БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

469

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/

 

2018.06.14.                                                                                                                                                                                         Багахангай

Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн  

Хувь

           
1  

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар

Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд 4 зорилт, 12 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг судлан, зохион байгуулах сургалтын саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн, албан хаагчдыг эрхэлсэн ажлын чиглэлээр сургалтанд хамруулж ажиллав. Албан хаагчдыг төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулж байна. 90
Хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэж, тайлагнах Хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил тутам нэгтгэн, байгууллагын удирдлагад танилцуулж ажиллав. Эхний хагас жилийн байдлаар хөтөлбөрийн биелэлт 92.5 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хөтөлбөрийн биелэлт хангагдаж байна. 90
   
Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6-д заасны дагуу Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган, албан хаагчдыг хөтөлбөрт бүрэн хамруулах үүднээс цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлон ажилласан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдаж байна. 90
2 Албан хаагчдыг ажлын байранд нь сургах ажлыг зохион байгуулах Шинээр албан тушаалд томилогдсон албан хаагчдыг Төрийн албаны чиг, баримжаа олгох сургалтад хамруулах, туршлагатай ажилтныг дагалдуулж ажлын байранд нь сургах Шинэ албан тушаалд томилогдсон, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ахисан, өөр ажилд шилжсэн албан хаагчдад тухайн албан тушаалын онцлог, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн талаар танилцуулан, ажлын байран дээр нь дадлагажуулан ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд ажилд шинээр томилогдсон эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Нямдорж, цэргийн штабын офицер Б.Отгонжаргал, хэсгийн ахлагч Ж.Наранцэцэг, Д.Мөнхсувд, жижүүр Ц.Мөнхтулга, үйлчлэгч Б.Алтаншүрэн, Б.Оюун-Эрдэнэ, галч Д.Мөнхсайхан, Д.Рэнцэнбаатар, Д.Саяннямбуу нарт ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан  ажил үүрэг, байгууллагын дүрэм, “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг танилцуулан, чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх талаар хэлтсийн дарга нар, ахлах мэргэжилтнүүд өдөр тутмын арга зүйгээр ханган, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу дадлагажуулан заавар зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Шинээр томилогдсон албан хаагч нэг бүртэй ажилд томилогдсон тухай бүр Хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээ байгуулж ажиллав.

Байгууллагын нэгжүүдэд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн мэргэжилтнүүдийг өдөр тутмын заавар зөвлөгөөгөөр ханган ажиллаж байна.

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд болон албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхааран төрийн захиргааны албан хаагчдын Үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын  жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган, үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд шалгуур үзүүлэлт болгон ажиллаж байна.

Ажилтан бүр чиг үүрэг, үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхдээ өөрийн хүч, мэдлэг, авьяас чадвараа дайчлан ажиллахын зэрэгцээ сургалтанд хамрагдсан болон туршлага судалсан талаарх мэдээллийг байгууллагын албан хаагчдад танилцуулж хэвшээд байна.

   
Шинэ албан хаагчийг өдөр тутмын мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллав 90
       
Шинээр томилогдсон төрийн жинхэнэ албан хаагчийг Төрийн албаны сургалтын байгууллагын сургалтанд хамруулах Төрийн жинхэнэ албанд шинээр томилогдон ажиллаж буй  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Өлзийбаяр Дөлгөөн, 2 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан Алтансүх Жаргалтуяа нарыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд Удирдлагын академийн “Албан хэрэг хөтлөлт”, “Төрийн албан хаагчийн манлайлах ур чадвар” сэдэвт 1 сарын мэргэшүүлэх зайн сургалтанд хамрууллаа. Шинээр томилогдсон албан хаагчдыг тухай бүр сургалтанд хамруулж байна. 100
    Өөрийн хариуцсан ажил, үүргийнхээ чиглэлээр сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэн иргэдэд хүргэх Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх олон талт ажлын хүрээнд ТЗУХ-ээс шинээр батлагдан хэрэгжиж эхэлж буй Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай хуулиар гарын авлага бэлтгэн, “Нээлттэй хаалганы өдөр”,”Явуулын нэг цонх”-ны үйлчилгээ, “Ажлаа танилцулах өдөр” арга хэмжээний үеэр иргэдэд тухай бүр хүргэж ажиллав. Гарын авлага, сургалтын материалыг тухай бүр бэлтгэн ажиллав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

3. Богино хугацааны зорилтот болон мэргэшүүлэх сургалтаар давтан сургах, орон нутгийн болон өөрийн байгууллагын сургалтад хамрагдах Дээд шатны болон мэргэжлийн бусад байгууллагуудтай хамтарсан буюу бие даасан сургалт, семинар зохион байгуулах, албан хаагчдыг хамруулах Тайлангийн хугацаанд албан хаагчдыг мэргэжлийн сургалт, семинарт хамруулсан бөгөөд яам болон нийслэл, ААНБ-уудтай хамтран зохион байгуулсан 30 удаагийн сургалт семинарт албан хаагчдыг  хамруулж, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэв. Үүнд:

1.    2018.01.23-ны өдөр  ХНХЯ, Сэргээн засах сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн илрүүлэлт оролцоо” сургалтанд НХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Н.Батцэнгэл

2.    2018.01.25-ны өдөр ХНХЯ-аас зохион байгуулсан  “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сургалтанд нийт алба хаагчид

3.    2018.02.22-ны өдөр Нийслэлийн Байгаль орчны газрын захиалгаар “Бид солюшн” ХХК-наас зохион байгуулсан “Агаар бохирдуулагч  эх үүсвэрийн бүртгэл хийх, мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэх програм”-ын сургалтанд ТХҮХ-ийн дарга, ХАА,БО хариуцсан мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг нар

4.    2018.02.08-ны өдөр НЗДТГ, Азийн сан болон “Монгол Контент”ХХК-тай  хамтран, Нийслэлийн 9 дүүргийн 21 хороонд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын саналыг  гар утасны апликейшнаар авах сургалтанд СТСХ-ийн мэргэжилтэн Н.Бямбажаргал

5.    2018.03.14-ны өдөр НХХААГ, ХААИС-аас хамтран зохион байгуулсан ”Малын генетик нөөцийн тухай”, “Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгалах тухай” хуулийн хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга, ХАА,БО хариуцсан мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг

6.    2018.02.22-ны өдөр УБЗАА-аас зохион байгуулсан “Усан ориглуурын ашиглалт үйлчилгээ” уулзалт, хэлэлцүүлэгт Дэд бүтэц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг

7.    2018.02.23-ны өдөр УБЗАА-наас зохион байгуулсан “Гадна хаяг, реклам самбарын ашиглалт” уулзалт хэлэлцүүлэгт Дэд бүтэц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг

8.    2018.03.13-ны өдөр НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын санал авах програм”-ын сургалтанд Хороодын Нийгмийн ажилтнууд

9.    2018.03.19-ний өдөр УБЗАА-наас зохион байгуулсан “Хот тохижилт, ногоон байгууламж” уулзалт хэлэлцүүлэгт Дэд бүтэц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг

10. 2018.03.23-ны өдөр УБЗАА-наас зохион байгуулсан “Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга” сэдэвт сургалтанд Дэд бүтэц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг

11. 2018.03.23-ны өдөр НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсээс зохион байгуулсан “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай” сэдэвт сургалтанд ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн

12. 2018.03.26-ны өдөр Авилгатай Тэмцэх Газраас зохион байгуулсан сургалтанд мэргэжилтэн Н.Бямбажаргал

13. 2018.03.27-ны өдөр НОБГ-аас зохион байгуулсан “Бэлэн бай” сургалтанд 2-р хорооны ажлын албаны албан хаагчид

14. 2018.03.28-ны өдөр Улаанбаатар хотын ЗАА-наас зохион байгуулсан Тохижилт,ногоон байгууламжийн бодлого хэрэгжилт зөвлөгөөнд  ТХҮХ-ийн дарга Д.Хүрэлбаатар

15. 2018.03.28-ны өдөр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгуулсан сургалтанд мэргэжилтэн Н.Бямбажаргал

16. 2018.03.30-ны өдөр УБЗАА-наас зохион байгуулсан “Тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын менежментийн бодлого, хэрэгжилт” сэдэвт сургалтанд ТХҮХ-ийн хэлтсийн алба хаагчид

17. 2018.04.04-ний өдөр ХХААХҮЯамнаас зохион байгуулсан “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил-2018” тариаланчдын улсын зөвлөгөөнд ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг

18. 2018.04.05-ны өдөр НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс зохион байгуулсан “Нээлттэй нийслэл-Нэг цогц мэдээлэл” сургалтад ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн

19. 2018.04.06-ны өдөр ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төслийн хэлэлцүүлэгт ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг

20. 2017.04.13-14-ний өдөр БХЯ-наас “Цэргийн бэлтгэл” сургалтанд СТСХ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа

21. 2018.04.18-20-ны өдрүүдэд НҮБ-ын ХААГазар, ХХААХҮЯ, ХААИС, “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчид, аргономчдыг мэргэшүүлэх сургалт”–нд ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг

22. 2018.04.30,31-ний өдрүүдэд НОБГ-аас зохион байгуулсан “Аюулгүй гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох нь” сургалтанд ТЗУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа, НХХ-ийн мэргэжилтэн П.Дэлгэр, ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг нар

23. 2018.04.20-ны өдөр Нийслэлийн Шилэн тендерийн сургалтанд СТСХ-ийн мэргэжилтэн Н.Бямбажаргал

24. 2018.04.25-ны өдөр Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Фискал” програмын сургалтанд СТСХ-ийн мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий

25. 2018.05.21-22-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийн сургалтанд хорооны Засаг дарга, Зохион байгуулагч нар

26.  2018.05.26-ны өдөр Нийслэлийн ГБХЗХХ-ээс зохион байгуулсан “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд баг хорооны Засаг дарга, Хэсгийн ахлагч, Нийгмийн ажилтаны оролцоо” сэдэвт сургалтанд хороодын Нийгмийн ажилтан, 3 хэсгийн ахлагч нар

27. 2018.05.28-ны өдөр ЗГХЭГ, Глобал сангаас зохион байгуулсан  “ДОХ өвчний тухай МУ-ын хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь” сургалтанд НХХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Амарзаяа

28. 2018.06.05-ны өдөр НСУГ-аас зохион байгуулсан “Соёлын биет бус өв тээгчийн бүтээлийн судалгаа авах нь” сургалтанд НХХ-ийн мэргэжилтэн П.Дэлгэр

29. 2018.06.06-ны өдөр НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтанд ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон

30. 2018.04.16-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатар форум”-д ТХҮХ-ийн дарга нарыг тус тус хамруулж, мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Албан хаагчид нийт 51 удаагийн сургалтанд хамрагдаж мэдлэг, ур чадвар дээшилж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Цаг үеийн нөхцөл байдалд нийцсэн сургалт, семинарыг зохион байгуулах Цаг үеийн холбогдолтой 19 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, албан хаагчдыг тухай бүр хамруулав. Үүнд:

1.    2018.01.22-ны өдөр Нутгийн шийдэл сан ТББ-аас зохион байгуулсан “Жорлонгоо өөрчилье” сургалтанд НХХ, ТХҮХ-ийн мэргэжилтнүүд

2.    2018.02.12-ны өдөр дүүргийн Замын цагдаагийн хэсгээс зохион байгуулсан “Зам тээврийн осол, түүний хор уршиг” сэдэвт сургалтанд нийт албан хаагчид

3.    2018.02.24-ний өдөр Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтанд нийт албан хаагчид

4.    2018.03.19-21-ний өдрүүдэд Дүүргийн ХААА-наас зохион байгуулсан “Төрийн болон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” сургалтанд  С.Цэнд-Аюуш, Ё.Гэрэлцэцэг, Д.Эрдэнэтуяа нар

5.    2018.03.27-ны өдөр Дүүргийн  2-р хорооноос зохион байгуулсан “Бэлэн бай” сургалтанд  ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг

6.    2018.03.28-ны өдөр дүүргийн ОБХ-ээс зохион байгуулсан “Барилга байгууламжийн ашиглалт, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалтанд ТЗУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа, ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг нар

7.    2018.03.23-ны өдөр Дүүргийн  ИТХ, ГХУСАЗЗ, ЗДТГ, ЦХ, МХТасаг, Эр зоригийн хүч ТББ, “Бид хамтдаа” бүлгэм хамтран архи согтууруулах ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, худалдагч нартай хийсэн уулзалтанд ТХҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн, ХАА,БО хариуцсан мэргэжилтэн

8.    2018.03.27-ны өдөр Дүүргийн ОБХ-ээс зохион байгуулсан “Гамшгийн тухай ойлголт” сургалтанд нийт албан хаагчид

9.    2018.03.29-ний өдөр дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс зохион байгуулсан  “Угийн бичиг хөтлөхүй” сэдэвт сургалтанд ТХҮХ-ийн  мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг

10. 2018.03.30-ны өдөр дүүргийн ГБХЗХХ-ээс зохион байгуулсан “Угийн бичиг хөтлөх” сургалтанд 2-р хорооны ажлын албны албан хаагчид

11. 2018.04.02-ны өдөр дүүргийн УБХ-ээс зохион байгуулсан “Улсын бүртгэлийн тухай” сургалтанд НХХ-ийн мэргэжилтэн П.Дэлгэр, хороодын ажлын алба

12. 2018.04.16-ны өдрөөс дүүргийн хүүхэд залуучуудад зориулан Япон хэлний сургалтанд ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн

13. 2018.05.01-02-ны өдрүүдэд дүүргийн ГХУСАЗЗ-өөс зохион байгуулсан “Хууль эрх зүйн сургалт зохион байгуулах сургагч багш бэлтгэх” сургалтанд ТЗУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн  Д.Эрдэнэтуяа, мэргэжилтэн С.Цэнд-Аюуш, 1-р хорооны Зохион байгуулагч Н.Цэцэглэн нар

14. 2018.05.14-ний өдөр дүүргийн ГБХЗХХ-ээс зохион байгуулсан хороодын “Хамтарсан баг”-ийг чадавхижуулах сургалтанд хамтарсан багийн 6 гишүүн

15. 2018.05.11-ний өдөр ЗДТГ, Ургамлын далай ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан “Хашаандаа сайхан амьдаръя” сэдэвт сургалтанд ТХҮХ-ийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, ХАА,БО хариуцсан мэргэжилтэн нар

16. 2018.05.18-ны өдөр Дүүргийн ГБХЗХХ-ээс зохион байгуулсан “Хөгжилд түүчээлэх залуусын давалгаа” уулзалтанд 18-35 насны албан хаагчид

17. 2018.06.07-ны өдөр Дүүрэгт 3,2 тн-н багтаамжтай сүү хөргөлтийн танк байгуулах ажлын хүрээнд “АПУ дэйри” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан сүү бэлтгэн нийлүүлэх сургалтанд ТХҮХ-ийн дарга, ХАА,БО хариуцсан мэргэжилтэн нар

18. 2018.06.11-ний өдөр Малын эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөл танилцуулах сургалтанд НХХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Амарзаяа

19. 2018.05.17-ны өдөр ЗДТГ, Дүүргийн “Агропарк”-тай хамтран зохион “Төмс, хүнсний ногоог тариалах, арчлах, хураан авах” талаарх сургалтанд  нийт албан хаагчдыг хамруулж ажиллав.

“Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд байгууллагаас 500,000 төгрөгийг гаргаж шийдвэрлэсэн байна.

Цаг үеийн холбогдолтой сургалтанд албан хаагчдыг тухай бүр хамруулав

 

 

 

 

90
4 Гадаад, дотоодын сургууль, дамжаанд суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх,  туршлага судлах, Засгийн газрын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах Төрийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах, туршлага солилцох ажлыг зохион байгуулах 2018 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс зохион байгуулсан “Дүнжингарав, Мишээл салбарын үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаатай танилцах арга хэмжээнд ТЗУХ-ийн хороо, иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон, хороодын Засаг дарга нарыг,

 

2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн Засаг дарга алслагдсан 3 дүүргийн хороодын Засаг дарга нартай зохион байгуулсан уулзалтад 2-р хорооны Засаг дарга М.Өсөхдэлгэр, 1-р хорооны Зохион байгуулагч Н.Цэцэглэн нарыг,

 

Нутгийн захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, албан хаагчдыг дадлагажуулах ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр 2017 нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаанд 3 дугаар байрт шалгарсан СХД-ийн тэргүүний хошой хороо болох 11, 6 дугаар хорооны үйл ажиллагаатай танилцан, туршлага судлах ажлыг зохион байгуулж, ТЗУХ-ийн дарга М.Давааням, Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон болон хороодын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг хамрууллаа.

2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр “Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийн 1 дүгээр улиралд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт тус хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн гишүүд болон холбогдох байгууллагаын албан хаагчид оролцсон ба цаашид эрсдэлд өртөж болзошгүй зорилтот бүлгийн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх нийгмийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах, орон нутгийн сүлжээний зураглал гаргах, хамтын ажиллагаагаа сайжруулах чиглэлээр санал солилцсон бөгөөд энэхүү хэлэлцүүлэгт хороодын Засаг дарга, Нийгмийн ажилтнууд хамрагдав.

2018 оны 04 дүгээр сарын 25-27-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/62 дугаар захирамж, дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2018 оны 02 дугаар тушаалаар Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг шалгалт зохион байгуулагдаж, нийт албан хаагчид хамрагдав.

Залуусын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний санал хүсэлтийг сонсох, бүтээлч санаа, шинэлэг оновчтой үйл ажиллагааг үр дүнтэй ажил хэрэг болгох гарц шийдлийг тодорхойлох, хэрэгжихүйц байдлыг дэмжин ажиллах, эерэг харилцааг төлөвшүүлэх зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулагдсан  “Хөгжилд түүчээлэх залуусын давалгаа” залуучуудын чуулга уулзалтад18-34 насны оролцуулав. Чуулганаар “Дүүргийн хөгжилд залуусын идэвх оролцоо”, “Дүүргийн давуу тал миний давуу тал”, “Хамтран ажиллах бүтээлч ажил” гэсэн сэдвээр хэлэлцэн санал бодлоо солилцов.
Тус ажлын хүрээнд сэтгэл зүйч Г.Наранбаатар “Эерэг хандлага” лекцийг залуучуудад хүргэсэн байна.

 

 

 

Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлсэн.

 

 

 

90

Албан хаагчдыг гадаадын улс оронд туршлага судлуулах Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сарын 06-11-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Жинэн хотод зохион байгуулагдах Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа, бизнес аялалд Засаг даргын туслах Навааны Нямзав, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Бямбажаргалыг хамруулж байгууллагын гадаад арга хэмжээний зардлаас 300.000 төгрөгийг гаргаж,

УБЗАА-наас 2018 оны 04-р сарын 15-19-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Эрээн хотод  зохион байгуулсан “Ногоон байгууламж” туршлага солилцох сургалтанд ТХҮХ-ийн Дэд бүтэц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэгийг хамруулж, байгууллагын гадаад арга хэмжээний зардлаас 300.000 төгрөгийг гаргаж,

Дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр БНХАУ-ын Энхтайван хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцах, орон нутагт хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл хөтөлбөрийн талаар санал солилцох, гудамж, зам талбайн аюулгүй ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд Бээжин, Шинжинь хотын камерийн хяналтын систем, нийтийн тээвэрт унадаг дугуй, бусад үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажилтай танилцах зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд БНХАУ-д туршлага судалж, уг арга хэмжээнд 703.500 төгрөгийг Тамгын газрын гадаад арга хэмжээний зардлаас тус тус гаргаж шийдвэрлэлээ.

Албан хаагчдыг эрхэлж буй албан ажлын хүрээнд холбогдох сургалтанд хамруулсан. 100
Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институтээс 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-наас 05 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа, эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт сертификаттай зайн сургалтад Төрийн захиргаа, хүний нөөц, шагналын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа, Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнх-Од нар хамрагдав.

2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр ТЗУХ-ийн мэргэжилтнүүд төсвийн байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулж, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга, НЗД-ын 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний А/153 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын хэрэгжилт болон вэб сайт, сошиалаар мэдээ, мэдээллийг хэрхэн түгээх, шагналын материал бүрдүүлэхэд анхаарах нь зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулав.

  100
Удирдлагын академийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон нийгмийн удирдлагын мэргэшүүлэх, менежер, магистр бэлтгэх сургалтад хамруулах  2018 оны байдлаар Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн А.Анхцэцэг, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Амарзаяа нар Удирдлагын академийн Төрийн захиргааны менежментийн мэргэшүүлэх сургалтын гарагийн ангид, мөн “Төрийн захиргааны удирдлага”-ын ангид СТСХ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа нар, 1 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч Н.Цэцэглэн Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн “Боловсролын удирдлагын магистр”-ын ангид суралцаж байна.

Албан хаагчдыг суралцах бололцоо нөхцлөөр ханган, үүрэгт ажлаас нь цалинтай чөлөө олгон дэмжлэг үзүүлэн ажиллав.

Албан хаагчдын мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарч байна. 100
Дундаж биелэлт 92.5

 

 

 

ХЯНАСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                      М.ДАВААНЯМ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                         Д.ЭРДЭНЭТУЯА


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.