Төлөвлөгөө
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

     Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын                                                                                                                                                                                            2018 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн                                                                                                                                                                                                              …….

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨР2023-9-8

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4, 33.5, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: Байгууллагын “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг нэгдүгээр, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /Д.Эрдэнэтуяа/-т үүрэг болгосугай.       ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                          М.ДАВААНЯМ                       Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газрын даргын 2018 оны …. дугаар сарын …

БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮҮРЭГТ 2018-2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018  оны…….. дугаар сарын……..ны өдрийн                                                                                                                                                          ……

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны …. сарын …

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

БАТЛАВ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                        М.ДАВААНЯМ   2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр       БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   № Зөвлөмжийн заалт болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцан хэрэгжүүлэх нэгж, Хугацаа   Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын чиглэлээр   1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах тусгай төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Сар бүрийн 05-ны дотор   2 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай А/86 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүнг тайлагнаж ажиллах Улирал тутам   Тогтоосон хугацаанд   3 Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” батлах тухай 249 дүгээр тогтоолын дагуу дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээ бүрийн хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлтийг хамжигдэхүйц, төсөв санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэрийг тодорхойлж гаргах   4 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг тооцож ажиллах   5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, дүүргүүд, өөрийн эрхлэх асуудал, эрх хэмжээний хүрээнд үйлчилж байгаа захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд тавих хяналтыг сайжруулж, гүйцэтгэл, үр дүнг “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим нэгдсэн сан” буюу “L-Monitoring” програмаар цаг хугацаанд нь тайлагнаж хэвших Холбогдох хэлтсүүд Тогтоосон хугацаанд   6 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжаар батлагдсан “Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлал”, 2014 оны “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай” А/633 дугаар захирамжийн дагуу шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцож гаргахдаа мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах, дүүргийн харьяа хэлтэс, алба болон нийслэлийн харьяа мэргэжлийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, тулгалт хийх, баталгаажуулсан байх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Тогтоосон хугацаанд   7 Аз жаргалтай хотын индексийн дүүргийн үзүүлэлтүүдийг өмнөх онтой харьцуулан хүрсэн үр дүнг тооцож, хариу арга хэмжээ төлөвлөх, индекс хариуцсан ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулж, өөрчлөгдсөн тохиолдолд индекстэй холбоотой судалгаа, тайлангуудыг хүлээлцдэг байх Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Жилдээ   Хоёр

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ2023-9-8

үүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтэнүүдэд үүрэг болгосугай. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн /Д.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.     ДАРГА                                             Э.ЭРДЭНЭТУЯА                       Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны … сарын … өдрийн …. дугаар тушаалын  хавсралт         БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ     № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах албан хаагч 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх Хэлтсүүд Жилийн эцсээр ТЗУХ Д.Эрдэнэтуяа С.Цэнд-Аюуш 1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх 2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх 2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх 3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Хэлтсүүд, холбогдох байгууллагууд Жилийн эцсээр ТЗУХ С.Цэнд-Аюуш А.Мөнх-Од 3.2.Хэрэгжилтийг тогтоосон стандартын дагуу гаргаж, холбогдох газарт хүргэж, үр дүнг тооцсон  байх 4 Бусад 4.1

Төлөвлөгөө


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.