БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО

399

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН

АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД

 ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО

 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/

2018.06.26.                                                                                                                                                                                                                                         Багахангай

 

 

Агуулга

Нийт заалтын

тоо

Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа

болоогүй

100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт

/хувь/

1  

Хүний нөөцийг чадавхжуулах

 

 

4 3 7 3 1 92.5
2  

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах

 

 

6 3 3 3 1 1 1 68.3
  Нийт

 

10 6 10 6 2 1 1 80.4

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН

АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД

 ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/

2018.06.26.                                                                                                                                                                                                            Багахангай

 

Зорилт Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин 

(Тоо хэмжээ,

 хувь)

Хүрсэн түвшин 

(Хэрэгжилтийн хувь,

тоо хэмжээ)

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр 

гүйцэтгэл (мян.төг)

 

Тайлбар

 

 

 

Хувь

Үнэлгээ

/хувь/

1. Хүний нөөцийг

Чадавхжуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын

тоо- 41

·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 84.9%

  90 100
Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Нийт 41 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 179 албан хаагч хамрагдаж, хамрагдалт

80 хувьтай байна.

  90 100
Гадаад сургалтад албан

хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3 албан хаагчийг туршлага судлуулав. 600.0 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 70
2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан

мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5,

ТТ-2 албан хаагчаас 2,

ТЗ-27 албан хаагчаас 26,

ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90.8% нь

3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.

  Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100
Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 90 92.5
2. Албан хаагчдын

нийгмийн

баталгааг хангах

3 Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр Шагнал-2:

·         Нийслэлийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр-1

·         Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн “Жуух бичиг”-ээр-1, нийт 2 албан хаагчийг шагнуулав.

 

Эхний хагас жилийн байдлаар эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлагатай ажилласан болон хамт олноо манлайлан нийслэл, дүүргээс зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцож, амжилт гаргасан:

19 албан хаагчид сарын үндсэн цалингийн 5%;

5 албан хаагчид 10%;

1 албан хаагчид 20%-иар 2 улирлын;

1 албан хаагчид 20%-иар 2 сар;

28 албан хаагчид 40%;

21 албан хаагчид 38%;

3 албан хаагчид 36%;

дүүргийн “Шилдэг залуу”-гаар шалгарсан 1 албан хаагчид 50.000 төгрөгийн урамшууллыг тус тус олгоод байна.

 

 

Урамшуулал

сарын үндсэн цалингийн 40 хүртэл хувь

 

  90 100
  Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ,

ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомж, Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм, дотоод журмын хэрэгжилтийг ханган тайлангийн хугацаанд Газрын даргын тушаалаар дараах албан хаагчдад холбогдох нэмэгдлийг олгуулж ажиллалаа. Үүнд:

Ø  Л.Оюунчимэг, Н.Нямзав нарт ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг  сарын үндсэн цалингийн 40 хувиар;

Ø  У.Батжаргалд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 10-15, Н.Бямбажаргалд 5-10 хувь болгон нэмэгдүүлж;

Ø  2017 оны үр дүнгийн гэрээний үнэлгээгээр А үнэлгээ авсан 15 албан хаагчийн цалингийн шатлалыг ахиулж;

Ø  Төрийн үйлчилгээний 4 албан хаагчийн ур чадварын нэмэгдлийг нэмэгдүүлж;

Ø  Н.Өлзийцэцэгт мэргэшлийн ахлах зэрэг шинээр олгож зэргийн нэмэгдлийг 10 хувиар тогтоож;

Ø  А.Алтантуяа, Д.Эрдэнэтуяа, Л.Ганхуяг нарын нууцын нэмэгдлийг 5-10 хувь болгон нэмэгдүүлж;

Ø  Л.Ганхуягийн төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 8-12 хувь болгон шинэчилж;

Ø  Б.Оюун-Эрдэнэд бохирын нэмэгдлийг сарын үндсэн цалингийн 15 хувиар олгож тус тус нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлүүллээ.

Цалингийн сангаас   90 100
4 Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл

ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш Байгууллагын нийт албан хаагчдын дунд ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгыг явуулж, 25 албан хаагч оролцсон.   Санал асуулгын дүнгээр ажлын байран дахь сэтгэл ханамж хангалттай биш, ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэх, өрөө тасалгааг засварлах, цонх дулаалах, дулаан байлгах арга хэмжээ авах, техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санал дийлэнх байв.  – Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнг нэгтгэн удирдлагуудад танилцуулав. 30 70
Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны

зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр Тайлангийн хугацаанд 62 албан хаагчид хоолны мөнгө өдөрт 4500 төгрөгөөр тооцож нийт 26,869.5 мянган төгрөг, 8 албан хаагчид унааны зардал өдөрт 1000 төгрөгөөр тооцож 597,0 мянган төгрөг олгов. Албан хаагчдын хоол, унааны зардалд нийт 54,022,000 төгрөг зарцуулсан байна. Сар бүр хоол унааны мөнгийг тогтмол олгож байна. 90 100
5 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Жилд 1-ээс доошгүй удаа 1.     Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран албан хаагчдыг сэтгэц, сонсгол, хараа, дотор, сүрьеэ зэрэг 5 төрлийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт нэгдсэн журмаар хамруулж, эрүүл мэндийн хуудас бөглүүлэн хувийн хэрэгт хавсаргав.

2.     “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн  II шат эхэлж байгаатай холбоотойгоор 15-39 насны албан хаагчдийн судалгааг гарган ДЭМТ-т хүргүүлээд байна.

2018 онд албан хаагчдыг мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 1 удаа эрүүл хамруулав. 50 40
Албан хаагчдын хамрагдалт 100 хувь “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн  II шат 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор элэгний В, С вирусын шинжилгээнд хамрагдах 39 хүртэлх насны албан хаагчдын судалгааг гарган хамруулахаар хүргүүлсэн бөгөөд хөтөлбөрийн санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйгээс шинжилгээнд хамрагдалт хүлээгдэж байна. Хугацаа болоогүй 30 0
Хэсгийн дундаж: 63.3 68.3
Хэрэгжилтийн дундаж хувь 76.7  
Үнэлгээний дундаж хувь: 80.4

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                    М.ДАВААНЯМ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                       Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                   С.ЦЭНД-АЮУШ


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.