БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО

428

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО

 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2018.12.17.                                                                                                                                                                                                                       Багахангай

 

 

Агуулга

Нийт заалтын

тоо

Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа

болоогүй

100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Биелэлт

/хувь/

1  

Хүний нөөцийг чадавхжуулах

 

 

4 4 4 100
2  

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах

 

 

10 9 1 9 1 94
  Нийт

 

14 13 1 13 1 97

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2018.12.17.                                                                                                                                                                                                            Багахангай

 

Зорилт Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зүрилтот түвшин 

(Тоо хэмжээ,

 хувь)

Хүрсэн түвшин 

(Хэрэгжилтийн хувь,

тоо хэмжээ)

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр 

гүйцэтгэл (мян.төг)

 

Тайлбар

 

 

 

Хувь

Үнэлгээ

/хувь/

1. Хүний нөөцийг

чадавхжуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш ·         Дотоод сургалтын

тоо- 98

·         Төрийн албан хаагчийн сургалт  хөтөлбөрийн биелэлт 94.2%

  95 100
Албан хаагчдын хамрагдсан байдал 80 хувиас дээш Салбар яамд, НЗДТГ, ААНБ-уудтай хамтран 98 удаагийн сургалтанд холбогдох албан хаагчийг тухай бүр хамруулж, хамрагдалт

100 хувьтай байна.

  100 100
Гадаад сургалтад албан

хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш -Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос БНХАУ-ын Жинэн хотод 3,

-БНХАУ-ын Бээжин, Шинжинь хотод-1,

-Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотод-1,

– БНХАУ-ын Шилийн гол аймагт-1, нийт 6 албан хаагчийг туршлага судлуулав.

5.803.5 Мэргэжилтнүүдийг гадаадад мэргэшүүлэх, туршлага судлуулах, шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт тусгаж батлуулах 90 100
2 Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх 3 болон түүнээс дээш жил ажилласан

мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш УТ-7 албан хаагчаас 5,

ТТ-2 албан хаагчаас 2,

ТЗ-27 албан хаагчаас 25,

ТҮ-16 албан хаагчаас 14 нь буюу нийт албан хаагчдын 90 % нь

3-аас дээш жил тогтвортой ажилласан албан хаагчид байна.

  Гэрээт албан хаагчдыг оруулаагүй. 90 100
Хэсгийн дундаж үнэлгээ: 94 100
2. Албан хаагчдын

нийгмийн

баталгааг хангах

3 Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан

хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр Тайлант онд:

·         “Худалдаа үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан”-1,

·         ЗТХЯ-ны “Хүндэт төмөр замчин”-1

·         “Бүртгэл статистикийн тэргүүний ажилтан”-3,

·         СЯ-ны “Жуух бичиг”-2,

·         ХНХЯ-ны “Жуух бичиг”-1,

·         ХХААХҮЯ-ны “Жуух бичиг”-1,

·         НИТХ-ын “Хүндэт тэмдэг”-1,

·         НИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх” -4,

·         Нийслэлийн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр-1

·         Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн “Жуух бичиг”-ээр-5,

·         Дүүргийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-4,

·         МЗХ-ны “Тэргүүний төрийн залуу түшээ” алтан медаль-4,

·         НЗХГ-ын “Шилдэг залуу”-4, нийт 32 албан хаагчийг шагнуулав.

 

Эхний хагас жилийн байдлаар эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлагатай ажилласан болон хамт олноо манлайлан нийслэл, дүүргээс зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцож, амжилт гаргасан:

19 албан хаагчид сарын үндсэн цалингийн 5%;

5 албан хаагчид 10%;

1 албан хаагчид 20%-иар 2 улирлын;

1 албан хаагчид 20%-иар 2 сар;

28 албан хаагчид 40%;

21 албан хаагчид 38%;

3 албан хаагчид 36%;

дүүргийн “Шилдэг залуу”-гаар шалгарсан 1 албан хаагчид 50.000 төгрөгийн урамшууллыг тус тус олгоод байна.

 

 

Урамшуулал

сарын үндсэн цалингийн 40 хүртэл хувь

 

  90 100
  Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ,

ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомж, Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм, дотоод журмын хэрэгжилтийг ханган тайлангийн хугацаанд Газрын даргын тушаалаар дараах албан хаагчдад холбогдох нэмэгдлийг олгуулж ажиллалаа. Үүнд:

Ø  ТХХОНБайцаагч нар 320,000 – 352,000₮;

Ø  Засаг даргын туслах 600.000 – 660.000₮

Ø  Л.Оюунчимэг, Н.Нямзав, Ч.Нямдорж, Ү.Эрдэнэчимэг, С.Хишигтогтох, А.Алтантуяа, Б.Гэрэлцолмон, Н.Батцэнгэл, С.Гэрэлтуяа, Ё.Гэрэлцэцэг, Ш.Баасансүрэн, А.Үүрцайх, Г.Батжаргал, Д.Даваадулам нарт ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг  сарын үндсэн цалингийн 20-40 хувиар 1-2 сарын хугацаатай;

Ø  У.Батжаргалд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 10-15, Н.Бямбажаргалд 5-10 хувь, Д.Эрдэнэтуяад 15-20 хувь  болгон нэмэгдүүлж;

Ø  2017 оны үр дүнгийн гэрээний үнэлгээгээр А үнэлгээ авсан 15 албан хаагчийн цалингийн шатлалыг ахиулж;

Ø  1  албан хаагчид ур чадварын нэмэгдлийг нэмэгдүүлж;

Ø  Н.Өлзийцэцэгт мэргэшлийн ахлах зэрэг шинээр олгож зэргийн нэмэгдлийг 10 хувиар тогтоож;

Ø  Л.Ганхуягийн нууцын нэмэгдлийг 5-10 хувь болгон нэмэгдүүлж, Б.Отгонжаргалд 10 хувиар тогтоож;

Ø  Л.Ганхуягийн төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 8-12 хувь болгон шинэчилж;

Ø  Б.Оюун-Эрдэнэд бохирын нэмэгдлийг сарын үндсэн цалингийн 15 хувиар

Ø  Ж.Баатарзориг, Г.Лхагвасүрэн нарт цэргийн мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл 5 хувиар олгож тус тус нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлүүллээ.

Цалингийн сангаас   90 100
4 Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл

ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш Байгууллагын нийт албан хаагчдын дунд ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгыг явуулж, 25 албан хаагч оролцсон.   Санал асуулгын дүнгээр ажлын байран дахь сэтгэл ханамж хангалттай биш, ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэх, өрөө тасалгааг засварлах, цонх дулаалах, дулаан байлгах арга хэмжээ авах, техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санал дийлэнх байв. Албан хаагчдын саналыг үндэслэн ЗДТГ-ын цахилгааны шитнүүдийг иж бүрэн шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, 3 давхрын коридор, НХХ, ТХҮХ-ийн дарга, мэргэжилтнүүдийн өрөөний тааз болон ханын засвар, Засаг даргын орлогчийн өрөөний сантехникийн засварыг хийн пааруудыг шинээр сольж, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн өрөөнд бүрэн засвар хийлээ.

Мөн ЗДТГ-ын байранд байрлаж байсан кабелийн ТВ-ийг нүүлгэн, өрөөнд нь бүрэн засвар хийж, цахилгааны утсыг шинэчилж, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Архивын эрхлэгч нарыг нүүлгэж оруулахад бэлэн болгоод байна. Дээрх засвар үйлчилгээг өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан засаж янзлав.

Байгууллагаас цахилгааны щит шинэчилэхэд 1.915.000 төгрөг, өрөө тасалгааг засварлахад 3.508.000 төгрөг, хашаа хайс будахад 96.000,  нийт 5.519.000 төгрөг зарцуулав.

 – Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнд үндэслэн нөөц бололцоондоо тулгуурлан засвар үйлчилгээг хийв. 90 100
Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны

зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр Тайлангийн хугацаанд албан хаагчдад хоолны зардал өдөрт 4500 төгрөг, тээврийн хэрэгслээр зорчин ажилдаа ирдэг албан хаагчид унааны зардал өдөрт 1000 төгрөгийг сар бүр олгож байгаа бөгөөд тайлангийн хугацаанд албан хаагчдад хоолны мөнгө нийт 69 хүнд 51.687.000 төгрөг, унааны зардал 8 албан хаагчид 976.000 төгрөгийг олгосон байна. Албан хаагчдын хоол, унааны зардалд нийт 52,663,000 төгрөг зарцуулав. Сар бүр хоол унааны мөнгийг тогтмол олгож байна. 100 100
5 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг Жилд 1-ээс доошгүй удаа 1.     Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран албан хаагчдыг сэтгэц, сонсгол, хараа, дотор, сүрьеэ зэрэг 5 төрлийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт нэгдсэн журмаар хамруулж, эрүүл мэндийн хуудас бөглүүлэн хувийн хэрэгт хавсаргав. 2018 онд албан хаагчдыг мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулав. 100 100
Албан хаагчдын хамрагдалт 100 хувь “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн  II шат 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор элэгний В, С вирусын шинжилгээнд хамрагдах 39 хүртэлх насны албан хаагчдын судалгааг гарган хамруулахаар хүргүүлсэн бөгөөд хөтөлбөрийн санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйгээс шинжилгээнд хамрагдалт хүлээгдэж байгаа Ц.Дэлгэрмөрөн, Ц.Мөнхтулга, М.Ганзориг нарын цэргийн насны 3 албан хаагчийг хамруулав. 3 албан хаагчийг хамруулав. 50 40
Хэсгийн дундаж: 87  
Хэрэгжилтийн дундаж хувь 91  
Үнэлгээний дундаж хувь: 94

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                          Л.САНЖИЙЖАМЦ

 

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                       Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                   С.ЦЭНД-АЮУШ


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.