Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн тариф2024-1-8

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн тариф

“Эрүүл орчин-иргэдийн сайн сайхан” II ДУГААР ШАТНЫ хөтөлбөрИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2018-3-16

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны……дугаар  сарын…..-ны өдрийн …….. дүгээр захирамжийн хавсралт     “Эрүүл орчин-иргэдийн сайн сайхан” II ДУГААР ШАТНЫ хөтөлбөрИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     № Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгж үүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /мян төгрөг/ Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин үр дүнгийн үзүүлэлт Үндсэн Хамтран Нэг

”Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”2018-2-16

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр   Улаанбаатар хот   Дугаар 50 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.7 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: ”Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай. Хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүр Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжид хамруулах замаар санхүүжүүлж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                     У.ХҮРЭЛСҮХ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                                Ц.НЯМДОРЖ   Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаартогтоолын хавсралт   БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Нийтлэг үндэслэл   Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас эрх зүйн шинэтгэл хийх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, мэдээлэх, сурталчлах, иргэдийн эрх зүйн ухамсар, мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр олон шийдвэр гаргаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлж ирсэн байна

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам2018-2-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт   МЕНЕЖЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН  ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Төсвийн шууд захирагч байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх)-тэй   үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална. 1.2.Энэхүү журмын зорилго нь Монгол  Улсын төрийн албаны хэмжээнд төсвийн шууд захирагч менежертэй энэ журмын дагуу гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд  нэгдсэн стандарт тогтоон мөрдүүлэх, гэрээнд тусгагдсан  ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр  байгууллагын болон тухайн нэгжийн үйл ажиллагааны зорилго,  зорилтуудыг хангахад чиглүүлэн, менежер үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэхэд оршино. 1.3

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ2018-2-11

 1 ‐МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТА-ны ёс зүйн) 2010 оны 11 дүгээр Улаанбаатарсарын 10-ны өдөр хот Дугаар 288Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийнгазраас ТОГТООХ нь:1. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоорбаталсугай.2

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам2018-2-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр                                                                            тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ             Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төрийн жинхэнэ албан хаагч-төсвийн шууд захирагч (цаашид “Төсвийн шууд захирагч” гэх)-тай үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.   1.2.Энэхүү журмын зорилго нь Монгол  Улсын төрийн албаны хэмжээнд төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчтай энэ журмын дагуу гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд  нэгдсэн стандарт тогтоон мөрдүүлэх,  гэрээнд тусгагдсан  хөтөлбөр,  арга хэмжээг хуваарилагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үндсэн дээр  байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго,  зорилтуудыг хангахад чиглүүлэн, төсвийн шууд захирагч үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэхэд оршино.   1.3

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам2018-2-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт   ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч-менежер (цаашид “Менежер” гэх) төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх) байгуулж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална.   1.2

Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.