Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

1557

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/1058, дүүргийн Засаг даргын 2022 оны А/10 дүгээр захирамжаар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийг 11 албан хаагчийн орон тоотойгоор баталсан.

 Зорилго:

Төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, орон нутгын бодлого зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хяналт тавих, бодлого зорилтыг олон нийтэд сурталчилах

 Чиг үүрэг:

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд Төрийн захиргааны үйл ажиллагааг мэргэжлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулах, Засаг дарга болон орлогч, Тамгын газрын даргыг мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах замаар төрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн нэмэгдүүлж ажиллах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай чанартай хүргэх, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаа үр нөлөөг уялдуулан зохицуулах мэргэжилт арга зүйн удирдлагаар хангах хяналтын тогцолцоог хэрэгжүүлж хүний нөөцийн менежментийг бүрдүүлэн ажиллахад оршино.Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.

 

 

 фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.