүй 100 70 40 0 Үнэлгээ ний хувь 1 Нийгмийн хөгжил 44 30 8 2 – 4 30 5 3 2 87 2 Санхүү, бизнесийн хөгжил 21 19 2 – – – 19 2 – – 98 3 Засаглалын  хөгжил 47 41 4 – – 2 41 2 2 – 96 4 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 26 21 2 2 – 1 21 – 2 2 88 5 Байгаль орчин гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих 23 22 1 – – – 22 – 1 – 98 6 Нийт 161 133 17 4 – 7 133 9 8 4 94%       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГА                                        С.ЭРДЭНЭБАЯР     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                   Л.САНЖИЙЖАМЦ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   С.ЦЭНД-АЮУШ     НЭГТГЭСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ   2018.11.16                                                                                                                                                                                                 Багахангай дүүрэг № Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг /Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр/ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцах байгууллага Шалгуур үзүүлэлт 2018 онд хүрэх түвшин, үр дүн Зарцуулсан хөрөнгө Үнэл гээ НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ Боловсролтой чадварлаг иргэн 1-1 1.1.1 Хүүхэд багачуудын сурч боловсроход зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Боловсролын хэлтсийг дүүрэгт байгуулж СӨБ болон ЕБС-ийн сургалтын шинэ хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган сургалтын чанарт ахиц гаргах. Боловсролын хэлтсийн төсвийг БСШУС-ын сайдын багцад тусгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх НХХ Шинээр байгуулагдах хэлтсийн тоо 1 58.9   Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А/06 дугаар захирамжаар Багахангай дүүрэгт 3 хүний бүтэц, орон тоотой жилийн 44.0 сая төгрөгийн төсөвтэй Боловсролын хэлтэс байгуулах шийдвэр гарсан болно. Тус захирамжийн дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс дүүргийн ЗДТГ-ын дэргэд 2 хүний бүтэц орон тоотой Боловсролын хэлтэс байгуулагдан ажиллаж байна. 100 – 100% 1-2 Багшлах боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэх, багшийг ажлын байранд мэргэжлээр нь хөгжүүлэх “Хангай”  цогцолбор сургууль Сургалтанд хамрагдах багшийн тоо 45 3.0   2018-2019 оны хичээлийн жилд ЕБС-д дутагдалтай байсан 5 багш, СӨБ-ын байгууллагад 4 багшийг ажлын байраар хангаж мэргэжлийн багшийн хангалт 100%-тай байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд орон нутагтаа Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран “Хичээл заах арга зүй”, “Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр” төслийн хүрээнд Good Neighbors ОУ-ын байгууллагатай хамтран багш нарыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулан давхардсан тоогоор 85 багш, МУ-ын ерөнхий сайдын ивээл дор зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжил-Ерөнхий боловсрол” улсын зөвлөгөөнд 20 багш, “Багшийн хөгжлийн академи-2018” сургалтанд 4 багш, “Бага боловсролын монгол хэлний чанарыг сайжруулах нь” эх хэлний сургалтанд 2 багш, анхны жилдээ болон 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтанд 8 багш хамруулсан байна. Мөн 2018-2019 оны хичээлийн жилд Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран ”Блюпринт аргачлал”, “Гэр бүлийн боловсрол олгох”  сургалтанд 38 багш, “Инээмсэглэж буй гэр бүл” ТББ-тай хамтран “Гэр бүл, эцэг эхтэй харилцах, хүүхэдтэй ажиллах эерэг аргууд”, “Дүүргийн ЭЕШ-ын дүн мэдээнд  дүн шинжилгээ хийх” сургалтанд 50 багш, “Эрүүл мэндийн боловсрол олгох” сургалтанд 1 багш, “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох” сургалтанд 5 багшийг хамруулаад байна. 100 1.2 100% 1-3 1.1.3 Ээлжийн ажилтай иргэд, алслагдсан өртөө зөрлөг, малчин өрхийн хүүхдүүдийг ая тухтай сурч боловсроход дэмжлэг үзүүлэн 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийн бүлэг нээн ажиллуулах. 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийн бүлэг нээн ажиллуулах ажлыг эхлүүлэх 44-р цэцэрлэг Үйл ажиллагааны хэрэгжилт , хувиар 100 134.2   Иргэдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийн 1 бүлэг нээн ажиллуулахад 8 албан хаагч, 134.2 сая төгрөгний төсөв шаардлагатай байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-9

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны  жилийн эцсийн  байдлаар/     2018.12.17.                                                                                                                                                                                     Багахангай дүүрэг   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ   1 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 3 3 – – – 3 – – – – 100 2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах 3 2 1 – – 2 1 – – – 90 3 Богино хугацааны зорилтот болон мэргэшүүлэх сургалтаар давтан сургах, орон нутгийн болон өөрийн байгууллагын сургалтад хамрагдах 2 2 – – – – – – – – 100 4 Гадаад, дотоодын сургууль, дамжаанд суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх,  туршлага судлах, Засгийн газрын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах 4 4 – – – 4 – – – – 100   НИЙТ 12 11 1 – – 9 1 – – – 97.5         ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.17.                                                                                                                                                                             Багахангай дүүрэг № Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн   Хувь Үнэлгээ               1   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд 4 зорилт, 12 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг судлан, зохион байгуулах сургалтын саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн, албан хаагчдыг эрхэлсэн ажлын чиглэлээр сургалтанд хамруулж ажиллав. Албан хаагчдыг төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулав. 90 100 Хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэж, тайлагнах Хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил тутам нэгтгэн, байгууллагын удирдлагад танилцуулж ажиллав. Жилийн эцсийн байдлаар хөтөлбөрийн биелэлт 94.2 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллав.   90   100       Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6-д заасны дагуу Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган, албан хаагчдыг хөтөлбөрт бүрэн хамруулах үүднээс цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон ажилласан. Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлож, сургалтанд тухай бүр хамруулав. 100 100 2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах Шинээр албан тушаалд томилогдсон албан хаагчдыг Төрийн албаны чиг, баримжаа олгох сургалтад хамруулах, туршлагатай ажилтныг дагалдуулж ажлын байранд нь сургах Шинэ албан тушаалд томилогдсон, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахисан, өөр ажилд шилжсэн албан хаагчдад тухайн албан тушаалын онцлог, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн талаар танилцуулан, ажлын байран дээр нь дадлагажуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд ажилд шинээр томилогдсон эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Нямдорж, цэргийн штабын офицер Б.Отгонжаргал, хэсгийн ахлагч Ж.Наранцэцэг, Д.Мөнхсувд, жижүүр Ц.Мөнхтулга, үйлчлэгч Б.Алтаншүрэн, Б.Оюун-Эрдэнэ, галч Д.Мөнхсайхан, Д.Рэнцэнбаатар, Д.Саяннямбуу, А.Сугар, Ж.Эрдэнэбат, Б.Жаргалсайхан, Б.Түвшинтөгс нарт ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан  ажил үүрэг, байгууллагын дүрэм, “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг танилцуулан, чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх талаар хэлтсийн дарга нар, ахлах мэргэжилтнүүд өдөр тутмын арга зүйгээр ханган, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу дадлагажуулан заавар зөвлөгөө өгч ажилласан байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                                                       Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 4 – – – 4 – – – – 100 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     10 9 1 – – 9 – 1 – – 94   Нийт   14 13 1 – – 13 – 1 – – 97       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 98 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 94.2% –   95 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Салбар яамд, НЗДТГ, ААНБ-уудтай хамтран 98 удаагийн сургалтанд холбогдох албан хаагчийг тухай бүр хамруулж, хамрагдалт 100 хувьтай байна.   100 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш -Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3, -БНХАУ-ын Бээжин, Шинжинь хотод-1, -Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотод-1, – БНХАУ-ын Шилийн гол аймагт-1, нийт 6 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 5.803.5 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 100 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 25, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90 % нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 94 100 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-9

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                        Багахангай   № Заалт Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Үнэлгээ Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр   1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна.  Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг 18 заалттайгаар боловсруулж, дүүргийн 26 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 90 100 2 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган, дүүрэгт хамааралтай 3 заалтыг хяналтанд авч, тогтоосон хугацаанд холбогдох газарт биелэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН2023-9-9

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 – – 3 3 – – 1 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 22 3 – – 22 3 – – – 96.4 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 12 – – – 12 – – – – 100 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 14 1 – – 14 1 – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 44 8 – – 44 5 2 – 1 92.8 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 13 1 1 – 13 1 – 1 – 91.3   Нийт 127 108 16 1 – 108 13 2 1 2 93.9         ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100    90         80 70 50 30    10      0 Биелэлт /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 1 – 3 1 – 1 1 – – – 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 12 13 – – 12 11 – 1 1 – – – 92 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 11 1 – – 11 1 – – – – – – 99 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 12 3 – – 12 3 – – – – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 9 42 2 – 9 38 1 2 – 1 – 2 88 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 6 8 1 – 6 8 – – – – – 1 88   Нийт 127 53 70 4 0 53 62 1 4 2 1 – 3 92           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА       НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.20.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа     Биелэлт     Үр дүн Хувь Үнэлгээ /хувь/ НЭГ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН2023-9-9

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 – – 3 3 – – 1 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 22 3 – – 22 3 – – – 96.4 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 12 – – – 12 – – – – 100 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 14 1 – – 14 1 – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 44 8 – – 44 5 2 – 1 92.8 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 13 1 1 – 13 1 – 1 – 91.3   Нийт 127 108 16 1 – 108 13 2 1 2 93.9         ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100    90         80 70 50 30    10      0 Биелэлт /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 1 – 3 1 – 1 1 – – – 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 12 13 – – 12 11 – 1 1 – – – 92 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 11 1 – – 11 1 – – – – – – 99 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 12 3 – – 12 3 – – – – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 9 42 2 – 9 38 1 2 – 1 – 2 88 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 6 8 1 – 6 8 – – – – – 1 88   Нийт 127 53 70 4 0 53 62 1 4 2 1 – 3 92           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА       НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.20.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа     Биелэлт     Үр дүн Хувь Үнэлгээ /хувь/ НЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/2023-9-9

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ,  ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.28                                                                                                                                                                              Багахангай дүүрэг № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Үнэлгээ хувь 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх ЗДТГ-ын даргын 2018 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, дүүргийн вэб сайтад байршуулж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 100% 1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж дүгнэв. Үүнд: ·         Нийгмийн хөгжил-85% ·         Эдийн засгийн хөгжил-96,4% ·         Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил-10% ·         Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил-98% ·         Засаглалын хөгжил-92,8% ·         Дотоод ажил үйлчилгээ-91,3%-тай тус тус хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 93.9-тай хэрэгжсэн бөгөөд нийт 127 заалтыг хяналтанд авснаас бүрэн хэрэгжсэн 108, хэрэгжих шатандаа 16, үнэлэх боломжгүй 2, тасарсан 1 заалт байна. 100% 2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх 2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд улирал бүр хяналт, үнэлгээ хийж, 11-р сарын байдлаар Үүнд ·         Нийгмийн хөгжил-90% ·         Санхүү, бизнесийн хөгжил-97% ·         Засаглалын  хөгжил-97.4% ·         Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил-92.6% ·         Байгаль орчин гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих-97.3%-тай тус тус хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 94%-тай хэрэгжсэн бөгөөд нийт 161 заалтыг хяналтанд авснаас бүрэн хэрэгжсэн 127, хэрэгжих шатандаа 18, үнэлэх боломжгүй 8, тасарсан байхгүй байна. 100% 2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх Биелэлт албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу хугацаандаа гарч, засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар орж хэлэлцэгдэн шийдвэрлэгдэж, ДИТХ-д хүргүүлсэн. 100% 3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Дараах тогтоол шийдвэр болон бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт үнэлгээ хийв

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН2023-9-9

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/     2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2018 онд дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж ажиллалаа. Үүнд:   Нэг

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

     Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын                                                                                                                                                                                            2018 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн                                                                                                                                                                                                              …….

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨР2023-9-8

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4, 33.5, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: Байгууллагын “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг нэгдүгээр, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /Д.Эрдэнэтуяа/-т үүрэг болгосугай.       ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                          М.ДАВААНЯМ                       Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газрын даргын 2018 оны …. дугаар сарын …

БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮҮРЭГТ 2018-2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018  оны…….. дугаар сарын……..ны өдрийн                                                                                                                                                          ……

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны …. сарын …

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

БАТЛАВ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                        М.ДАВААНЯМ   2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр       БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   № Зөвлөмжийн заалт болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцан хэрэгжүүлэх нэгж, Хугацаа   Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр   1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Сар бүрийн 05-ны дотор   2 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Улирал тутам   Тогтоосон хугацаанд   3 Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” батлах тухай 249 дүгээр тогтоолын дагуу дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээ бүрийн хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлтийг хамжигдэхүйц, төсөв санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэрийг тодорхойлж гаргах   4 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг тооцож ажиллах   5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, дүүргүүд, өөрийн эрхлэх асуудал, эрх хэмжээний хүрээнд үйлчилж байгаа захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд тавих хяналтыг сайжруулж, гүйцэтгэл, үр дүнг “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим нэгдсэн сан” буюу “L-Monitoring” програмаар цаг хугацаанд нь тайлагнаж хэвших Холбогдох хэлтсүүд Тогтоосон хугацаанд   6 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжаар батлагдсан “Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлал”, 2014 оны “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай” А/633 дугаар захирамжийн дагуу шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцож гаргахдаа мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, дүүргийн харьяа хэлтэс, алба болон нийслэлийн харьяа мэргэжлийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, тулгалт хийх, баталгаажуулсан байх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Тогтоосон хугацаанд   7 Аз жаргалтай хотын индексийн дүүргийн үзүүлэлтүүдийг өмнөх онтой харьцуулан хүрсэн үр дүнг тооцож, хариу арга хэмжээ төлөвлөх, индекс хариуцсан ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулж, өөрчлөгдсөн тохиолдолд индекстэй холбоотой судалгаа, тайлангуудыг хүлээлцдэг байх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Жилдээ   Хоёр

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

үүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтэнүүдэд үүрэг болгосугай. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн /Д.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.     ДАРГА                                             Э.ЭРДЭНЭТУЯА                       Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны … сарын … өдрийн …. дугаар тушаалын  хавсралт         БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах албан хаагч 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх Хэлтсүүд Жилийн эцсээр ТЗУХ Д.Эрдэнэтуяа С.Цэнд-Аюуш 1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх 2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх 2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх 3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 3.2.Хэрэгжилтийг тогтоосон стандартын дагуу гаргаж, холбогдох газарт хүргэж, үр дүнг тооцсон  байх 4 Бусад 4.1

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН ЖИЛИЙН ЭЦЭС2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН /2020 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн байдлаар/ 2020.12.08. Багахангай дүүрэг Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэн найруулагдсан болон шинээр мөрдөгдөж буй хууль, журамд нийцүүлэн үйл ажиллагааныхаа дүрэм, журмыг шинэчлэх, шинэлэг, бүтээлч ажил санаачлах, батлагдсан төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй зарцуулах, ажилтан, албан хаагчдынхаа сахилга, хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж, ажлын байранд архи, согтууруулах, ундаа хэрэглэхгүй байх талаар нутаг дэвсгэрийн нийт Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, захирал нарт үүрэг болгон, тайлангийн хугацаанд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН ЖИЛИЙН ЭЦЭС2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН /2020 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн байдлаар/ 2020.12.08. Багахангай дүүрэг Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэн найруулагдсан болон шинээр мөрдөгдөж буй хууль, журамд нийцүүлэн үйл ажиллагааныхаа дүрэм, журмыг шинэчлэх, шинэлэг, бүтээлч ажил санаачлах, батлагдсан төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй зарцуулах, ажилтан, албан хаагчдынхаа сахилга, хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж, ажлын байранд архи, согтууруулах, ундаа хэрэглэхгүй байх талаар нутаг дэвсгэрийн нийт Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, захирал нарт үүрэг болгон, тайлангийн хугацаанд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН ЖИЛИЙН ЭЦЭС2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН /2020 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн байдлаар/ 2020.12.08. Багахангай дүүрэг Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэн найруулагдсан болон шинээр мөрдөгдөж буй хууль, журамд нийцүүлэн үйл ажиллагааныхаа дүрэм, журмыг шинэчлэх, шинэлэг, бүтээлч ажил санаачлах, батлагдсан төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй зарцуулах, ажилтан, албан хаагчдынхаа сахилга, хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж, ажлын байранд архи, согтууруулах, ундаа хэрэглэхгүй байх талаар нутаг дэвсгэрийн нийт Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, захирал нарт үүрэг болгон, тайлангийн хугацаанд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/     2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2018 онд дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж ажиллалаа. Үүнд:   Нэг

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/2023-9-7

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ,  ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.28                                                                                                                                                                              Багахангай дүүрэг № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Үнэлгээ хувь 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх ЗДТГ-ын даргын 2018 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, дүүргийн вэб сайтад байршуулж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 100% 1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж дүгнэв. Үүнд: ·         Нийгмийн хөгжил-85% ·         Эдийн засгийн хөгжил-96,4% ·         Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил-10% ·         Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил-98% ·         Засаглалын хөгжил-92,8% ·         Дотоод ажил үйлчилгээ-91,3%-тай тус тус хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 93.9-тай хэрэгжсэн бөгөөд нийт 127 заалтыг хяналтанд авснаас бүрэн хэрэгжсэн 108, хэрэгжих шатандаа 16, үнэлэх боломжгүй 2, тасарсан 1 заалт байна. 100% 2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх 2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд улирал бүр хяналт, үнэлгээ хийж, 11-р сарын байдлаар Үүнд ·         Нийгмийн хөгжил-90% ·         Санхүү, бизнесийн хөгжил-97% ·         Засаглалын  хөгжил-97.4% ·         Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил-92.6% ·         Байгаль орчин гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих-97.3%-тай тус тус хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 94%-тай хэрэгжсэн бөгөөд нийт 161 заалтыг хяналтанд авснаас бүрэн хэрэгжсэн 127, хэрэгжих шатандаа 18, үнэлэх боломжгүй 8, тасарсан байхгүй байна. 100% 2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх Биелэлт албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу хугацаандаа гарч, засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар орж хэлэлцэгдэн шийдвэрлэгдэж, ДИТХ-д хүргүүлсэн. 100% 3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Дараах тогтоол шийдвэр болон бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт үнэлгээ хийв

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/     2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2018 онд дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж ажиллалаа. Үүнд:   Нэг

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 – – 3 3 – – 1 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 22 3 – – 22 3 – – – 96.4 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 12 – – – 12 – – – – 100 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 14 1 – – 14 1 – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 44 8 – – 44 5 2 – 1 92.8 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 13 1 1 – 13 1 – 1 – 91.3   Нийт 127 108 16 1 – 108 13 2 1 2 93.9         ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100    90         80 70 50 30    10      0 Биелэлт /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 1 – 3 1 – 1 1 – – – 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 12 13 – – 12 11 – 1 1 – – – 92 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 11 1 – – 11 1 – – – – – – 99 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 12 3 – – 12 3 – – – – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 9 42 2 – 9 38 1 2 – 1 – 2 88 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 6 8 1 – 6 8 – – – – – 1 88   Нийт 127 53 70 4 0 53 62 1 4 2 1 – 3 92           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА       НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.20.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа     Биелэлт     Үр дүн Хувь Үнэлгээ /хувь/ НЭГ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                        Багахангай   № Заалт Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Үнэлгээ Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр   1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна.  Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг 18 заалттайгаар боловсруулж, дүүргийн 26 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 90 100 2 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган, дүүрэгт хамааралтай 3 заалтыг хяналтанд авч, тогтоосон хугацаанд холбогдох газарт биелэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 – – 3 3 – – 1 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 22 3 – – 22 3 – – – 96.4 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 12 – – – 12 – – – – 100 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 14 1 – – 14 1 – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 44 8 – – 44 5 2 – 1 92.8 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 13 1 1 – 13 1 – 1 – 91.3   Нийт 127 108 16 1 – 108 13 2 1 2 93.9         ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100    90         80 70 50 30    10      0 Биелэлт /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 1 – 3 1 – 1 1 – – – 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 12 13 – – 12 11 – 1 1 – – – 92 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 11 1 – – 11 1 – – – – – – 99 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 12 3 – – 12 3 – – – – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 9 42 2 – 9 38 1 2 – 1 – 2 88 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 6 8 1 – 6 8 – – – – – 1 88   Нийт 127 53 70 4 0 53 62 1 4 2 1 – 3 92           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА       НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.20.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа     Биелэлт     Үр дүн Хувь Үнэлгээ /хувь/ НЭГ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                                                       Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 4 – – – 4 – – – – 100 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     10 9 1 – – 9 – 1 – – 94   Нийт   14 13 1 – – 13 – 1 – – 97       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 98 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 94.2% –   95 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Салбар яамд, НЗДТГ, ААНБ-уудтай хамтран 98 удаагийн сургалтанд холбогдох албан хаагчийг тухай бүр хамруулж, хамрагдалт 100 хувьтай байна.   100 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш -Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3, -БНХАУ-ын Бээжин, Шинжинь хотод-1, -Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотод-1, – БНХАУ-ын Шилийн гол аймагт-1, нийт 6 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 5.803.5 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 100 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 25, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90 % нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 94 100 2

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны  жилийн эцсийн  байдлаар/     2018.12.17.                                                                                                                                                                                     Багахангай дүүрэг   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ   1 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 3 3 – – – 3 – – – – 100 2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах 3 2 1 – – 2 1 – – – 90 3 Богино хугацааны зорилтот болон мэргэшүүлэх сургалтаар давтан сургах, орон нутгийн болон өөрийн байгууллагын сургалтад хамрагдах 2 2 – – – – – – – – 100 4 Гадаад, дотоодын сургууль, дамжаанд суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх,  туршлага судлах, Засгийн газрын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах 4 4 – – – 4 – – – – 100   НИЙТ 12 11 1 – – 9 1 – – – 97.5         ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.17.                                                                                                                                                                             Багахангай дүүрэг № Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн   Хувь Үнэлгээ               1   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд 4 зорилт, 12 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг судлан, зохион байгуулах сургалтын саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн, албан хаагчдыг эрхэлсэн ажлын чиглэлээр сургалтанд хамруулж ажиллав. Албан хаагчдыг төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулав. 90 100 Хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэж, тайлагнах Хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил тутам нэгтгэн, байгууллагын удирдлагад танилцуулж ажиллав. Жилийн эцсийн байдлаар хөтөлбөрийн биелэлт 94.2 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллав.   90   100       Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6-д заасны дагуу Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган, албан хаагчдыг хөтөлбөрт бүрэн хамруулах үүднээс цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон ажилласан. Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлож, сургалтанд тухай бүр хамруулав. 100 100 2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах Шинээр албан тушаалд томилогдсон албан хаагчдыг Төрийн албаны чиг, баримжаа олгох сургалтад хамруулах, туршлагатай ажилтныг дагалдуулж ажлын байранд нь сургах Шинэ албан тушаалд томилогдсон, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахисан, өөр ажилд шилжсэн албан хаагчдад тухайн албан тушаалын онцлог, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн талаар танилцуулан, ажлын байран дээр нь дадлагажуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд ажилд шинээр томилогдсон эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Нямдорж, цэргийн штабын офицер Б.Отгонжаргал, хэсгийн ахлагч Ж.Наранцэцэг, Д.Мөнхсувд, жижүүр Ц.Мөнхтулга, үйлчлэгч Б.Алтаншүрэн, Б.Оюун-Эрдэнэ, галч Д.Мөнхсайхан, Д.Рэнцэнбаатар, Д.Саяннямбуу, А.Сугар, Ж.Эрдэнэбат, Б.Жаргалсайхан, Б.Түвшинтөгс нарт ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан  ажил үүрэг, байгууллагын дүрэм, “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг танилцуулан, чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх талаар хэлтсийн дарга нар, ахлах мэргэжилтнүүд өдөр тутмын арга зүйгээр ханган, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу дадлагажуулан заавар зөвлөгөө өгч ажилласан байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН          2018.12.17                                                                                                                                                                                                Багахангай дүүрэг   №   Нийт МУ-ын хууль УИХ-ын тогтоол УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол Ерөнхийлөгчийн зарлиг ҮАБЗ-ийн зөвлөмж тэмдэглэл Засгийн газрын тогтоол Ерөнхий сайдын захирамж Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл Засгийн газрын албан даалгавар НИТХ-ЫН Тэргүүлэгчдийн тогтоол ЗГХЭГД-ын тушаал 1. Хяналтанд авсан нийт шийдвэрийн тоо     3   5   6   5 1 2 1 2. Хяналтанд авсан нийт зүйл заалтын тоо     5   8   24   7 11 12 13 3. Бүрэн хэрэгжсэн 100%     1   5   23   6 11 9 13 4. Хэрэгжих шатанд 70%     2   2   –   1 – 1 – 5. Хэрэгжилт хангалтгүй 40%     –   –   –   – – – – 6. Хэрэгжээгүй 0%     1   –   1   – – – – 7. Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй /үнэлэх боломжгүй/     1   1   –   – – 2 – 8. Биелэлтийн дундаж     60%   91.4%   95.8%   95.7% 100% 97% 100% Хэрэгжилтийн ерөнхий үнэлгээ 91.4%       ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                 М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                               С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ Хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018.12.17                                                                                                                                                                                            Багахангай дүүрэг   № Эрх зүйн Актын нэр он, сар, дугаар Зүйл, заалтын дугаар, агуулга Хэрэгжилтийн явц Үнэлгээ,  (хүчингүй болсон, хяналтаас хасуулах тухай санал) Тасарсан болон удааширч байгаа шалтгаан   УИХ-ын тогтоол   1.       Авлигатай тэмцэх үндэсний  хөтөлбөр батлах тухай 2016-11-03 №: 2016 №51 2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан, холбогдон гарах зардлыг жил бүрийн улсын төсөвт тусгаж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /Ж.Эрдэнэбат/-т, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Авлигатай тэмцэх газар /Х.Энхжаргал/-т тус тус даалгасугай Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2018 оны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Тус дүүргийн ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг 3 бүлэг 52 заалттай боловсруулан, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/33 дугаар захирамжаар баталгаажуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний биелэлт 84.2%-тай хэрэгжлээ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.13.                                                                                                                                                                                          Багахангай дүүрэг   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ 21 12 7 2 – 12 6 – – 2 80.5% 2 САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖИЛ 14 11 3 – – 11 3 – – – 93.5% 3 ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ 22 19 3 – – 19 2 1 – – 94.5% 4 ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ 17 8 8 – – 8 4 4 – 1 77.5% 5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ 15 7 7 – – 7 5 2 – 1 80.7%   Нийт 89 57 28 2 – 57 20 7 – 4 85.3%         ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   М.ДАВААНЯМ     ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   С.ЦЭНД-АЮУШ       НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   О. ОЮУНЖАРГАЛ БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ /2018 оны жилийн эцэс/   2018 оны 12 дугаар 13-ны өдөр                                                                                                                                                   Багахангай дүүрэг   № Хөтөлбөрийн заалт Биелэлт Үр дүн Биелэлт, хувиар Үнэл гээ НЭГ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/     2018.12.13.                                                                                                                                                                                        Багахангай дүүрэг № Зохион байгуулагдах арга хэмжээ Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилтийн хувь 1 Хууль, эрх зүйн сургалтын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/32 дугаар захирамжаар Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг 3 зорилт 22 заалттай  боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган, биелэлт 94.2%-тай тус тус хэрэгжлээ. Тасарсан заалт байхгүй байна. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хууль, эрх зүйн сургалтууд зохион байгуулагдав. 100% 2 Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт гаргах чиглэлээр сургалт   “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын төслийг боловруулан, төслийг хэлтсийн дарга нараар хянуулж, холбогдох саналуудыг тусган, Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/68-р захирамжаар баталж, төсвийн байгууллагуудад хүргүүлэн, журмыг танилцуулан, мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр ЗДТГ-ын ТЗУХ-ээс “Төсвийн байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах” сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, Захирамжлалын бичиг баримт боловсруулах, хянах, баталгаажуулах журам, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарах, шагналын материалын бүрдүүлбэр бүрдүүлэх талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.   Хууль журмын хэрэгжилт хангагдаж, төрийн албан хаагчийн мэдлэг мэдээлэл дээшилсэн     100% 3 Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд шинээр батлагдсан хуулиуд болон  боловсруулж буй хуулиудын төсөл, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх сургалт, сурталчилгаа, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал авах Дүүргийн хэмжээнд нийт хуулийн төслийн  хэлэлцүүлэг 5, сургалт 54  зохион байгуулснаас ЗДТГ-22, ААНБ-32,  давхардсан тоогоор нийт 2400 гаруй иргэнийг хамруулаад байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.12.                                                                                                                                                                                                 Багахангай № Нийгмийн баталгааг хангах үзүүлэлт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хувь Үнэлгээ   1 Ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд Өрөө тасалгаа, танхимыг засварлан, ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх     Албан хаагчдын ая тухтай ажиллах нөхцөл бололцоог хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэн, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээ үйлчилгээнд анхааран ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд ЗДТГ-ын цахилгааны шитнүүдийг иж бүрэн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, 3 давхрын коридор, НХХ, ТХҮХ-ийн дарга, мэргэжилтнүүдийн өрөөний тааз болон ханын засвар, Засаг даргын орлогчийн өрөөний сантехникийн засварыг хийн пааруудыг шинээр сольж, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн өрөөнд бүрэн засвар хийлээ. Мөн ЗДТГ-ын байранд байрлаж байсан кабелийн ТВ-ийг нүүлгэн, өрөөнд нь бүрэн засвар хийж, цахилгааны утсыг шинэчилж, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Архивын эрхлэгч нарыг нүүлгэж оруулахад бэлэн болгоод байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.19.                                                                                                                                                                                                                 Багахангай   № Заалт Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэг жилт /хувь/ Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр 1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                                                         Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 3 7 – – 3 1 – – – 92.5 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     6 3 3 – – 3 1 1 1 – 68.3   Нийт   10 6 10 – – 6 2 1 1 – 80.4       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг Чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 41 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 84.9% –   90 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Нийт 41 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 179 албан хаагч хамрагдаж, хамрагдалт 80 хувьтай байна.   90 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 600.0 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 70 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 26, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90.8% нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 90 92.5 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                                                       Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 4 – – – 4 – – – – 100 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     10 9 1 – – 9 – 1 – – 94   Нийт   14 13 1 – – 13 – 1 – – 97       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 98 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 94.2% –   95 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Салбар яамд, НЗДТГ, ААНБ-уудтай хамтран 98 удаагийн сургалтанд холбогдох албан хаагчийг тухай бүр хамруулж, хамрагдалт 100 хувьтай байна.   100 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш -Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3, -БНХАУ-ын Бээжин, Шинжинь хотод-1, -Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотод-1, – БНХАУ-ын Шилийн гол аймагт-1, нийт 6 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 5.803.5 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 100 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 25, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90 % нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 94 100 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                                        Багахангай   № Заалт Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Үнэлгээ Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр   1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна.  Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг 18 заалттайгаар боловсруулж, дүүргийн 26 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 90 100 2 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган, дүүрэгт хамааралтай 3 заалтыг хяналтанд авч, тогтоосон хугацаанд холбогдох газарт биелэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 – – 3 3 – – 1 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 22 3 – – 22 3 – – – 96.4 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 12 – – – 12 – – – – 100 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 14 1 – – 14 1 – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 44 8 – – 44 5 2 – 1 92.8 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 13 1 1 – 13 1 – 1 – 91.3   Нийт 127 108 16 1 – 108 13 2 1 2 93.9         ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100    90         80 70 50 30    10      0 Биелэлт /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 1 – 3 1 – 1 1 – – – 85 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 12 13 – – 12 11 – 1 1 – – – 92 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 11 1 – – 11 1 – – – – – – 99 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 12 3 – – 12 3 – – – – – – 98 5 Засаглалын хөгжил 53 9 42 2 – 9 38 1 2 – 1 – 2 88 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 6 8 1 – 6 8 – – – – – 1 88   Нийт 127 53 70 4 0 53 62 1 4 2 1 – 3 92           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ   ХЯНАСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА       НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.20.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа     Биелэлт     Үр дүн Хувь Үнэлгээ /хувь/ НЭГ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.19.                                                                                                                                                                                                                 Багахангай   № Заалт Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэг жилт /хувь/ Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр 1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                                                         Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 3 7 – – 3 1 – – – 92.5 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     6 3 3 – – 3 1 1 1 – 68.3   Нийт   10 6 10 – – 6 2 1 1 – 80.4       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг Чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 41 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 84.9% –   90 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Нийт 41 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 179 албан хаагч хамрагдаж, хамрагдалт 80 хувьтай байна.   90 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 600.0 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 70 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 26, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90.8% нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 90 92.5 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                                                         Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт /хувь/ 1   Хүний нөөцийг чадавхжуулах     4 3 7 – – 3 1 – – – 92.5 2   Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах     6 3 3 – – 3 1 1 1 – 68.3   Нийт   10 6 10 – – 6 2 1 1 – 80.4       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА   БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.26.                                                                                                                                                                                                            Багахангай   Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ,  хувь) Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ) Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр  гүйцэтгэл (мян.төг)   Тайлбар       Хувь Үнэлгээ /хувь/ 1. Хүний нөөцийг Чадавхжуулах                                         1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын тоо- 41 ·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 84.9% –   90 100 Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Нийт 41 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 179 албан хаагч хамрагдаж, хамрагдалт 80 хувьтай байна.   90 100 Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал 20 хувиас дээш Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 600.0 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 70 2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт 70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5, ТТ-2 албан хаагчаас 2, ТЗ-27 албан хаагчаас 26, ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90.8% нь 3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.   Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100 Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 90 92.5 2

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018 оны 06 дугаар сарын 27                                                                         Багахангай   Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд дүүргийн хэмжээнд иргэд, олон нийтэд чиглэсэн болон хамт олны идэвх оролцоог хангасан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан бөгөөд хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээнээс гадна дараах арга хэмжээг шинээр санаачлан зохион байгуулан ажиллав. Япон хэлний сургалт зохион байгуулав.   Хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, гадаад хэл сурах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагч, ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад япон хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас Иргэний танхимд зохион байгуулж 6 удаагийн хичээлийг 23 иргэнд хүргэж ажиллав.   Зорилтот бүлгийн өрх, хүүхдүүдийг дэмжлэг тусламжинд хамруулав.   Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Даваанямын санаачилгаар Английн “Кристина Нобелийн хүүхдийн сан” Олон улсын байгууллага дүүрэгт 2018 оны 04 дүгээр сараас халамжийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус сангаас дүүргийн зорилтот 10 өрхөд судалгаа хийж, 2 дугаар хорооны 2 хүүхдийг сонгон 2018 оны 05 болон 06 дугаар сараас эхлэн сар бүр 50,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж олгож эхлээд байна. Сонгогдсон өрхийн хүүхдүүдээс гадна бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд болон боловсролыг дэмжих зорилгоор 2 өрхийн хүүхдэд памперс, өсөлтийн витамин, “Хангай” цогцолбор сургуулийн 1б, 2а ангийн сурагчдад “Чингис хаан” комик номыг гардуулж өглөө. Мөн АНУ-д амьдардаг Дашдондог Нямхүү нарын гэр бүлтэй 2 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа ба “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн 100 хүүхдэд 3.6 сая төгрөгийн гарын бэлэг гардуулав.   Дүүрэгт сүү хөргөлтийн танк суурилуулахаар болов.   “АПУ” ХХК-ний сүүний үйлдвэрийн  менежер  2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр дүүрэгт ажиллаж удирдлагуудтай уулзаж 3.2 тонны багтаамжтай “Сүү хөргөлтийн танк”-ийг дүүрэгт суурилуулах талаар санал солилцож 2018 оны 06  дугаар сарын 20-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэн байршлыг тогтоод байна. Тус ажлын хүрээнд сүү бэлтгэн нийлүүлэх талаарх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, малчин мал бүхий өрхийн 27 иргэнийг хамруулав.   ХУРД хамтлагийн “Цэргийн бодол” тоглолтыг дүүргийн иргэдэд сонирхуулав.   Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тохиолдуулан  2018 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр ХУРД хамтлагын “Цэргийн бодол” урлагийн тоглолтыг дүүргийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид болон тэдгээрийн гэр бүл, дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит Марш-тактикийн тэмцээнд оролцсон ШШГЕГ-ын 415 дугаар хаалттай хорих анги, Онцгой байдлын хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа албадан эмчилгээ, Цагдаагийн хэлтсийн баг тамирчид,  хурандаа С.Пүрэвдорж захирагчтай Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийн 6 офицер, 210 түрүүч, байлдагч,  хурандаа Ц.Батсайхан захирагчтай Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн 6 офицер, 40 түрүүч, байлдагч, нийт 500 иргэнд үнэ төлбөргүйгээр Улаанбаатар хотын “UB pаlace”-ийн их танхимд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулав.   Дүүргийн энхийг сахиулагчид Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангитай хамтран “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион байгуулав.   Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчид олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий НҮБ-ын энхийг сахиулагчидтай мөр зэрэгцэн алба хаасаар 16 жил болсны ойн босгон дээр Багахангай дүүргээс энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсэн Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангийн алба хаагчидтай хамтран аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн нөхөрсөг тэмцээнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Спорт хороонд зохион байгууллаа.   “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөг зохион байгуулав.   Олон улсын “Энхийг сахиулагчдын өдөр”-т зориулан Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах, өсөр үеийнхэнд цэрэг эх орон ч хүмүүжлийг бий болгох ажлын хүрээнд Зэвсэгт хүчний 314 дүгээр ангийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Багахангай дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөгийг Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа   “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэв.   1 дүгээр хорооноос өрх бүрт мэдээллийг нэг бүрчлэн хүргэх зорилгоор “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэн “Гал түймэр гамшиг ослоос хэрхэн сэргийлэх вэ” сэдэвт өдөрлөгийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Алтгана гэр хороололд, 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр  Үнэгтэй, Хангамж гэр хороололд зохион байгуулж Богцтой аяныг эхлүүллээ. Айл өрхөөр аялах богцонд дараах мэдээлэл бүхий 60 хуудастай хавцас мөн санал хүсэлтийн дэвтэр байна. Үүнд: Гал түймрийн үед авах арга хэмжээ Гэнэтийн гамшиг ослын үед авах хэмжээ Гал түймэр гамшиг ослын тухай хууль тогтоомж Мөн хорооны нэгдсэн тайлан Манай хороо-Миний гудамж аяны мэдээлэл ОНХС-аар 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн ажлын тайлан 2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө Хорооны танилцуулга Мөн хороонд 2018 оны эхний хагас жилд хийгдсэн ажлууд ОНСХөрөнгө оруулалтаар 2018 онд хийгдэх ажлууд Бусад хууль тогтоомжууд зэрэг мэдээллүүдийг багтаан иргэдэд хүргэж байна.   “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж хантааз оёж хувцаслалтаар жигдрэв.   Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны А/11 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/293 тоот захирамжийн хүрээнд Монголын үндэсний уламжлал, үндэстэн ястаны дээл хувцасыг сурталчлан таниулах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор сар бүрийн эхний долоо хоногийн даваа гарагийг дүүргийн хэмжээнд “Монгол гоёлын өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж хэвшлээ. Энэ ажлын хүрээнд 1 дүгээр хорооноос “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж нэгдсэн журмаар монгол хантааз оёж, жигдэрсэн байна.   “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд бэлтгэл бэлэн байдлыг хангав. “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд 2 дугаар хороо хорооныхоо “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г шинэчилсэн загварын дагуу гаргаж Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-д хүргүүлэв. Дээрх төслийн хүрээнд хорооны 100 өрхөд “Бэлэн бай”, “Анхны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгуулж “Өрхийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө” боловсруулахад заавар чиглэл өгч, хорооны байрны галын сарай, дэгээ, сүхийг өөрсдийн хөрөнгөөр худалдан авч иж бүрдлийг ханган, анхны тусламжийн самбар, мөн галын утаа болон дулаан мэдээлэх автомат дохиоллын хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулан ажлын албаны 4 өрөө, коридорт 6 утаа мэдрэгч, “EXIT” гэрэлт тэмдэглэгээ 2 ширхэгийг шинээр байрлуулав. Болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын үед хүн ам, эд хөрөнгийг аврах зураглал схемийг гарган, чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах, хорооны ажлын албаны 4 өрөө, коридорт чиглэл заасан /exit/ тэмдэг тэмдэглэгээ, галын хорны ашиглалтын бүртгэл, “Хүчдэлээ салга”, “Галын хор” зэрэг таних тэмдэгүүдийг байршуулж ажиллав. Мөн цахилгаанаас үүдэлтэй галын аюулгүй байдлыг ханган 4 ширхэг унтраалга, 2 ширхэг разетк шинээр байрлуулж, цуглуулганы хайрцгийг засварлан 4 хайрцагт таг хийсэн байна.   Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол бэлдэж байршуулав.   “Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд харааны бэрхшээлтэй иргэдийн соёл боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэгт нэмэр болох үүднээс 2 дугаар хорооноос брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол, гарын авлага бэлтгэн хорооны байранд байршуулав.   “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сургалт зохион байгуулав.   Өсвөр үеийг байгаль дэлхийгээ хайрлах үзлээр хүмүүжүүлэх, амьдарч буй орчиндоо цэвэр цэмцгэр байдлыг хэвшүүлэх, тэдний нийгмийн соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор Хангай цогцолбор сургуулийн 2, 3 дугаар ангийн сурагчдад  “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сэдэвт сургалтыг 2 удаа  зохион байгууллаа

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018 оны 06 дугаар сарын 27                                                                         Багахангай   Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд дүүргийн хэмжээнд иргэд, олон нийтэд чиглэсэн болон хамт олны идэвх оролцоог хангасан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан бөгөөд хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээнээс гадна дараах арга хэмжээг шинээр санаачлан зохион байгуулан ажиллав. Япон хэлний сургалт зохион байгуулав.   Хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, гадаад хэл сурах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагч, ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад япон хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас Иргэний танхимд зохион байгуулж 6 удаагийн хичээлийг 23 иргэнд хүргэж ажиллав.   Зорилтот бүлгийн өрх, хүүхдүүдийг дэмжлэг тусламжинд хамруулав.   Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Даваанямын санаачилгаар Английн “Кристина Нобелийн хүүхдийн сан” Олон улсын байгууллага дүүрэгт 2018 оны 04 дүгээр сараас халамжийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус сангаас дүүргийн зорилтот 10 өрхөд судалгаа хийж, 2 дугаар хорооны 2 хүүхдийг сонгон 2018 оны 05 болон 06 дугаар сараас эхлэн сар бүр 50,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж олгож эхлээд байна. Сонгогдсон өрхийн хүүхдүүдээс гадна бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд болон боловсролыг дэмжих зорилгоор 2 өрхийн хүүхдэд памперс, өсөлтийн витамин, “Хангай” цогцолбор сургуулийн 1б, 2а ангийн сурагчдад “Чингис хаан” комик номыг гардуулж өглөө. Мөн АНУ-д амьдардаг Дашдондог Нямхүү нарын гэр бүлтэй 2 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа ба “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн 100 хүүхдэд 3.6 сая төгрөгийн гарын бэлэг гардуулав.   Дүүрэгт сүү хөргөлтийн танк суурилуулахаар болов.   “АПУ” ХХК-ний сүүний үйлдвэрийн  менежер  2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр дүүрэгт ажиллаж удирдлагуудтай уулзаж 3.2 тонны багтаамжтай “Сүү хөргөлтийн танк”-ийг дүүрэгт суурилуулах талаар санал солилцож 2018 оны 06  дугаар сарын 20-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэн байршлыг тогтоод байна. Тус ажлын хүрээнд сүү бэлтгэн нийлүүлэх талаарх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, малчин мал бүхий өрхийн 27 иргэнийг хамруулав.   ХУРД хамтлагийн “Цэргийн бодол” тоглолтыг дүүргийн иргэдэд сонирхуулав.   Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тохиолдуулан  2018 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр ХУРД хамтлагын “Цэргийн бодол” урлагийн тоглолтыг дүүргийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид болон тэдгээрийн гэр бүл, дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит Марш-тактикийн тэмцээнд оролцсон ШШГЕГ-ын 415 дугаар хаалттай хорих анги, Онцгой байдлын хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа албадан эмчилгээ, Цагдаагийн хэлтсийн баг тамирчид,  хурандаа С.Пүрэвдорж захирагчтай Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийн 6 офицер, 210 түрүүч, байлдагч,  хурандаа Ц.Батсайхан захирагчтай Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн 6 офицер, 40 түрүүч, байлдагч, нийт 500 иргэнд үнэ төлбөргүйгээр Улаанбаатар хотын “UB pаlace”-ийн их танхимд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулав.   Дүүргийн энхийг сахиулагчид Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангитай хамтран “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион байгуулав.   Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчид олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий НҮБ-ын энхийг сахиулагчидтай мөр зэрэгцэн алба хаасаар 16 жил болсны ойн босгон дээр Багахангай дүүргээс энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсэн Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангийн алба хаагчидтай хамтран аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн нөхөрсөг тэмцээнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Спорт хороонд зохион байгууллаа.   “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөг зохион байгуулав.   Олон улсын “Энхийг сахиулагчдын өдөр”-т зориулан Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах, өсөр үеийнхэнд цэрэг эх орон ч хүмүүжлийг бий болгох ажлын хүрээнд Зэвсэгт хүчний 314 дүгээр ангийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Багахангай дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөгийг Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа   “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэв.   1 дүгээр хорооноос өрх бүрт мэдээллийг нэг бүрчлэн хүргэх зорилгоор “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэн “Гал түймэр гамшиг ослоос хэрхэн сэргийлэх вэ” сэдэвт өдөрлөгийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Алтгана гэр хороололд, 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр  Үнэгтэй, Хангамж гэр хороололд зохион байгуулж Богцтой аяныг эхлүүллээ. Айл өрхөөр аялах богцонд дараах мэдээлэл бүхий 60 хуудастай хавцас мөн санал хүсэлтийн дэвтэр байна. Үүнд: Гал түймрийн үед авах арга хэмжээ Гэнэтийн гамшиг ослын үед авах хэмжээ Гал түймэр гамшиг ослын тухай хууль тогтоомж Мөн хорооны нэгдсэн тайлан Манай хороо-Миний гудамж аяны мэдээлэл ОНХС-аар 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн ажлын тайлан 2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө Хорооны танилцуулга Мөн хороонд 2018 оны эхний хагас жилд хийгдсэн ажлууд ОНСХөрөнгө оруулалтаар 2018 онд хийгдэх ажлууд Бусад хууль тогтоомжууд зэрэг мэдээллүүдийг багтаан иргэдэд хүргэж байна.   “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж хантааз оёж хувцаслалтаар жигдрэв.   Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны А/11 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/293 тоот захирамжийн хүрээнд Монголын үндэсний уламжлал, үндэстэн ястаны дээл хувцасыг сурталчлан таниулах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор сар бүрийн эхний долоо хоногийн даваа гарагийг дүүргийн хэмжээнд “Монгол гоёлын өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж хэвшлээ. Энэ ажлын хүрээнд 1 дүгээр хорооноос “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж нэгдсэн журмаар монгол хантааз оёж, жигдэрсэн байна.   “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд бэлтгэл бэлэн байдлыг хангав. “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд 2 дугаар хороо хорооныхоо “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г шинэчилсэн загварын дагуу гаргаж Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-д хүргүүлэв. Дээрх төслийн хүрээнд хорооны 100 өрхөд “Бэлэн бай”, “Анхны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгуулж “Өрхийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө” боловсруулахад заавар чиглэл өгч, хорооны байрны галын сарай, дэгээ, сүхийг өөрсдийн хөрөнгөөр худалдан авч иж бүрдлийг ханган, анхны тусламжийн самбар, мөн галын утаа болон дулаан мэдээлэх автомат дохиоллын хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулан ажлын албаны 4 өрөө, коридорт 6 утаа мэдрэгч, “EXIT” гэрэлт тэмдэглэгээ 2 ширхэгийг шинээр байрлуулав. Болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын үед хүн ам, эд хөрөнгийг аврах зураглал схемийг гарган, чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах, хорооны ажлын албаны 4 өрөө, коридорт чиглэл заасан /exit/ тэмдэг тэмдэглэгээ, галын хорны ашиглалтын бүртгэл, “Хүчдэлээ салга”, “Галын хор” зэрэг таних тэмдэгүүдийг байршуулж ажиллав. Мөн цахилгаанаас үүдэлтэй галын аюулгүй байдлыг ханган 4 ширхэг унтраалга, 2 ширхэг разетк шинээр байрлуулж, цуглуулганы хайрцгийг засварлан 4 хайрцагт таг хийсэн байна.   Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол бэлдэж байршуулав.   “Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд харааны бэрхшээлтэй иргэдийн соёл боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэгт нэмэр болох үүднээс 2 дугаар хорооноос брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол, гарын авлага бэлтгэн хорооны байранд байршуулав.   “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сургалт зохион байгуулав.   Өсвөр үеийг байгаль дэлхийгээ хайрлах үзлээр хүмүүжүүлэх, амьдарч буй орчиндоо цэвэр цэмцгэр байдлыг хэвшүүлэх, тэдний нийгмийн соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор Хангай цогцолбор сургуулийн 2, 3 дугаар ангийн сурагчдад  “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сэдэвт сургалтыг 2 удаа  зохион байгууллаа

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/     2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Тус Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж ажиллалаа. Үүнд:   Нэг

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/     2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Тус Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлж ажиллалаа. Үүнд:   Нэг

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ  ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   2018.11.16                                                                                                                                                                                            Багахангай дүүрэг № Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй Үнэлэх боломжгүй 100 70 40 0 Үнэлгээ ний хувь 1 Нийгмийн хөгжил 44 30 8 2 – 4 30 5 3 2 87 2 Санхүү, бизнесийн хөгжил 21 19 2 – – – 19 2 – – 98 3 Засаглалын  хөгжил 47 41 4 – – 2 41 2 2 – 96 4 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 26 21 2 2 – 1 21 – 2 2 88 5 Байгаль орчин гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих 23 22 1 – – – 22 – 1 – 98 6 Нийт 161 133 17 4 – 7 133 9 8 4 94%       ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГА                                        С.ЭРДЭНЭБАЯР     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                   Л.САНЖИЙЖАМЦ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   С.ЦЭНД-АЮУШ     НЭГТГЭСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ   2018.11.16                                                                                                                                                                                                 Багахангай дүүрэг № Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг /Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр/ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцах байгууллага Шалгуур үзүүлэлт 2018 онд хүрэх түвшин, үр дүн Зарцуулсан хөрөнгө Үнэл гээ НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ Боловсролтой чадварлаг иргэн 1-1 1.1.1 Хүүхэд багачуудын сурч боловсроход зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Боловсролын хэлтсийг дүүрэгт байгуулж СӨБ болон ЕБС-ийн сургалтын шинэ хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган сургалтын чанарт ахиц гаргах. Боловсролын хэлтсийн төсвийг БСШУС-ын сайдын багцад тусгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх НХХ Шинээр байгуулагдах хэлтсийн тоо 1 58.9   Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А/06 дугаар захирамжаар Багахангай дүүрэгт 3 хүний бүтэц, орон тоотой жилийн 44.0 сая төгрөгийн төсөвтэй Боловсролын хэлтэс байгуулах шийдвэр гарсан болно. Тус захирамжийн дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс дүүргийн ЗДТГ-ын дэргэд 2 хүний бүтэц орон тоотой Боловсролын хэлтэс байгуулагдан ажиллаж байна. 100 – 100% 1-2 Багшлах боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэх, багшийг ажлын байранд мэргэжлээр нь хөгжүүлэх “Хангай”  цогцолбор сургууль Сургалтанд хамрагдах багшийн тоо 45 3.0   2018-2019 оны хичээлийн жилд ЕБС-д дутагдалтай байсан 5 багш, СӨБ-ын байгууллагад 4 багшийг ажлын байраар хангаж мэргэжлийн багшийн хангалт 100%-тай байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд орон нутагтаа Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран “Хичээл заах арга зүй”, “Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр” төслийн хүрээнд Good Neighbors ОУ-ын байгууллагатай хамтран багш нарыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулан давхардсан тоогоор 85 багш, МУ-ын ерөнхий сайдын ивээл дор зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжил-Ерөнхий боловсрол” улсын зөвлөгөөнд 20 багш, “Багшийн хөгжлийн академи-2018” сургалтанд 4 багш, “Бага боловсролын монгол хэлний чанарыг сайжруулах нь” эх хэлний сургалтанд 2 багш, анхны жилдээ болон 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтанд 8 багш хамруулсан байна. Мөн 2018-2019 оны хичээлийн жилд Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран ”Блюпринт аргачлал”, “Гэр бүлийн боловсрол олгох”  сургалтанд 38 багш, “Инээмсэглэж буй гэр бүл” ТББ-тай хамтран “Гэр бүл, эцэг эхтэй харилцах, хүүхэдтэй ажиллах эерэг аргууд”, “Дүүргийн ЭЕШ-ын дүн мэдээнд  дүн шинжилгээ хийх” сургалтанд 50 багш, “Эрүүл мэндийн боловсрол олгох” сургалтанд 1 багш, “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох” сургалтанд 5 багшийг хамруулаад байна. 100 1.2 100% 1-3 1.1.3 Ээлжийн ажилтай иргэд, алслагдсан өртөө зөрлөг, малчин өрхийн хүүхдүүдийг ая тухтай сурч боловсроход дэмжлэг үзүүлэн 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийн бүлэг нээн ажиллуулах. 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийн бүлэг нээн ажиллуулах ажлыг эхлүүлэх 44-р цэцэрлэг Үйл ажиллагааны хэрэгжилт , хувиар 100 134.2   Иргэдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийн 1 бүлэг нээн ажиллуулахад 8 албан хаагч, 134.2 сая төгрөгний төсөв шаардлагатай байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

 Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын                                                                                                                                                                                            2018 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн                                                                                                                                                                                                              …….

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨР2023-9-7

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4, 33.5, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: Байгууллагын “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг нэгдүгээр, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /Д.Эрдэнэтуяа/-т үүрэг болгосугай.       ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                          М.ДАВААНЯМ                       Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газрын даргын 2018 оны …. дугаар сарын …

БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮҮРЭГТ 2018-2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018  оны…….. дугаар сарын……..ны өдрийн                                                                                                                                                          ……

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн …….

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны …. сарын …

“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР” УДИРДАМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны …. сарын …

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

БАТЛАВ   ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                   М.ДАВААНЯМ   2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр       НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   Зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр Хариуцах эзэн 1 2 3 4 5 6 Нэг. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй, ил тод болгох  стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил,  үйлчилгээ 1.1

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

БАТЛАВ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                        М.ДАВААНЯМ   2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр       БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   № Зөвлөмжийн заалт болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцан хэрэгжүүлэх нэгж, Хугацаа   Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр   1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Сар бүрийн 05-ны дотор   2 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Улирал тутам   Тогтоосон хугацаанд   3 Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” батлах тухай 249 дүгээр тогтоолын дагуу дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээ бүрийн хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлтийг хамжигдэхүйц, төсөв санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэрийг тодорхойлж гаргах   4 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг тооцож ажиллах   5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, дүүргүүд, өөрийн эрхлэх асуудал, эрх хэмжээний хүрээнд үйлчилж байгаа захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд тавих хяналтыг сайжруулж, гүйцэтгэл, үр дүнг “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим нэгдсэн сан” буюу “L-Monitoring” програмаар цаг хугацаанд нь тайлагнаж хэвших Холбогдох хэлтсүүд Тогтоосон хугацаанд   6 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжаар батлагдсан “Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлал”, 2014 оны “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай” А/633 дугаар захирамжийн дагуу шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцож гаргахдаа мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, дүүргийн харьяа хэлтэс, алба болон нийслэлийн харьяа мэргэжлийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, тулгалт хийх, баталгаажуулсан байх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Тогтоосон хугацаанд   7 Аз жаргалтай хотын индексийн дүүргийн үзүүлэлтүүдийг өмнөх онтой харьцуулан хүрсэн үр дүнг тооцож, хариу арга хэмжээ төлөвлөх, индекс хариуцсан ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулж, өөрчлөгдсөн тохиолдолд индекстэй холбоотой судалгаа, тайлангуудыг хүлээлцдэг байх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Жилдээ   Хоёр

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтэнүүдэд үүрэг болгосугай. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн /Д.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.     ДАРГА                                             Э.ЭРДЭНЭТУЯА                       Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны … сарын … өдрийн …. дугаар тушаалын  хавсралт         БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах албан хаагч 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх Хэлтсүүд Жилийн эцсээр ТЗУХ Д.Эрдэнэтуяа С.Цэнд-Аюуш 1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх 2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх 2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх 3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 3.2.Хэрэгжилтийг тогтоосон стандартын дагуу гаргаж, холбогдох газарт хүргэж, үр дүнг тооцсон  байх 4 Бусад 4.1

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-7

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтэнүүдэд үүрэг болгосугай. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн /Д.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.     ДАРГА                                             Э.ЭРДЭНЭТУЯА                       Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны … сарын … өдрийн …. дугаар тушаалын  хавсралт         БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах албан хаагч 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх Хэлтсүүд Жилийн эцсээр ТЗУХ Д.Эрдэнэтуяа С.Цэнд-Аюуш 1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх 2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх 2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх 3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 3.2.Хэрэгжилтийг тогтоосон стандартын дагуу гаргаж, холбогдох газарт хүргэж, үр дүнг тооцсон  байх 4 Бусад 4.1

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018.06.14.                                                                                                                                                                                         Багахангай № Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн   Хувь             1   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд 4 зорилт, 12 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг судлан, зохион байгуулах сургалтын саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн, албан хаагчдыг эрхэлсэн ажлын чиглэлээр сургалтанд хамруулж ажиллав. Албан хаагчдыг төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулж байна. 90 Хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэж, тайлагнах Хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил тутам нэгтгэн, байгууллагын удирдлагад танилцуулж ажиллав. Эхний хагас жилийн байдлаар хөтөлбөрийн биелэлт 92.5 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хөтөлбөрийн биелэлт хангагдаж байна. 90     Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6-д заасны дагуу Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган, албан хаагчдыг хөтөлбөрт бүрэн хамруулах үүднээс цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон ажилласан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдаж байна. 90 2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах Шинээр албан тушаалд томилогдсон албан хаагчдыг Төрийн албаны чиг, баримжаа олгох сургалтад хамруулах, туршлагатай ажилтныг дагалдуулж ажлын байранд нь сургах Шинэ албан тушаалд томилогдсон, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахисан, өөр ажилд шилжсэн албан хаагчдад тухайн албан тушаалын онцлог, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн талаар танилцуулан, ажлын байран дээр нь дадлагажуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд ажилд шинээр томилогдсон эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Нямдорж, цэргийн штабын офицер Б.Отгонжаргал, хэсгийн ахлагч Ж.Наранцэцэг, Д.Мөнхсувд, жижүүр Ц.Мөнхтулга, үйлчлэгч Б.Алтаншүрэн, Б.Оюун-Эрдэнэ, галч Д.Мөнхсайхан, Д.Рэнцэнбаатар, Д.Саяннямбуу нарт ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан  ажил үүрэг, байгууллагын дүрэм, “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг танилцуулан, чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх талаар хэлтсийн дарга нар, ахлах мэргэжилтнүүд өдөр тутмын арга зүйгээр ханган, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу дадлагажуулан заавар зөвлөгөө өгч ажилласан байна

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.14.                                                                                                                                                                                                 Багахангай № Нийгмийн баталгааг хангах үзүүлэлт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хувь 1 Ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд Өрөө тасалгаа, танхимыг засварлан, ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх Албан хаагчдын ая тухтай ажиллах нөхцөл бололцоог хангах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэн, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээ үйлчилгээнд анхааран ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд ЗДТГ-ын цахилгааны шитнүүдийг иж бүрэн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, 3 давхрын коридор, НХХ, ТХҮХ-ийн дарга, мэргэжилтнүүдийн өрөөний дээвэр болон ханын засвар, Засаг даргын орлогчийн өрөөний сантехникийн засварыг хийн пааруудыг шинээр сольж, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн өрөөнд бүрэн засвар хийлээ. Мөн ЗДТГ-ын байранд байрлаж байсан кабелийн ТВ-ийг нүүлгэн, өрөөнд нь бүрэн засвар хийж, цахилгааны утсыг шинэчилж, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Архивын эрхлэгч нарыг нүүлгэж оруулахад бэлэн болгоод байна

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО2023-9-7

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2018.06.19.                                                                                                                                                                                           Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн хөгжил 7 1 6 – – 1 1 5 – – 52.8 2 Эдийн засгийн хөгжил 25 9 15 – 1 21 3 – – 1 92.4 3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 6 6 – – 6 3 3 – – 77.5 4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 5 6 2 2 7 – 3 2 3 70.9 5 Засаглалын хөгжил 53 4 42 4 3 34 9 1 4 5 77.2 6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 3 11 1 – 11 2 1 1 – 85.3   Нийт 127 81 60 3 0 75 15 14 4 3 76           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ   ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ   БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА           НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018.06.19.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа     Биелэлт     Үр дүн Хувь Үнэлгээ /хувь/ НЭГ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН2023-9-7

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ШИНЭЭР САНААЧИЛЖ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/   2018 оны 06 дугаар сарын 27                                                                         Багахангай   Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд дүүргийн хэмжээнд иргэд, олон нийтэд чиглэсэн болон хамт олны идэвх оролцоог хангасан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан бөгөөд хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээнээс гадна дараах арга хэмжээг шинээр санаачлан зохион байгуулан ажиллав. Япон хэлний сургалт зохион байгуулав.   Хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, гадаад хэл сурах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагч, ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад япон хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас Иргэний танхимд зохион байгуулж 6 удаагийн хичээлийг 23 иргэнд хүргэж ажиллав.   Зорилтот бүлгийн өрх, хүүхдүүдийг дэмжлэг тусламжинд хамруулав.   Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Даваанямын санаачилгаар Английн “Кристина Нобелийн хүүхдийн сан” Олон улсын байгууллага дүүрэгт 2018 оны 04 дүгээр сараас халамжийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус сангаас дүүргийн зорилтот 10 өрхөд судалгаа хийж, 2 дугаар хорооны 2 хүүхдийг сонгон 2018 оны 05 болон 06 дугаар сараас эхлэн сар бүр 50,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж олгож эхлээд байна. Сонгогдсон өрхийн хүүхдүүдээс гадна бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд болон боловсролыг дэмжих зорилгоор 2 өрхийн хүүхдэд памперс, өсөлтийн витамин, “Хангай” цогцолбор сургуулийн 1б, 2а ангийн сурагчдад “Чингис хаан” комик номыг гардуулж өглөө. Мөн АНУ-д амьдардаг Дашдондог Нямхүү нарын гэр бүлтэй 2 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа ба “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн 100 хүүхдэд 3.6 сая төгрөгийн гарын бэлэг гардуулав.   Дүүрэгт сүү хөргөлтийн танк суурилуулахаар болов.   “АПУ” ХХК-ний сүүний үйлдвэрийн  менежер  2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр дүүрэгт ажиллаж удирдлагуудтай уулзаж 3.2 тонны багтаамжтай “Сүү хөргөлтийн танк”-ийг дүүрэгт суурилуулах талаар санал солилцож 2018 оны 06  дугаар сарын 20-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэн байршлыг тогтоод байна. Тус ажлын хүрээнд сүү бэлтгэн нийлүүлэх талаарх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, малчин мал бүхий өрхийн 27 иргэнийг хамруулав.   ХУРД хамтлагийн “Цэргийн бодол” тоглолтыг дүүргийн иргэдэд сонирхуулав.   Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тохиолдуулан  2018 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр ХУРД хамтлагын “Цэргийн бодол” урлагийн тоглолтыг дүүргийн Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид болон тэдгээрийн гэр бүл, дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит Марш-тактикийн тэмцээнд оролцсон ШШГЕГ-ын 415 дугаар хаалттай хорих анги, Онцгой байдлын хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа албадан эмчилгээ, Цагдаагийн хэлтсийн баг тамирчид,  хурандаа С.Пүрэвдорж захирагчтай Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийн 6 офицер, 210 түрүүч, байлдагч,  хурандаа Ц.Батсайхан захирагчтай Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн 6 офицер, 40 түрүүч, байлдагч, нийт 500 иргэнд үнэ төлбөргүйгээр Улаанбаатар хотын “UB pаlace”-ийн их танхимд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулав.   Дүүргийн энхийг сахиулагчид Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангитай хамтран “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион байгуулав.   Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчид олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий НҮБ-ын энхийг сахиулагчидтай мөр зэрэгцэн алба хаасаар 16 жил болсны ойн босгон дээр Багахангай дүүргээс энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсэн Онцгой байдал, Цагдаагийн хэлтсийн болон Хорих 415 дугаар ангийн алба хаагчидтай хамтран аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн нөхөрсөг тэмцээнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Спорт хороонд зохион байгууллаа.   “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөг зохион байгуулав.   Олон улсын “Энхийг сахиулагчдын өдөр”-т зориулан Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах, өсөр үеийнхэнд цэрэг эх орон ч хүмүүжлийг бий болгох ажлын хүрээнд Зэвсэгт хүчний 314 дүгээр ангийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Багахангай дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” уулзалт өдөрлөгийг Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа   “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэв.   1 дүгээр хорооноос өрх бүрт мэдээллийг нэг бүрчлэн хүргэх зорилгоор “Эрсдэлгүй хороо” аяныг өрнүүлэн “Гал түймэр гамшиг ослоос хэрхэн сэргийлэх вэ” сэдэвт өдөрлөгийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Алтгана гэр хороололд, 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр  Үнэгтэй, Хангамж гэр хороололд зохион байгуулж Богцтой аяныг эхлүүллээ. Айл өрхөөр аялах богцонд дараах мэдээлэл бүхий 60 хуудастай хавцас мөн санал хүсэлтийн дэвтэр байна. Үүнд: Гал түймрийн үед авах арга хэмжээ Гэнэтийн гамшиг ослын үед авах хэмжээ Гал түймэр гамшиг ослын тухай хууль тогтоомж Мөн хорооны нэгдсэн тайлан Манай хороо-Миний гудамж аяны мэдээлэл ОНХС-аар 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн ажлын тайлан 2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө Хорооны танилцуулга Мөн хороонд 2018 оны эхний хагас жилд хийгдсэн ажлууд ОНСХөрөнгө оруулалтаар 2018 онд хийгдэх ажлууд Бусад хууль тогтоомжууд зэрэг мэдээллүүдийг багтаан иргэдэд хүргэж байна.   “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж хантааз оёж хувцаслалтаар жигдрэв.   Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны А/11 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/293 тоот захирамжийн хүрээнд Монголын үндэсний уламжлал, үндэстэн ястаны дээл хувцасыг сурталчлан таниулах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор сар бүрийн эхний долоо хоногийн даваа гарагийг дүүргийн хэмжээнд “Монгол гоёлын өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж хэвшлээ. Энэ ажлын хүрээнд 1 дүгээр хорооноос “Монгол гоёлын өдөр”-т зориулж нэгдсэн журмаар монгол хантааз оёж, жигдэрсэн байна.   “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд бэлтгэл бэлэн байдлыг хангав. “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн хүрээнд 2 дугаар хороо хорооныхоо “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г шинэчилсэн загварын дагуу гаргаж Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-д хүргүүлэв. Дээрх төслийн хүрээнд хорооны 100 өрхөд “Бэлэн бай”, “Анхны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгуулж “Өрхийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө” боловсруулахад заавар чиглэл өгч, хорооны байрны галын сарай, дэгээ, сүхийг өөрсдийн хөрөнгөөр худалдан авч иж бүрдлийг ханган, анхны тусламжийн самбар, мөн галын утаа болон дулаан мэдээлэх автомат дохиоллын хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулан ажлын албаны 4 өрөө, коридорт 6 утаа мэдрэгч, “EXIT” гэрэлт тэмдэглэгээ 2 ширхэгийг шинээр байрлуулав. Болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын үед хүн ам, эд хөрөнгийг аврах зураглал схемийг гарган, чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах, хорооны ажлын албаны 4 өрөө, коридорт чиглэл заасан /exit/ тэмдэг тэмдэглэгээ, галын хорны ашиглалтын бүртгэл, “Хүчдэлээ салга”, “Галын хор” зэрэг таних тэмдэгүүдийг байршуулж ажиллав. Мөн цахилгаанаас үүдэлтэй галын аюулгүй байдлыг ханган 4 ширхэг унтраалга, 2 ширхэг разетк шинээр байрлуулж, цуглуулганы хайрцгийг засварлан 4 хайрцагт таг хийсэн байна.   Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол бэлдэж байршуулав.   “Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд харааны бэрхшээлтэй иргэдийн соёл боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэгт нэмэр болох үүднээс 2 дугаар хорооноос брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном товхимол, гарын авлага бэлтгэн хорооны байранд байршуулав.   “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сургалт зохион байгуулав.   Өсвөр үеийг байгаль дэлхийгээ хайрлах үзлээр хүмүүжүүлэх, амьдарч буй орчиндоо цэвэр цэмцгэр байдлыг хэвшүүлэх, тэдний нийгмийн соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор Хангай цогцолбор сургуулийн 2, 3 дугаар ангийн сурагчдад  “Хог хаягдал, ангилан ялгалт” сэдэвт сургалтыг 2 удаа  зохион байгууллаа

Иргэдийн төсөв2023-9-6

Тус эмхэтгэлээс иргэд та бүхэн 2023 оны дүүргийн нийт төсөв, орлого зарлагын тоон мэдээлэл, 2023 онд хийгдэх төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын жагсаалтыг хороод тус бүрээр харах боломжтой

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хөтөлбөр2023-5-20

Дүүргийн Засаг даргын 2023 оны А/106 дугаар захирамжаар Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг "Монгол хүүхдүүд" уриан доор зохион байгууллаа

Марафон 20232023-5-3

  1. “Багахангай марафон-2023” улсын аварга шалгаруулах гүйлтийн тэмцээнийг дүүрэгт 12 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулав. Тэмцээнд ОХУ, Япон, Америк, Голланд, Киркизстан 5 улс, 15 аймаг, 6 дүүрэг, 23 клубийн 700 тамирчин оролцов.

Дүүрэгт агаарын бохирдлын 24 цагийн хэмжилт хийгдлээ.2023-2-16

Дүүргийн Засаг даргын А/27 тоот захирамжаар Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газар 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр 2 дугаар хорооны Нуурын гэр хороололд PM2.5, PM10, SO2 24 цагийн хэмжилтийг хийж тус ажилд Дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс  384.850 төгрөг зарцуулсан

Ил тод байдал


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.