НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН

422

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН

 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай

 

 

Агуулга

Нийт заалтын

тоо

Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа

болоогүй

100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ

/хувь/

1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 3 3 1 85
2 Эдийн засгийн хөгжил 25 22 3 22 3 96.4
3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 12 12 100
4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 14 1 14 1 98
5 Засаглалын хөгжил 53 44 8 44 5 2 1 92.8
6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 13 1 1 13 1 1 91.3
  Нийт 127 108 16 1 108 13 2 1 2 93.9

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ

 

ХЯНАСАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООН

 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай

 

 

Агуулга

Нийт заалтын

тоо

Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа

болоогүй

100    90  

 

 

 

80

70 50 30    10      0 Биелэлт /хувь/
1 Нийгмийн хөгжил 7 3 3 1 3 1 1 1 85
2 Эдийн засгийн хөгжил 25 12 13 12 11 1 1 92
3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 11 1 11 1 99
4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 12 3 12 3 98
5 Засаглалын хөгжил 53 9 42 2 9 38 1 2 1 2 88
6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 6 8 1 6 8 1 88
  Нийт 127 53 70 4 0 53 62 1 4 2 1 3 92

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  Л.САНЖИЙЖАМЦ

 

ХЯНАСАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                         М.ДАВААНЯМ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

 

2018.12.20.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг

 

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа  

 

Биелэлт

 

 

Үр дүн

Хувь Үнэлгээ

/хувь/

НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
1 1.1. Хүүхэд багачуудын сурч боловсроход зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Боловсролын хэлтсийг дүүрэгт байгуулж СӨБ болон ЕБС-ийн сургалтын шинэ хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган сургалтын чанарт ахиц гаргах 1.1.1. Боловсролын хэлтсийн төсвийг БСШУС-ын сайдын багцад тусгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А/06 дугаар захирамжаар Багахангай дүүрэгт 3 хүний бүтэц, орон тоотой жилийн 44.0 сая төгрөгийн төсөвтэй Боловсролын хэлтэс байгуулах шийдвэр гарсан болно.

Тус захирамжийн дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс дүүргийн ЗДТГ-ын дэргэд 2 хүний бүтэц орон тоотой Боловсролын хэлтэс байгуулагдан ажиллаж байна.

Боловсролын хэлтсийг 2 орон тоотойгоор байгуулав. 100 100
2 1.2. “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрыг сантехникийн болон хэсэгчилсэн засварт оруулж, хичээлийн гадна тохижилтыг сайжруулах 1.2.1. “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн барилгыг хүзүүвчээр холбох Хичээлийн 2-р  байрыг өргөтгөлийн  барилгатай  хүзүүвчээр  холбох  ажлыг “Байшинт хайрхан” ХХК гүйцэтгэж байна. Гэрээгээр 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн ба 2018 оны 11 сарын 15-ны байдлаар ажлын явц 50%-тай байна. Гүйцэтгэлийн ажил 50 хувьтай хэрэгжиж байна. 50 70
3 1.3. Соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалан түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1.3.1. “Соёлын биет бус өв тээгчид”-ийн  улсын тооллого зохион байгуулах, бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэх “Соёлын биет бус өвийн их наадам”-ын хүрээнд дүүргийн соёлын биет бус өв тээгчдийн судалгааг шинэчлэн гаргаад байна. Судалгаагаар дүүрэгт соёлын биет бус өв тээгч 53 иргэн бүртгэгдээд байна.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс тус наадамд оролцох шаардлага хангасан 6 иргэний материалыг холбогдох стандартын дагуу бэлтгэн НСУГ-т хүргүүллээ. Тус наадамд дүүргээс үндэсний хөгжмөөр 2, уртын болон ардын дуугаар 3 иргэн оролцоод байна.

Соёлын биет бус өв тээгчдийн судалгааг шинэчлэн гаргав. 70 70
4 1.4. Ажлын байр бий болгоход хувийн хэвшилтэй нягт хамтран ажиллах 1.4.1. Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчийг урамшуулах Энэ онд шаардлага хангасан ажил олгогч байхгүй байна.
5 1.5. Дүүргийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах боломжит бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 1.5.1. Нийтийг хамарсан ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй залуучууд, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийг өргөн хамруулах Зорилтот өрхийн болон бүртгэлтэй ажил хайгч 90 иргэнийг нийтийг хамарсан ажилд хамруулан 24.6 сая төгрөг, бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах ажилд 29 иргэн хамруулан 12.5 сая төгрөг, “Зохион байгуулалттай ажлын байр” туршилтын төсөлд 22 иргэн хамруулан 2.2 сая төгрөг зарцууллаа.

Энэ онд ажил олгогч 12 байгууллага, аж ахуйн нэгжээс 132 ажлын байрны захиалга авч, бүртгэлтэй ажил идэвхтэй хайгч 113 /байнгын 49, түр 64/ иргэнийг ажлын байранд зуучлав.

Иргэдийг  нийтийг хамарсан ажил, төсөлд хөтөлбөрт хамруулж ажиллав. 100 100
6 1.6. 40  ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд оруулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлүүлэх 1.6.1. 40 ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд хүлээн авах Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 1-р хороонд 2 тэрбум 800 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 40 ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд хүлээж аваад байна. Барилгын ажлыг  “Тэргүүн чансаа” ХХК гүйцэтгэсэн байна.

Тус эмнэлгийн барилга 2017 онд 1 тэрбум төгрөгийн ажил,  2018 онд үлдэгдэл 1 тэрбум 800 сая төгрөгний ажил хийгдэж, ашиглалтанд хүлээн аваад байна.

Эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд оруулав. 100 100
7 1.7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцуулах, тэдний авьяас чадвар, хөдөлмөр бүтээлийг дэмжиж ажиллах 1.7.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчны үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах 2018 оныг “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан Дүүргийн ИТХ-ын Нийгмийн бодлогын ажлын хороотой хамтран  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчныг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлгийг дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт зохион байгууллаа.

Сургалтаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр 4 байгууллагаас 5 санал гарсаныг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын үр дүнгийн гэрээнд тусгав.

2017 онд хийгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар хийсэн үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн төрийн 8, төрийн бус 1 байгууллагад 2018 оны 11 дүгээр сард үнэлгээ хийхээр төлөвлөн үнэлгээний удирдамж, холбогдох зардлыг гаргуулахаар шийдвэрлээд байна.

ХБИ-дэд хүртээмжтэй орчин бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна. 90 70
Дундаж хувь 73  
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 85
ХОЁР: САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжил арга зүйгээр хангах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийг аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, судалгаанд хамруулах        Нийслэлийн татварын газраас ирүүлсэн судалгаагаар 11 үйлдвэрийг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэхээс 4 үйлдвэрийг  бүртгэх ажлыг зохион байгуулав.

Бүртгэгдээгүй 7 үйлдвэр байгаа ба  шилжсэн 1  /Нийслэлийн Татварын газрын  даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн  А/179 дүгээр тушаалаар Сонгинохайрхан дүүрэг лүү шилжсэн/, үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн 2, Татварын газарт бүртгүүлснээс хойш үйл ажиллагаа огт явуулаагүй, үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон 4 үйлдвэр байна.

Мэдээллийн  нэгдсэн санд 4 үйлдвэрийг  бүртгэв. 100 100
2.1.2. Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, оролцуулах замаар өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зах зээл дэх борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх         Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах зорилтот жилийн хүрээнд тайлангийн хугацаанд 7 удаагийн  үзэсгэлэн худалдаанд давхардсан тоогоор 181 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 21.5 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн байна.

Тухайлбал: Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/37 дугаар захирамжаар Монголын уламжлалт Сар шинийн баярыг угтан 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр “Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хамтарсан худалдаа Цагаан сар-2018”  нэрийн дор үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж  “Сайн өдрийн зах”-ыг ажиллуулав.        Тус үзэсгэлэн худалдаанд үндэсний үйлдвэрлэгч 6 компани, дүүргийн 10 өрхийн үйлдвэр эрхлэгч 8 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 18,666,000 төгрөгний борлуулалт хийв.

Багахангай дүүрэг үүсэн байгуулагдсаны 29 жилийн ой, Иргэдийн өдөрлөгийг угтан өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээлийн үзэсгэлэн худалдааг  зохион байгуулж 1794000 төгрөгний борлуулалт хийв.

Мөн дүүргийн Засаг даргын 2018 оны  А/136 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган хичээлийн шинэ жилийг угтан “Худалдъя, Солилцъё, Бэлэглэе” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Мөн Facebook цахим сүлжээг ашиглан  өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан захиалга авч борлуулалтын шинэ сувгийг нэмэгдүүллээ.

 

 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын идэвх, оролцоо нэмэгдэв.

100 100
2.1.3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулан чадваржуулах      Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Дүүргийн ЖДҮДТ-тэй хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр “Маркетинг менежмент” сэдэвт сургалтыг жижиг дунд болон өрхийн үйлдвэр эрхлэгч иргэдэд зохион байгуулан  25 иргэнийг хамруулан сертификат олгож 157000 төгрөг зарцуулав

МҮХАҮТ, дүүргийн ЖДҮДТ-ийн хамтран зохион байгуулсан “CHAMBER_BUS” бизнес аялал амжилттай зохион байгуулагдаж “Амарсанаа степ”, “Багахангай сүү” ХХК-ны төлөөлөл болон 12 өрхийн үйлдвэр эрхлэгч хамрагдав.

Монголын Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төвтэй хамтран “Экспортын стратеги” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 22 иргэнийг оролцуулав.

Монголын Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд тэргүүн, дүүргийн салбар зөвлөлтэй хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр ЖДҮ, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 15 эмэгтэйчүүдтэй уулзаж цаашид хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцов.

МҮХАҮТ, дүүргийн ЖДҮДТ, ХХҮХ, Хангай цогцолбор сургуулийн хамтран зохион байгуулсан “Chamber bus-2” бизнес аялалыг  2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгуулав. Аялалд Хангай цогцолбор сургуулийн 32 сурагч, анги удирдсан багш нарыг хамруулав.

Хотын хөгжил хорооноос төслийн хүрээнд Royal HD телевизтэй хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 10–ны өдөр ЖДҮДТөв болон, оёдол, эсгий урлал, алт мөнгөний дархан зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг 6 өрхийн үйлдвэр эрхлэгчийг хамруулсан 30 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэн үйл ажиллагааг нь сурталчилав.

 

Өрхийн үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 5 удаагийн сургалт зохион байгуулж 106 иргэнийг  чадваржуулав.

90 100
9 2.2. Дүүрэгт  “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлж, гарааны компаниудыг дэмжих 2.2.1. Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ-ийг дуусгаж, газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх        Нийслэл, дүүргийн 2018 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  тусгагдсан Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ-ийг  боловсруулах ажлыг Артконстракшн ХХК гүйцэтгэж байна.

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар ТЭЗҮ-г боловсруулж дууссан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулж эхний хэлэлцүүлгийг хийв. Мөн Барилга хот байгуулалтын яамны харьяа Барилга хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгэж Нийслэлийн ИТХ-аар хэлэлцүүлж батлуулахаар ажиллаж байна. Одоогоор тус ажлын санхүүжилт болох 145.0 сая төгрөгний 80%-г зарцуулсан байна.

Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн  10 дугаар тогтоолоор 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд Үйлдвэрлэлийн хэсэг /Хими 1/-т Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах зориулалтаар 80 га газрыг эзэмшүүлэхээр тусгасан.

Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах зориулалтаар 80га газрыг эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэв. 90 70
2.2.2. ТЭЗҮндэслэлийн  талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах          Багахангай дүүргийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн паркын ТЭЗҮ боловсруулах ажлын танилцуулгыг “Арт констракшн” ХХК-ын захирал М.Баасанжав, төслийн удирдагч ШУТИС-ийн багш доктар, профессор С.Төгс  нар 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр  1,2 дугаар хорооны 319 иргэнд танилцуулж  мэдээлэл хүргэв. Дүүргийн  хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн паркын ТЭЗҮ боловсруулах ажлын танилцуулгыг 1,2 дугаар хорооны 319 иргэнд хүргэв. 100 100
10 2.3. Санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлон, бодлого төлөвлөлт, зарцуулалтыг үр дүнтэй болгон иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх 2.3.1.  Дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих Дүүргийн 2019 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн саналыг орон нутгийн 8 байгууллагын урсгал зардлын 3 тэрбум 641,2 сая төгрөг, Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 5 байгууллагын байр ашиглалттай холбоотой зардлын 342.1 сая төгрөгийн саналыг судлан боловсруулж нэгтгэн дүүргийн засаг даргын 2018 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 1/605 тоот албан бичгээр Нийслэлийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.

Санхүү төсвийг зүй зохистой төлөвлөж зарцуулах, төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх Засгийн газрын тогтоолын дагуу төсвийг үр ашигтай зарцуулахад анхаарч ажиллаж ирлээ. Оны эхний 11-н сарын Орон нутгийн 8 байгууллагад  2,222.5 сая, тусгай шилжүүлгийн 5  байгууллагад 1,613.7  сая төгрөг  нийт 3,836.2 төгрөгийн урсгал санхүүжилтийг, ОНХС-д  76.9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу хөтөлбөр, зориулалтаар  олгоод байна. 11-н сарын байдлаар Дүүргийн төсвийн зарлага төлөвлөгөөгөөр 3,918.9 сая төгрөг байхаас  гүйцэтгэлээр  3,598.5 төгрөгийг зарцуулж 320.4 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна.

Дунд болон урт хугацааны төсвийн төсөл хуулийн хугацаанд хүргэсэн.

 

100 100
2.3.2. Санхүү төсвийг зүй зохистой төлөвлөж, зарцуулах, үр ашиггүй зардлыг бууруулах замаар хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, урсгал зардлыг хэмнэх, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан гаргаж, харьяа төсөвт байгууллагуудад мөрдүүлэн ажиллаж байна.

Төсөв хэмнэх нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу төсвийн байгууллагуудын хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг нэгтгэн дүгнэхэд шинээр орон тоо нэмэгдүүлэхгүй, батлагдсан орон тооны дагуу ажлын байрны ачааллыг нягтаршуулж, сул чөлөөтэй орон тоо амралтын хугацаанд томилгоо хийхгүй байх талаар анхаарлаа хандуулан ажилласан  байна.

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагууд нь  бүтэц орон тоог өмнөх оноос нэмэгдүүлээгүй.

Боловсролын салбарын байгууллагуудаас бүтэц орон тоог тогтоосон норматив, заавар журмын хүрэгжүүлж ажилласан эсэх талаар судалгааг   авч ажилласан. Мөн урсгал зардал, тавилга, багаж хэрэгсэл, бичиг хэргийн зардлыг өмнөх оноос 60%-иар бууруулан ажиллалаа.

Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх Засгийн газрын 147 дугаар тогтоол, 2015 Сангийн сайдын 122 дугаар тушаал, түүнийг хэрэгжүүлэх  Нийслэлийн Засаг дарга болон Дүүргийн Засаг даргын захирамжуудын дагуу дүүргийн хэмжээнд 9 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан.Оны эхний 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар   орон нутгийн 8 байгууллагад 2,222.5 сая төгрөг, тусгай шилжүүлгийн 5 байгуулагад  1,613.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу хөтөлбөр, зориулалтаар  олгоод байна. Дүүргийн төсвийн зарлага төлөвлөгөөгөөр 3,918.9 сая төгрөг байхаас 3,598.5 гүйцэтгэлээр  мянган төгрөгийг зарцуулж 320.4 сая төгрөгийн хэмнэлттэй байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  shilendans.mn сайт, байгууллагын болон хэлтсийн самбарт байршуулан иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн.

Санхүү, төсвийг зүй зохистой төлөвлөж, зарцуулах, үр ашиггүй зардлыг бууруулах замаар хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн ажилласан. 90 100
2.3.3. Улс, нийслэл, дүүргийн татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, төсөвт болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах 2018 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар:

Ø  Улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөө 94.6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 213.3 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 225.5 хувьтай,

Ø  Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 76.6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 71.4 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 93.2%,

Ø  Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 191.5 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 225.1 сая  төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг  130.3%-иар тус тус  биелүүлж нийт татварын орлогын төлөвлөгөөгөөр 1.033.9 сая  төгрөг төвлөрүүлэхээс 1.153.1 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 111.5 хувиар биелүүлэн ажиллаж байна.

 

“Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ нь 2018 онд дүүргийн татварын орлогыг бүрдүүлэх, өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хогны орлогын байцаагчийн орон тоог нэмэн ажилуулж эхэлсэн бөгөөд  12 дугаар сарын 01-ны өдрийн байдлаар дүүргийн татварт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг 104 хувьтай биелүүлж ажиллаж байна. Үүнд орон сууцны айл өрхүүдээс 5.2 сая төгрөг, гэр хорооллын айл өрхөөс 2.4 сая төгрөг , ААНБ-аас 6.9 төгрөг нийт  14.6 сая төгрөгийг дүүргийн татварын дансанд төвлөрүүлэн ажилласан.

Илч-Орд ОНӨААТҮГазрууд нь машин техникийг, тоног төхөөрөмжүүдээ түрээслүүлэн өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулсан.

Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлсэн. 100 100
11 2.4. Орон нутгийн өмчид байгаа хөрөнгийн ашиглалт, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх 2.4.1. Улс, нийслэл, ОНХС, гадаад, дотоодын зээл тусламж, төсөл хөтөлбөр, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаж, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах 2017 онд нийслэл, дүүргийн төсвийн  болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон данс бүртгэлд тусгавал зохих  12 ажлаас 7 ажлын нийт 160.805,2 мянган төгрөгийн хөрөнгийг ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд бүртгэн авах тухай ЗДТГ-ын 7 албан бичгийг холбогдох  байгууллагад хүргүүлж, тухайн байгууллагын данс бүртгэлд тусган ажиллалаа. Үүнд:

Ø    Эрүүл мэндийн төв – 44.850,0 мян төгрөг /1 ажил/

Ø    Хот тохижилтын алба  – 69.954,3 мян төгрөг /3 ажил/

Ø    44-р цэцэрлэг – 23.567,1 мян  төгрөг /1 ажил/

Ø    Хангай цогцолбор сургууль – 16.597,7 мян төгрөг /1 ажил/

Ø    УБТЗ-ын хүүхдийн сектор – 5.836,1 мян төгрөг /1 ажил/

2018 онд нийслэл, дүүргийн төсвийн  болон орон нутгийн

Хөрөнгө оруулатаар хийгдсэн ажлыг данс бүртгэлд тусгасан. 90 100
      хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд бий болсон 3 ажлын нийт 41.753,7 мянган төгрөгийн хөрөнгийг ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд бүртгэн авах тухай ЗДТГ-ын 3 албан бичгийг холбогдох  байгууллагад хүргүүлж, тухайн байгууллагын данс бүртгэлд тусган ажиллав. Үүнд:

Ø    Хот тохижилтын алба  – 41.753,7 мян төгрөг  /3 ажил/

Мөн дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/45 тоот захирамжаар ашиглагч байгууллагад үүрэгжүүлэн биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

     
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Орон нутгийн төсөв,  Орон нутгийн хөгжлийн санг үр дүнтэй зарцуулж, иргэдэд нээлттэй мэдээлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайлан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн мэдээ тайланг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх  Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний хагас жилийн баталгаажуулсан цаасан санхүүгийн  нэгтгэсэн  тайлан,  Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлт, аудитын хэрэгжилтийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 2017оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний хагас жилийн тайлангуудыг  нь pdf  файл болгон скайнердаж  хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn, bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд файлаар, цаасан хэлбэрээр хувилан байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбаруудад байршууллаа.

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн мэдээг нэгтгэн гаргаж дүүргийн цахим хуудас болон байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулсан .Мөн шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой Дүүргийн орон нутгийн төсвийн  орлогыг болон зарлагын нэгдсэн мэдээг хуулийн хугацаанд  нь батлагдсан маягтын дагуу shilendans.gov.mn  сайтад 11 удаа шивж  оруулсан.

 мэдээ тайлан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн мэдээ тайланг олон нийтэд нээлттэй мэдээллэсэн 100 100
2.5.2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулж,  иргэдэд нээлттэй мэдээлэх 2018 онд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 6 ажил, 89.5 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөн ба хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 6 ажлаас 3 ажил гүйцэтгэлийн явцад,  бусад ажил зураг төсөв боловсруулах шатандаа явж байна.

Оны эхний 6 дугаар сарын байдлаар 34.0 сая төгрөгийн санхүүжилт орж ирсэн ба 3 ажилд  гүйцэтгэлээр 10.7 сая төгрөгийг олгоод байна.

Мөн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, баримтын бүрдлийг батлагдсан маягтын дагуу гаргуулахад онцгойлон анхаарч ажиллаж  байна.

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн мэдээ,  худалдан авах ажиллагааны нэгтгэсэн тайланг холбогдох газарт тухай бүрт нь хүргүүлэн ажиллалаа.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг  иргэд, олон нийтийн хяналт дор, ил тод өрсөлдөх тэгш боломжийг хангах үүднээс хуулийн хүрээнд үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр  явуулж, гүйцэтгэлийн явцын мэдээг Сангийн яамны www.mof.gov.mn сайт,

Сайтад мэдээллийг тухай бүрт оруулж, иргэдийн мэдээллээр хангасан. 100 100
  Засгийн газрын www.tender.mnсайт, дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтуудад тус тус байршуулж байна.

Сангийн яамны www.mof.gov.mn сайтад ОНХС-гийн 2018 оны төлөвлөгөөг оруулсан ба хэрэгжсэн ажлуудын гүйцэтгэл болон холбогдох мэдээ мэдээллийг тухай бүрт шивж оруулан, мэдээллийг баяжуулан ажиллаж байна.

1.     Дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтад:

1.1.   2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018.01.10-ны өдөр,

1.2.   Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын ерөнхий тайланг 2017.04.04-ний өдөр

1.3.   2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн санд хийсэн санхүүгийн аудитын тайланг 2018.03.30-ны өдөр,

1.4.    Гар утасны апликэйшнээр ОНХС-гийн санал өгөх талаарх мэдээлэлийг 2018.03.28-ны өдөр,

1.5.   Хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансны 2017 оны жилийн эцсийн мэдээг 2018.01.11-ний өдөр,

2.     Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад:

2.1.   2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны  болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд,

2.2.    5 саяас дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгч”-ийн мэдээ, ОНХС-гийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл”-ийг сар бүр,

2.3.   2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн санд хийсэн санхүүгийн аудитын  тайланг хуулийн хугацаанд тус тус байршууллаа.

Мөн оны эхний 06 сарын байдлаар тендерийн 9 урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mn сайт, Засгийн газрын www.tender.gov.mn  сайтад байршуулан, иргэд, олон нийтэд  ажлаа  ил тод  тайлагнан ажиллалаа.

     
13 2.6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ худалдан авах үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулж, иргэд, олон нийтийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх 2.6.1. Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусган иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлэх 2018 оны ОНХС-гийн төсвийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2017.03.28-ны өдрийн А/67 тоот захирамжийн төслийг боловсруулан гаргаж, захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 2018 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар 727 өрхөөс саналыг батлагдсан маягтын дагуу авч, уг саналыг танилцуулан эрэмбэлэх ИНХ-ыг Сангийн Сайдын 2014 оны 43 дугаар тушаалын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 1, 2 дугаар хороонд тус тус зохион байгуулсан.

Уг хурлаар 1-р хорооноос 33 санал, 2-р хорооноос 27 санал

Иргэдийн саналд тулгуурлан, хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдийн оролцоотой төлөвлөсөн. 100 100
      гарсныг нэгтгэн  хүргүүлж, ДИТХ-ын 2017 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн А/11  дугаар тогтоолоор 89,5 сая төгрөг батлагдсан.      
    2.6.2. Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв болон гадаад дотоодын зээл тусламжийн  хөрөнгөөр дүүрэгт хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэн  хуулийн дагуу явуулсан эсэхэд хяналт тавих Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2018 онд Нийслэлийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжих 4 ажлыг цахимаар зарлан, тендер шалгаруулалтыг холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулан ажиллаж байна. Тендер шалгаруулалтыг цахим систем ашиглан зохион байгуулав. 50 70
2.6.3. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэд, оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж  хамтран ажиллах Дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудын худалдан авах ажиллагааны болон гүйцэтгэлийн явцад дүүргийн удирдлагууд, худалдан авах ажиллагааны алба, Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, иргэдийн төлөөлөлтэй  хамтран ажиллаж, хийсэн ажлуудад хяналт тавих, санал гаргах, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллаж байна.

Дүүрэгт одоогийн байдлаар А3 гэрчилгээтэй 8 иргэн, 26 албан хаагч судалгаанд хамрагдсан ба  2018 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын давхардсан тоогоор 8 үнэлгээний хороонд 4 иргэний төлөөлөл, нийслэлийн төсвөөр хэрэгжиж буй  ажилд хяналт тавих ажлын хэсэгт 1 иргэнийг оролцуулан  хөндлөнгийн хяналт тавиулан ажиллалаа.

Иргэдийн оролцоог хангахад анхаарч ажиллав. 100 100
14 2.7. Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1.Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэж, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллах Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтийг ТТ-1 маягтаар 2 хувь, холбогдох анхан шатны баримтын хамт   хянуулан хүлээн авч,  батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу Засгийн газрын санхүү удирдлага мэдээллийн системийн Төрийн сангийн сүлжээгээр дамжуулан  гүйлгээг тухай бүр  гүйцэтгэн  ажиллалаа.

2018.01.02-ноос 2018 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар Төрийн сангийн төв болон салбар мөн арилжааны банкуудын хоорондын тооцоогоор 4653 ширхэг баримтаар  8352,9 сая  төгрөгийн зарлага, 7467.7 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээ   хийгдсэн байна.

2018 оны эхний  11 сарын байдлаар Дүүргийн төрийн сантай харьцагч 11 төсөвт байгууллагын тухайн оны батлагдсан төсвөөс гадна бусад эх үүсвэрээс орж ирсэн  267.1 сая төгрөгийн  санхүүжилтийг нэмэлт төсвийн санхүүжилтийн дансаар дамжуулан зарцуулах  эрхийг  хөтөлбөр, зориулалтаар нь Сангийн яамд  файлаар дамжуулан нээлгүүлж, тухай бүрд нь   орлогын бүртгэлийг фрийбалансад журнал ваучер бичин бүртгэж гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд  6 байгууллагын 50 удаагийн 15.6 сая төгрөгийн Жижиг мөнгөн санг зарлагын эдийн засгийн ангилал

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хууль журмын дагуу түргэн шуурхай гүйцэтгэгдэж байна. 100 100
      бүрээр хаах, мөн сар бүр НДХэлтэсийн үйл ажиллаганы , ХЭДсангийн, Биеийн тамир спорт хороо, Соёлын ордон, Нарт хангай ХХСТ зэрэг байгууллагуудын санхүүжилтүүдийг хөтөлбөр зориулалтын дагуу  орлого бүртгэх, орон нутгийн татварын орлогын төрлөөр  8 дансанд хийгдсэн   орлогыг эдийн засгийн ангилал тус бүрээр орон нутгийн ерөнхий орлогод төвлөрүүлэх, орон нутгийн 12 байгууллагын  нэр данс зөрүүгээс буцсан орлого, ХЧА болон ЖА-ы тэтгэмжийн  орлогуудын бүртгэлийг  фрийбалансад журнал ваучераар холбогдох баримтуудыг / байгууллагууын албан тоот, орлогын хуулга, санхүүжилтийн баримт /  үндэслэн  бүртгэлийг хийсэн.      
15 2.8. Дүүргийн төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих 2.8.1. Дүүргийн төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил арга зүйгээр удирдах, хянах, дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах Сангийн сайдын 2015 оны 12  дугаар сарын 17-ны 341 дүгээр тушаалааар батлагдсан “ Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн тайлан, тодруулга бэлтгэх журам”-ын дагуу   Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын , сангуудын  Э-Тайланд шивж илгээсэн нийт 16 тайланг хүлээн авч хянан батлагаажуулан төсвйин ерөнхийлэн захирагчийн санхүүгийн тайлан нэгтгэлд хамрууллаа.

Нэгдсэн тайлан, мэдээг гарган НСТСХ-т хүргүүлсэн. Шинэчлэгдсэн хууль журмын дагуу ААНБ-ын санхүүгийн тайлангуудыг  онлайнаар хүлээн авч тулган  баталгаажуулсан. Энд 2017 оны жилийн эцсээр нийт 71 ААНБ болон бусад хувийн хэвшлийн байгууллагууд тайлан  өгөхөөс 68 ААНБ тайлангаа илгээж тайлан хүлээн авалт 89 хувьтай гарсан.Тайлант онд одоогоор 5 ААНБ шинээр бүртгэгдсэн байна. Тайлан хүлээн авалтын  мэдээг маягтын дагуу гарган  НСТСХ-т албан тоотоор хүргүүлсэн. 2018 оны эхний хагас жилээр  хууль журмын дагуу санхүүгийн тайлан гаргах 13  байгууллага онлайнаар тайлангаа өгч баталгаажуулсан.

Санхүүгийн зохицуулах хороонд мөн 2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний хагас жилийн  хийсэн ажлын тайланг гарган албан тоотоор хүргэж ажиллалаа.

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн болон бүртгэлийн мэргэжилтний 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж хэлтсийн даргаар батлуулан Сангийн яамд 2018.11.28-ны 5/989 албан тоотоор хүргүүлсэн.

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хугацаандаа гарч НББ-н стандарт хэрэгжинэ 90 100
16 2.9. Шилэн дансны хуулийн хүрээнд төсвийн байгууллагуудын мэдээлэл үнэн зөв, цаг хугацаандаа оруулсан эсэхэд ДАА-тай хамтран хяналт тавих, үр дүнг 2.9.1. Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад:

 

Ø  Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 15 өдрийн А/11 тоот тогтоолоор дүүргийн төсвийг баталсан бөгөөд тус тогтоол

Ø  2018 оны  01 сарын 05-ны өдөр, сар бүрийн 8-ны дотор татварын орлогын мэдээ

2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн саналыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mn сайт,

     
  тооцох   Засгийн газрын www.tender.gov.mn  сайтуудад тухай бүр нь байршуулан, иргэдэд ил тод ажлаа тайлагнан ажиллалаа. Мөн 3.2.1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хүрээнд Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан цаасан санхүүгийн  нэгтгэсэн  тайлангуудыг скайнердаж pdf  файл болгон   хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn,bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд, цаасан хэлбэрээр хувилан байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбаруудад байршуулсан.

Ø  3.2.2 Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь скайнердаж pdf  файл болгон   хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn, bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд,  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

Ø  3.2.3 Оны эхний 10-н сарын байдлаар Дүүргийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  хуулийн хугацаанд   дүүргийн цахим хуудас, шилэн дансны сайтад  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

Ø  3.2.4 Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн тайланд өгсөн  аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг скайнердаж pdf  файл болгон шилэн дансны сайтад  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

Ø  3.2.5 Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн болон  2018 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг шилэн дансны сайтад хуулийн хугацаанд байршуулсан.

Ø  Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад:

Ø  2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны  болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд,

Ø  5 саяас дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн мэдээ, Орон Нутгийн Хөгжлийн Сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг сар бүр

Ø  2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн санд хийсэн санхүүгийн аудитын  тайланг хуулийн хугацаанд тус тус байршуулаад байна.

Ø  Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 15 өдрийн А/11 тоот тогтоолоор дүүргийн төсвийг баталсан бөгөөд тус тогтоол

Ø  2018 оны  01 сарын 05-ны өдөр, сар бүрийн 8-ны дотор татварын орлогын мэдээ

Мөн оны эхний 06 сарын байдлаар тендерийн 9 урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mn сайт, Засгийн

Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 100 100
      Ø  газрын www.tender.gov.mn  сайтуудад тухай бүр нь байршуулан, иргэдэд ил тод ажлаа тайлагнан ажиллалаа.

Ø  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хүрээнд Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан цаасан санхүүгийн  нэгтгэсэн  тайлангуудыг скайнердаж pdfфайл болгон   хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn,bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд, цаасан хэлбэрээр хувилан байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбаруудад байршуулсан.

Ø  3.2.2 Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь PDF файл болгон   хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn, bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд,  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

Ø  3.2.3 Оны эхний 5-н сарын байдлаар Дүүргийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  хуулийн хугацаанд   дүүргийн цахим хуудас, шилэн дансны сайтад  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

     
17 2.10. Удирдах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангах 2.10.1. Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж,  ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны А/335, 2018 оны А/43 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс улирал, хагас жилээр гаргадаг дараах тайлан, биелэлтийг заасан хугацаанд холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. Үүнд:

1.     Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

2.     Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр,

3.     Багахангай дүүргийн “Нээлттэй засаглал буюу мэдээллийн ил тод байдлыг хангах” ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

4.     Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний тайлан

5.     Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төлөвлөгөөний биелэлт,

6.     Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийн тайлан

7.     Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны хэрэгжилтийн тайлан

8.     Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгаварын хэрэгжилтийн тайлан

9.     НЗДТГ-аас байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлээд ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

10.  “Том төрөөс ухаалаг төр лүү” санаачлагыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

11.  ЗДТГ-ийн 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт

12.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай”  01 дүгээр албан

Мэдээ тайлан хугацаандаа гарна 90 100
      13.  даалгаврыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт

14.  “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах”  жилийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

14.Төрийн албан хаагчийн сургалт, хөтөлбөрийн тайлан

15.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

     
18 2.11. Нуугдмал орлогыг ил болгон татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх

 

2.11.1.    Үл хөдлөх хөрөнгийн болон татвар төлөгч иргэний бүртгэлийг сайжруулан бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөх Үл хөдлөх хөрөнгийн болон татвар төлөгч иргэний бүртгэлийг сайжруулан бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан далд эдийн засгийг бууруулж татварын суурийг өргөжүүлэх чиглэлээр  4 иргэн, 2 ХХК, 1 ТББ, 1 төсөвт байгууллагыг шинээр бүртгэж,  12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар  ҮХЭХАТ-т 46.8 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 66.6 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 142.3% буюу 19.8 сая төгрөг давуулан биелүүлээд байна.  

Татвар төлөлтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн

100 100
19 1.12. Санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд 2.12.1.  Батлагдсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулж, өр, авлагагүй ажиллах 2018 онд   982455.1 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсанаас:      2018 оны  жилийн эцэст цалин хөлс нэмэгдэл урамшилд 574357.4 мян төг, Ажил олгогчоос олгох НДШимтгэлд: 71815.0 мян төг, Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардалд: 67142.0 мян төгрөг, Хангамж бараа материалын зардалд: 25800.1 мян төгрөг , Нормативт зардалд 500.0 мян төгрөг, Урсгал засварын зардалд 7879.4 мян төгрөг, Тавилга эд хогшилд 3020.0 мянган төгрөг, Багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах зардалд 7817.2 мянган төгрөг,  Дотоод албан томилолтын зардалд-10000.0 мянган төгрөг, гадаад албан томилолтонд 2000.0 мянган төгрөг, Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардалд -77453.5 мян төгрөг, Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд 13000.0 мянган төгрөгийг, Бусад арга хэмжээний  зардалд  100030.0 мянган  төгрөг,  нийт   957815.1 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж 24640.0 мянган төгрөгийн хэмнэлттэй ажилласан  байна., 2018 оны жилийн эхэнд  60.0 мянган төгрөгийн өглөгтэй  405.7 мянган төгрөгийн ажилчидтай холбоотой авлагатай гарсаныг барагдуулж жилийн эцэст өр авлагагүй байна. Төсвийг батлагдсан хуваарийн дагуу зарцуулж ажилласан. Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулав. 90 100
2.12.2.  Төсөв, санхүү, төрийн сантай холбогдолтой хууль, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах Төсвийн зарцуулалтыг хууль тогтоомжийн дагуу зарцуулж, аливаа зөрчил дутагдал гаргахгүй байхад тухай бүрд нь анхаарч, Төрийн сангаар хянуулан анхан шатны баримтуудыг хууль журмын дагуу бүрдүүлүүлэн ажиллаа. Төсвийн зарцуулалтад зөрчил дутагдалгүй ажиллав. 90 100
2.12.3. Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулж,, МХГ, АУДИТ, бусад шалгалтад хамрагдаж акт, төлбөр, зөрчилгүй ажиллах ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн НАГ-ын шалгалт, болон дүүргийн дотоод аудитаар өгөгдсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн гарсан зөрчлийг давтан гаргахгүйгээр ажиллаж байна. Шалгалтын дагуу ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 70 70
2.12.4.  Шилэн дансны хууль, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах, журмыг хэрэгжүүлж, холбогдох мэдээ, мэдээллийг хууль журманд заасан хугацаанд мэдээллийн самбар, цахим сайтад байршуулж ажиллах Шилэн дансны хууль төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд шилэн дансанд байршуулах мэдээ мэдээллийн төлөвлөгөөг гарган батлуулсан. Байгууллагын самбар болон цахим сайт, шилэн дансанд мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулан дүүргийн дотоод аудитаар хянуулан ажиллаж байна. Мэдээ, мэдээллийг тухай бүр сайтад байршуулан ажиллав. 90 100
2.12.5.  Санхүүгийн тайлан мэдээ, төсвийн төсөл, төсөв төлөвлөгөөг хуулинд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Байгууллагын 2018 оны 1, 2, 3-р улирлын санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь гарган Төрийн санд хүлээлгэн өгсөн ба мэдээллийг шилэн данс болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байгаа. Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг гарган төрийн сангаар баталгаажуулуулан шилэн дансанд хуулийн хугацаанд нь байршуулж байгаа. Тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд тайлангнаж, холбогдох газар хүргүүлж ажиллав. 90 100
2.12.6. Өмч, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах, тооллого тооцоог улирал тутам хийх, төсвийн хөрөнгө, улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүнд бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгах Тамгын газарт ашиглаж байгаа хөрөнгүүдийг эзэмшигч тухай бүрт нь өмч эзэмшигчийн карт хөтлүүлэн эзэмшүүлж 2018 оны 6 сарын 07-ны А/31 тоот тушаал гаргуулан  эхний хагас жилээр тооллого  хийсэн ба актлах хөрөнгийн саналыг НӨХГ-т гарган шийдвэрлүүлсэн болно. ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд зориулан ТГ-ын даргын 2018 оны 04 сарын 12-ны А/18 тоот тушаалаар 4755.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан.   Хөрөнгөтэй холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулан байгууллагын шилэн дансанд байршуулан ажилласан болно. Өмч хөрөнгийн хяналтыг сайжруулан, эхний хагас жилийн байдлаар өмчийн тооллогыг хийв. 90 100
Дундаж хувь 92  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ 96.4
ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ
20 3.1. Авто замын сүлжээг нэмэгдүүлж хот доторх замыг сайжруулах 3.1.1. Дүүргийн доторх болон 1, 2 дугаар хороог холбосон автозамын зорчих хэсгийн  эвдрэл, хагарлыг нөхөх, засварлах Тайлангийн хугацаанд 1, 2-р хороог холбосон автозамд гарсан 340м2 талбайн  эвдрэл, хагарлыг нөхөх, авто замын 19 ширхэг тэмдэг тэмдэглэгээ, 150м гагнаас  хийх, 2 дугаар хороонд 780м урттай сайжруулсан шороон зам тавих ажлыг “Неон гэгээ”  ХХК гүйцэтгэж 44.9 сая төгрөг зарцуулав. Дүүргийн автозам сайжрав. 100 100
3.1.2. 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны өмнөх автозам шинэчлэлтийн ажил хийх           Дүүргийн 1 дүгээр хорооны орон сууцны 2 дугаар байрны өмнөх авто зам шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгчийг Нийслэлийн ХААГ-аас шалгаруулсан бөгөөд “Таны зам” ХХК  шалгарч өргөн 6м, урт 142м автозам, 300м2 авто зогсоолын ажлыг гүйцэтгэж 118.0 сая төгрөг зарцуулав. Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдэв. 100 100
21 3.2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах 3.2.1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг нэмэгдүүлэх, улирлын болон графикт үзлэг хийх, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих            Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэгт  сар бүр  үзлэг хийж, асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийг засварлаж, гэрэлтүүлгийн асалтыг нэмэгдүүлэх хугацаат үүрэг даалгаврыг тухай бүр “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т өгч ажиллав.

Дүүргийн авто зам болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн судалгааг шинэчлэн гаргасан бөгөөд нийт 703 ш  гэрэлтүүлэг хэвийн  ажиллаж асалт 98%-тай байна.

Тайлангийн хугацаанд  247ш гэрэлтүүлэг, 30ш гэрлийн лед ламп, трансматор-10ш, гэрлийн толгой /энгийн/-4ш, гэрлийн толгой /лед/-2ш, 400м кабель утас, 6 ширхэг тэжээлийн кабелийн гэмтлийг засварлан 3,5 сая төгрөг зарцуулав.

Мөн дүүргийн Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ   Төв талбайн индэрийн хойд хэсгийг “Гэрэлт гудамж” болгон тохижуулж 7.9 сая төгрөг зарцуулав.

Улаанбаатар хотын ЗАА-наас зохион байгуулсан “Жишиг гудамж” арга хэмжээний хүрээнд  2 дугаар хорооны Нуурын гэр хорооллын нүүрний эгнээнд 10 ш гэрэлтүүлгийг  шинээр хийв.

Гэрэлтүүлгийг сайжруулах шинэчлэхэд 24.9 сая төгрөг зарцуулав.               

             Дүүргийн авто зам болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн судалгааг шинэчлэн гаргасан бөгөөд нийт 703 ш  гэрэлтүүлэг хэвийн  ажиллаж асалт 98%-тай байна.

 

 

100 100
3.2.2. 1 дүгээр хорооны төвд байрлах авто замын дагуух гэрлийг лед гэрэлтүүлгээр солих        Дүүргийн 1 дүгээр хорооны Төвийн гэрэлтүүлгийг сайжруулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Номин  ендэрт” ХХК шалгарч  2018 оны 10 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд  38 ширхэг гэрлийн толгойг /100 вт/ лед гэрлээр солих,  500 м тэжээлийн кабелийг /3х16+1х25/ сип кабель болгон өөрчилж, удирдлагын самбарын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн 13.5 сая төгрөг зарцуулав. Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдэв. Гэрэлтүүлгийн асалт нэмэгдэв. 100 100
22 3.3. Орон сууцны байрнуудын орчны тохижилтыг сайжруулж иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 3.3.1. 1 дүгээр хорооны хэрэглээний халуун усны зуухны яндан хоолойг шинэчлэх      Дүүргийн нэгдүгээр хорооны хэрэглээний халуун усны зуухны эвдэрсэн  яндан хоолойг Илч-Орд ОНӨААТҮГ  4 сард буулган, яндангийн бэлдэцийг татан авч суурийг бэлтгэн, янданг угсарч хэвийн ажиллагаанд оруулав.

Хэрэглээний халуун усны зуухны эвдэрсэн  яндан хоолойг засварлахад 4,1 сая төгрөг зарцуулав.

Иргэдийг хэрэглээний халуун усаар найдвартай хангах боломжтой болов. 100 100
3.3.2. 2 дугаар хороонд спорт тоглоомын талбай байгуулах       2 дугаар хороонд “”Спорт тоглоомын талбай”-г  байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр  “Гранд Зевс” ХХК шалгарч  2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний  өдөр  хүлээлгэн өгөв.  Тус ажилд 60.0 сая төгрөг зарцуулав. Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нэмэгдэв. 100 100
3.3.3. Дүүргийн хэмжээнд хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог бууруулах арга хэмжээ авах “Нутгийн шийдэл сан” ТББ “Цэвэрч Монгол” төсөлтэй хамтран “Жорлонгоо өөрчилье” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 35 иргэнийг хамруулав. Сургалтаар жорлонгийн 17 шийдэл, ариун цэврийн байгууламж түүнтэй холбоотой бизнес, төрийн бодлого, бизнес хөгжлийн шинэ хандлага, иргэдийн оролцооны сайхан жишээний талаар мэдээлэл хийв.

Энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын нөөц  хөрөнгөөс 500.000 төгрөг гарган дүүргээс нэг өрхийг сонгож стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгохоор ажиллаж байна

“Жорлонгоо өөрчилье” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж

ААНБ, иргэдийн төлөөлөл 35 хүнийг  хамруулав.

 

 

100

100
23 3.4. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах 3.4.1. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр ажил зохион байгуулах, хяналт тавих        “Хангай өргөө”, “Их хангай” Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хэлтсээс СӨХ-дын ажилтан албан хаагчидтай уулзалт зохион байгуулж холбогдох үүрэг чиглэл өгөв.

Мөн “Хангай өргөө”, “Их хангай” сууц өмчлөгчдийн холбоодын удирдах зөвлөл 1 удаа хуралдаж тус СӨХ-дын  үйл ажиллагаатай танилцан заавар зөвлөгөө өгөв.

Тайлангийн хугацаанд СӨХ-д давхардсан тоогоор иргэдээс 12 гомдол амаар болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэв.  Мөн тус СӨХ-дод 223 дуудлага ирсэн бөгөөд тухай бүр  шийдвэрлэн  засварт 2,2 сая төгрөг зарцуулав.

Хангай өргөө СӨХ 1 дүгээр хорооны орон сууцны байрны  орцны 15ш паарыг сольж, 125ш гэрэлтүүлгийг засварлахад 800.0 мянган төгрөг зарцуулав.

Дүүргийн 1,2 дугаар хорооны  орон сууцны 5,6 дугаар байрны дээврийн засварыг Хангай өргөө, Их хангай СӨХ хэсэгчлэн засварлахад 2,0 сая төгрөг зарцууллаа.

Сууц  өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа сайжрав.

 

90 70
24 3.5. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулж, такси үйлчилгээ эрхлэх боломжийг судлах. 3.5.1. Улаанбаатар-Багахангай чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд үйлчилгээний  стандартыг мөрдүүлэх,  хяналт тавих         “Хийморийн зам” ХХК-ны  үйлчилгээнд  улиралд  1 удаа ажлын зураг авалт хийж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллаж байна

Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор ахмад настан 712, ХБИ 215, хүүхэд-193, насанд хүрэгчид 4120 иргэнд үйлчилсэн байна

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/163 дугаар захирамжаар “Дулаан Багахангай” аяны хүрээнд Хийморийн зам” ХХК-ны автомашины өвөлжилтийн бэлэн байдалд Тохижилт, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын тасаг хамтарсан үзлэг шалгалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр  зохион байгуулав.

Улаанбаатар-Багахангай чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд үйлчилгээний  стандартыг мөрдүүлэн ажиллав. 100 100
3.5.2. Такси үйлчилгээ эрхлэх асуудлыг судлах, дээд шатны байгууллагад уламжлах               Тус дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхлэж буй Хийморийн зам ХХК нь үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, зорчигчдод түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор Багахангай – Улаанбаатар-Багахангай чиглэлд нэмэлтээр такси үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/86 дугаар албан бичгээр Зам тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэв. Дүүрэгт такси үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг Зам тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэв. 100 100
25 3.6. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 3.6.1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээ байгуулах, хог ачилт, цас мөс цэвэрлэх  хуваарийг мөрдүүлэн бүх нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион

байгуулж хяналт тавих

         Иргэдийн ая тухтай, таатай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд 2018 онд хийгдэх тохижилт, хог хаягдал, ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөг 3 бүлэг 28 заалттайгаар боловсруулан  хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Дүүргийн Засаг дарга “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ–тай  “Хог хаягдлын үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээ”-г  2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулав.

Хороод, “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ, аж ахуйн нэгж байгууллагууд  “Тохижилт,  цэвэрлэгээний гурвалсан гэрээ”-г байгуулах ажлыг зохион байгуулав.

Тайлангийн хугацаанд 1 дүгээр хороо 45, 2 дугаар хороо  10, нийт 55 аж ахуйн нэгж байгууллага болон  худалдаа үйлчилгээний газруудтай гэрээ байгуулав.

Дүүргийн хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар тайлангийн хугацаанд 52 зөрчил илрүүлж зөрчлийн тэмдэглэл хөтлөн шийдвэрлэж ажиллав.

Мөн 1,2 дугаар хорооны орон сууцны айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цас мөс цэвэрлэх, хог хаягдлыг авах зураглал болон цагийн хуваарийг  дүүргийн засаг даргын орлогч, Хороодын засаг даргаар баталгаажуулан  1,2 дугаар хорооны орон сууцны айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мөрдүүлэн ажиллаж байна.

Дүүргийн хэмжээнд хог цуглуулалт  тээвэрлэлт тогтоогдсон график, цагийн хуваарийн дагуу хугацаандаа тогтмол явагдаж байна.

Тайлангийн хугацаанд “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-г 7, “Цас цэвэрлэгээ”-г 2 удаа, “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ түүвэр цэвэрлэгээг 11 удаа зохион байгууллаа.

Цэвэрлэгээнд давхардсан тоогоор 495 ААНБ, иргэд 3616 албан хаагч 219644 м2 талбайн үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж 93,5тн хогийг төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав

Мал амьтны сэг зэмээр байгаль орчин бохирдож хүн малын халдварт өвчин гарч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт хорогдсон мал, амьтны сэг зэмийг холбогдох зааврын дагуу устгах, хашаа хороо, өтөг бууц, бэлчээр, худаг ус, булаг шандыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны

 

 

 

 

 

 

 

 

Холбогдох хууль тогтоомж, журмын биелэлт хангагдав.

Хог хаягдалгүй орчинд амьдрах боломж бүрдэв. Иргэд, ААБН-ын оролцоо идэвх дээшлэв.

100 100
      А/61 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Онцгой байдлын хэлтэс, Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ, Цэфтрейд ХХК мал эмнэлгийн үржлийн үйлчилгээний нэгж хамтран 275 толгой үхсэн мал амьтны сэг зэмийг стандартын дагуу устгах, дарж булах, ариутгал халваргүйжүүлэлт хийх ажлыг гүйцэтгэв. Уг ажилд 1330500 төгрөг зарцуулав.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулж буй “Харшлын эсрэг хамтдаа” уриатай “Шарилжгүй Улаанбаатар-3 аян”-ны хүрээнд шарилж устгалын ажлыг 3 удаа зохион байгуулж 24 ААНБ  58 иргэн 33164м2 талбайн зэрлэг ургамлыг устган төвлөрсөн хогийн цэгт  буулгав.

     
3.6.2. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс төвлөрүүлэх хогны хураамжинд хяналт тавьж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс хогны хураамж 14,1 сая төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаагаас 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 14375900  төгрөгийг дүүргийн татварын хэлтсийн дансанд төвлөрүүлж хэрэгжилт 101,9%-тай байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдав. 100 100
Дундаж хувь 99  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ 97
ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖИЛ
26 4.1. Дүүргийн ногоон байгууламж, бичил цэцэрлэгүүдийг нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын хашааг цэцэрлэгжүүлэн, урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах 4.1.1. Дүүрэгт “Мод, цэцэг тарих”  хөдөлгөөн  өрнүүлэх           Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/83 дугаар захирамжаар “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг 2018 оны 05,10 дугаар сард  зохион байгуулав.

“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-т давхардсан тоогоор 62 ААНБ-ын 716 ажилтан албан хаагч оролцож 400м2 талбайг зүлэгжүүлэн, 31 цэцгийн мандал байгуулж 2682 ш мод бут сөөг тариалан 3.9 сая төгрөг зарцуулсан байна.

Мөн 10 аж ахуйн нэгж байгууллага, 14 иргэн өөрийн хариуцсан талбайд тарьсан мод, сөөгний арчилгаа, тордолгоо, цэнэг усалгааг хийв.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 10 дугаар сард дүүрэгт 5 төрлийн 250 ш модны дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд 5 ААНБ-д хуваарилан тариулав.

Дүүргийн ногоон байгууламж нэмэгдэв. 100 100
4.1.2. Төв талбайн индэрийн ард ногоон байгууламжийн хайс хашаа хийх                Дүүргийн Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ  нь төв талбайн индэрийн ард ногоон байгууламжийн хайс хашаа хийж “Гэрэлт гудамж” болгон тохижуулж, байнгын ажиллагаатай болгов.

Дээрх ажилд 7.9 сая төгрөг зарцуулав.

Төв талбайн индэрийн ард талбайг засварлан гэрэлт гудамж болгов. 100 100
4.1.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн дунд болзолт уралдаан зарлах         Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн   2018 оны А/44 дүгээр тушаалаар  “Манай хороо-Миний гудамж” аян зарласантай холбогдуулан тус аяныг 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулав.

Тус аяны хүрээнд гэр хороололд амьдарч буй айл өрхүүдийн нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөх өөрсдийнх нь оролцоотой хашаандаа тохилог, сайхан амьдрах орчин бүрдүүлэх шинэ санал санаачлагыг дэмжих зорилгоор Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/106 дугаар захирамжаар “Хашаандаа сайхан амьдаръя” болзолт уралдааныг 3 сарын хугацаанд зохион байгуулж уралдаанд амжилттай оролцсон 3 иргэнийг шалгаруулан  шагналд 380.000 төгрөг зарцуулав.

Иргэдийн идэвх оролцоо дээшлэв. 100 100
27 4.2. Дүүргийн иргэдийн хүнсний ногоо,  жимс жимсгэнэ тариалах, хүлэмжийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэн, дэмжлэг үзүүлэх 4.2.1. Газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй  иргэдэд сургалт зохион байгуулж, чадваржуулах, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалуулах ажлыг зохион байгуулах,  дэмжлэг үзүүлэх        НХХААГ, “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран төмс, хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой иргэдэд “Талбайн төлөвлөлт үр ашиг ба хамгаалагдсан хөрсний боловсруулалт, тариалалт” сэдэвт онол дадлагын сургалтыг 2018 оны 04, 07 дугаар сард Хан Уул дүүрэгт  зохион байгуулав. Сургалтанд  дүүргийн төлөөлөл 5 иргэн хамрагдаж талбайн төлөвлөлт, хамгаалагдсан хөрсний боловсруулалт, төмс, хүнсний ногооны боловсруулалт, тариалалтын талаар мэдлэгтэй болов.

Засаг даргын Тамгын газар, Багахангай сүү ХХК-тай хамтран 5 га газарт 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг төмс, хүнсний ногоо тариалуулах ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулав.

Арга хэмжээний үеэр Агропаркийн эрхлэгч төмс, хүнсний ногоог  хэрхэн тариалах, арчлах, хураан авах талаар мэдээлэл хүргэв. 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын 52 ажилтан албан хаагч төмс, хүнсний ногоо тариалах, хураан авах талаар мэдлэгтэй болов.

Дүүргийн хэмжээнд  6 ААНБ, 13 иргэн 7,8 га талбайд төмс, 1.81 га талбайд хүнсний ногоо, 50 га-д эрдэнэшиш, 40 га талбайд царгас, 3 га талбайд Мандал сортын тэжээлийн ургамал тариалан 1000тн эрдэнэшиш, 1500тн тэжээл,  7 ААНБ, 12 иргэн 10,6 тн төмс, хүнсний ногоо хураав.

  Газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй  иргэд чадваржив.

 

 

100 100
4.2.2. Дүүргийн иргэдийг хүлэмжийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэн, дэмжлэг үзүүлэх, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулах          Жишиг ферм байгуулах хүсэлтийг  “Нүүдэлчин агро ферм”-д ЗДТГ-ын  2018 оны 7/110 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд тодорхой хариу ирүүлээгүй байна.

НХХААГ, “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран “Талбайн төлөвлөлт үр ашиг ба хамгаалагдсан хөрсний боловсруулалт, тариалалт” сэдэвт онол дадлагын сургалтыг 2018 оны 04, 07 дугаар сард Хан Уул дүүрэгт  зохион байгуулав.

Уг сургалтанд  дүүргийн төлөөлөл давхардсан тоогоор 5 иргэн хамрагдаж Хан-Уул дүүргийн өрхийн аж ахуйч,

     
  тариаланчийн хүлэмжийн аж ахуйтай танилцав.

“Нүүдэлчин Агро Ферм” ХХК, ХААН Банк болон сүү сүүн бүтээгдэхүүний үндэсний үйлдвэрлэгч АПУ Дэйри ХХК хамтран Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын нутагт тус бүр 40 саалийн үнээтэй өрхүүд нэгдэн  нийт 400 үнээтэй 10 ферм бүхий Монголын анхны сүүний кластер ферм байгуулсан байна. Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/147 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган 2018 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр дүүргийн 10 малчин, мал бүхий иргэдийг энэхүү фермерийн  үйл ажиллагаатай танилцуулав. Мөн 2018 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр Монголын Хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний ассоциациас зохион байгуулсан  “Борнуур-Аглаг бүтээлийн хийд” эко аялалд дүүргийн газар тариалан эрхлэгч 9 иргэнийг оролцууллаа. Энэхүү арга хэмжээнүүдэд дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 520.200 төгрөг зарцуулав.

Туршлага судалсан иргэдийн тоо 24-өөр нэмэгдэв. 100 100
28 4.3. Малчид, тариаланчдад чиглэсэн техникийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 4.3.1. Дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжийг малчид, тариаланчдад сурталчлах, холбогдох техник тоног төхөөрөмж авах иргэдийн хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад  хүргэх       Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх, үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд “Явуулын үйлчилгээ”-гээр 1 удаа явж малчин мал бүхий 36 иргэнд дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээллийг хүргэв.

Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын зөвлөгөөн зохион байгуулахад 1 малчин дэвшилтэт тоног төхөөрөмжтэй болох талаар санал гаргасан ба саналыг Нийслэлийн ХХААГ-т уламжлаад байна.

1 саналыг уламжлав. 90 100
4.3.2. Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын зөвлөгөөн зохион байгуулах       Дүүргийн ИТХ-тай хамтран  2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр “Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж тариаланч, малчин мал бүхий 63 иргэнийг хамруулав.

Тус зөвлөгөөнөөр дүүргээс хөдөө аж ахуйн салбарт баримтлан хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг танилцуулж,  тэдэнд тулгамдаж буй асуудлыг сонсон холбогдох мэдээллийг хүргэв.

Мөн энэ үеэр дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс зөвлөгөөнд оролцогчдод зориулсан үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулав.

Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусгав. 100 100
29 4.4. Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг сайжруулж, малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах замаар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах 4.4.1. Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Төв аймгуудын сумдад болон Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэгт мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан тухайн бүс нутгаас амьд мал, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн, бусад зүйл ачсан тээврийн хэрэгслээр шүлхий өвчин үүсгэгч нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөөвөрлөгдөн ирэх, цаашид тархах нөхцөл үүссэнтэй холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/38, А/59 дүгээр захирамжаар  Замын цагдаагийн байнгын хяналтын цэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 22- ны өдрөөс 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл халдваргүйжүүлэлтийн      
      цэгийг ажиллуулж 3.320.830 төгрөг зарцуулав.

Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтын ажлыг тухай бүр зохион байгуулж 15 нэр төрлийн вакциныг  36071 толгой мал, амьтанд хийв. Мөн паразит өвчнөөс сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж угаалга туулга, боловсруулалтанд 34636 мал амьтныг хамруулав.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/644 дүгээр захирамжаар  орон нутагт гарсан мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин нийслэл хотод тээвэрлэгдэн орохоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зорилгоор  дүүргийн авто тээврийн шалган бүртгэх товчооны дэргэд 2018 оны 07 дугаар сарын 14-нөөс 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэгийг ажиллуулав.

Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтанд 36071 толгой малыг хамруулав. 100 100
4.4.2. Хөдөө, аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд ариун цэврийн хяналт тавьж, шинжилгээ хийн баталгаажилт олгох, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах        “Цэф трейд” МЭҮҮН нь дүүргийн хүн амд мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг худалдаа үйлчилгээний газруудын судалгааг гаргаад байна. “Цэф трейд” МЭҮҮН нь тайлангийн хугацаанд 17471кг мах, 1640л сүү, 2250 кг ноос, 1627 ш арьсанд шинжилгээ хийн баталгаажилт олгов.

Нийслэлийн Засаг даргын  А297 дугаар захирамжийн хүрээнд малчин өрхийн 9900 м-2 талбай бүхий малын хашаа хороонд ариутгал хийлгэв.

Иргэд эрүүл, аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломж бүдэв. 100 100
30 4.5. Дүүргийн хүн амыг  хүнсний эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулж, органик хүнсний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 4.5.1. Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт зохион байгуулах, хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах      Тайлангийн хугацаанд хороодын ажлын алба,  мэргэжлийн байгууллагууд хамтран  нийт 4 удаагийн хяналт шалгалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор худалдаа үйлчилгээний 121 аж ахуйн нэгж байгууллага,  иргэнийг хамрууллаа.

Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр архи согтууруулах ундаа, тамхи худалдахгүй байхад анхаарч, холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартыг хангаж ажиллах, зөрчил гаргасан тохиолдолд худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн даргатай байгуулсан гэрээг цуцалж, үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн  2/05 дугаар албан бичгийг  дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 19  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд хүргүүлэв.

Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр 15 аж ахуй нэгж байгууллага, хүнсний дэлгүүрт гэнэтийн шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтаар ямар нэгэн зөрчил дутагдал илрээгүй байна.

Архи согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 2 ААНБ-д үзлэг шалгалт зохион байгуулж тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахаар хүсэлтийг УБ хотын ЗАА-ны ХХҮХТ-т

4 удаагийн хяналт шалгалт зохион байгуулав. 100 100
      хүргүүлэн зөвшөөрлийг сунгуулав.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 2018 оны А/87 дугаар тушаалаар “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчилалын шалгалт явуулах тухай”  удирдамж батлагдсан бөгөөд архи согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан худалдаа үйлчилгээний 4 аж ахуйн нэгж байгууллагыг  аттестатчилалд хамруулан стандартын шаардлага хангаагүй 1 ААНБ-ын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулж, 3 ААНБ-ын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулав.

Дүүргийн  ИТХ, ГХУСАЗЗ, ЗДТГ, ЦХ, МХТасаг, Эр зоригийн хүч ТББ, Бид хамтдаа бүлгэм хамтран  2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр  архи согтууруулах ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, худалдагч нартай хийх  уулзалтыг зохион байгуулж 8 иргэнийг хамруулав.

Уулзалтаар холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах талаар мэдээлэл өгснөөс гадна архи согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг ААНБ-ын захирал эрхлэгч нарын санал хүсэлтийг сонсч санал бодлоо солилцов. Уулзалтанд оролцсон 7 иргэн асуулт асууж  тайлбар авав.

     
4.5.2. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний газруудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, “Гэрчилгээ” олгох ажлыг зохион байгуулах       Тайлангийн хугацаанд  дүүргийн худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээний хугацаа дууссан,  шинээр эрхлэх хүсэлт гаргасан  10  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй гэрээ байгуулж дүүрэгт  худалдаа үйлчилгээ эрхлэх “Гэрчилгээ” олгов.

Дүүргийн худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 2018 онд 3 удаа хуралдаж 4 иргэний хүсэлтийг шийдвэрлэж ажиллав.

10 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй гэрээ байгуулж дүүрэгт  худалдаа үйлчилгээ эрхлэх “Гэрчилгээ” олгов. 100 100
31 4.6. Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулан холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 4.6.1. Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулж, хяналт тавих        Тайлангийн хугацаанд ус ашиглагч  хэрэглэгч орон сууцны 371 айл өрх, 31 аж ахуйн нэгж байгууллагатай хэрэглээний цэвэр ус, бохир ус татан зайлуулах гэрээ хийн ажиллаж байна.

       Хэрэглэгчдийн ундны усны стандартад тогтмол хяналт тавьж,  усан сан, ус түгээх байр, ус зөөврийн автомашины угаалга халдваргүйжүүлэлтийг графикийн  дагуу хийн, сар бүр усны дээжийг хугацаанд нь өгч дүн шинжилгээ хийж байна

Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажил тогтмолжив. 90 100
4.6.2. ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд ундны усны аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээг эзэмших талаар мэдлэг олгож, зөв хандлага, дадалд сургах ажлыг зохион байгуулах         Дүүргийн Ус суваг ашиглалтын товчоо  “Дэлхий усны өдөр” –ийн аяны хүрээнд ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд “Ус амьдралын түлхүүр” сэдэвт сургалт зохион байгуулж 79 хүүхдийг хамруулав. Ундны усны аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээг эзэмших талаар мэдлэгтэй болсон хүүхдийн тоо 79 өөр нэмэгдэв. 100 70
32 4.7. Гар аргаар ашигт малтмал олборлох бичил уурхай эрхлэгчдийг хуулийн хүрээнд дэмжих, техникийн нөхөн сэргээлт хийх тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах 4.7.1. Ашигт малтмал олборлогч,  бичил уурхай эрхлэгчдийг дэмжих, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах        Тайлангийн хугацаанд ус ашиглагч  хэрэглэгч орон сууцны 371 айл өрх, 31 аж ахуйн нэгж байгууллагатай хэрэглээний цэвэр ус, бохир ус татан зайлуулах гэрээ хийн ажиллаж байна.

       Хэрэглэгчдийн ундны усны стандартад тогтмол хяналт тавьж,  усан сан, ус түгээх байр, ус зөөврийн автомашины угаалга халдваргүйжүүлэлтийг графикийн  дагуу хийн, сар бүр усны дээжийг хугацаанд нь өгч дүн шинжилгээ хийж байна

Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажил тогтмолжив. 90 100
4.7.2. Гар аргаар ашигт малтмал олборлосон талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх, хяналт тавих, үр дүнг тооцох       Дүүргийн Засаг дарга  Баянхангай, Ивээлт нутаг, Шижир Өндөр, Хөдөлмөр зүтгэл зэрэг 4 нөхөрлөлтэй  1 жилийн хугацаанд гэрээ байгуулсан бөгөөд   тус нөхөрлөлүүд Өндөртолгой тахилгатай овооны урд тал, Улаан худаг нэртэй газарт  бичил уурхайн зориулалтаар олборлолт явуулав.

Тайлангийн хугацаанд гэрээний үүргээ биелүүлэн олборлолт явуулсан талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг яаралтай гүйцэтгэж талбайгаа хүлээлгэн өгөх тухай ЗДТГ-ын 2018 оны 7/432 дугаар албан бичгийг Баянхангай нөхөрлөлд хүргүүлэв.

Тус ажлын хүрээнд Баянхангай нөхөрлөл 2018 оны  04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2018 оны  04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл зөвшөөрөлгүйгээр олборлолт хийсэн  иргэдийн  0,04 га талбайд нөхөн сэргээлт хийв.  Мөн ашигт малтмал олборлолтын талбайд ахуйн зориултаар 2 гүнийн худаг  гаргахад 24,0 сая төгрөг зарцуулсан байна.

Шижир Өндөр, Ивээлт нутаг, Хөдөлмөр зүтгэл нөхөрлөлүүд хамтран 3 байршилд 19.75 га газарт нөхөн сэргээлт хийсэн байна.

Нийт 19.75 га газрыг нөхөн сэргээв. 100 100
Дундаж хувь 98  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ 97.6
ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ
33 5.1. НЗДҮАХ –ийн 5.1.1 Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлалыг нэвтрүүлж, тогтоогдсон индексийг өсгөх талаар арга хэмжээ авч ажиллах 5.1.1. Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индексэд тулгуурлан тогтоосон аргачлалын дагуу индекс тооцож, индексийг сайжруулах үйл  ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжаар батлагдсан “Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлал”, 2014 оны “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай” А/633 дугаар захирамжийн дагуу хороод болон холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас судалгааг аван, мэдээллийг нэгтгэж байна.

Мөн НЗДТГ-аас “Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн мэдээллийн бодит байдалд үнэлгээ өгөх, мониторингийн ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 1, 2 дугаар хороонд хийж, мониторингийн ажлын хэсэгтэй хамтран хороодод мэдээллийн анхан шатны бүртгэл, түүний хөтлөлт, динамик бүрдүүлэлт, хэсгийн ахлагч нарын бүртгэл хөтлөх талаар заавар зөвлөгөөг өгөв. Хороодын индексийн 2016, 2017 оны мэдээллийг нэгтгэж, дүүргийн 66 үзүүлэлтийг гарган, Нийслэлийн Статистикийн газарт цахим хэлбэрээр 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр хүргүүлэв.

Маягтын дагуу мэдээллийн датааг бүрдүүлэн, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг 5 бүлэг 10 заалттайгаар боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 80 70
34 5.2. Иргэд дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шаардлагатай мэдээллийг авах боломж, нөхцөлийг бүрэн хангах 5.2.1. Нутгийн удирдлагын бодлого болон орон нутгийн удирдлагаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрийг дүүргийн веб сайт, орон нутгийн телевиз, цахим мэдээллийн самбар, хороодоор дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэх Дүүргийн веб сайтыг шинэчлэх ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан “Мөнх Цогт Оргил” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд шинэчилсэн вэб сайтын ажиллагааг нягтлан шалгаж засварлах шаардлагатай цэс, зохион байгуулалтын жагсаалтыг гаргаж гүйцэтгэгч компанид албан бичгээр хүргүүлэв.

Вэб сайтын шинэчлэл хийгдсэнээс хойш 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар дүүргийн вэб сайтад нийт 35 мэдээ мэдээллийг байршуулаад байна.

Мөн БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ группт Нийслэл болон дүүргээс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэр, цаг үеийн холбогдолтой 395 мэдээ, мэдээлэл, Багахангай дүүрэг Хэвлэл мэдээлэл фэйсбүүк профайлд 94 мэдээллийг байршуулан иргэдэд мэдээллийг тогтмол хүргэж байна.

Хотын төвлөрлийг сааруулах, Нийслэлийн алслагдсан дүүргүүдэд ажиллаж амьдрахад таатай нөхцөл бололцоо, цаашид хөгжих боломжтойг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 09,10-ны өдрүүдэд  Royal HD телевизээс бэлтгэн хүргэдэг “Хотын хөгжил хорооноос” нэвтрүүлэг Багахангай дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй 14 ААНБ дээр хийгдлээ.  “Хотын хөгжил хорооноос” нэвтрүүлгээр дамжуулан ААНБ-ууд үйл ажиллагаагаа орон даяар сурталчлан ажиллав.

Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр хүргэн,  мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 90 100
5.2.2. Орон нутгийн хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэдийн саналыг авч тусгах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гараагүй учир ХЗЯ-д бүртгэгдээгүй байна.

зорилгоор “Эрүүл орчин иргэдийн сайн сайхан 2-р шатны хөтөлбөр” тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг дүүргийн вэб 2018.01-р сард байршуулсан боловч, ямар нэг санал, шүүмжлэл ирээгүй байна.

5.2.3. Захирамжлалын баримт бичгүүдийг дүүргийн веб сайтад байршуулж  иргэдэд  хүргэх Захирамжлалын баримт бичгүүдийг дүүргийн вэб сайт bagakhangai.ub.gov.mn сайтад хувь хүний нууцтайгаас бусад 182 захирамж,  UBLEGAL.MN сайтад  А,Б 213,  Шилэн дансанд төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 98 захирамжийг тогтоосон хугацаанд тус тус байршуулж, холбогдох журмуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мэдээллийн ил тод байдал хангагдав. 100 100
5.2.4. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах ажлын хүрээнд 2018  оны  эхний  хагас  жилийн  байдлаар орон нутгийн  телевизээр  178  өдрийн  560 цагийн  нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргээд байна. Үүнд:

Ø  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн -22

Ø  Дүүрэг  зохиогдож  буй  цаг  үеийн  холбогдолтой  үйл  ажиллагаа -53

Ø  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  тэргүүлэгчдийн  нээлттэй  хуралдаан-6

Ø  Байгууллага  аж  ахуй  нэгж болон  иргэдэд  чиглэсэн

танин  мэдэхүйн  сургалт-18  удаа тус тус иргэдэд хүргэлээ.

Мөн орон нутгаас болон байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зохион байгуулсан дараах уралдаан тэмцээний бичлэг хийн зураг авч ажиллалаа.

Ø  Бяцхан  мисс-2018

Ø  Аж  ахуйн  байгууллагын  дунд  зохион  байгуулагдсан  “Бүсгүйчүүд”  тэмцээн  зэрэг  арга  хэмжээг  иргэдэд  түргэн  шуурхай  дамжуулж,  иргэдийг  мэдээллээр  ханган  ажилласан.

Ø  Мөн  улсын  чанартай  арга хэмжээ  “Багахангай   марафон – 2018”, “Ногоон  гэрэл  цагаан шугам-2018”  зэрэг арга хэмжээний  бичлэгийг  хийж иргэдэд  хүргэн  ажилласан.

Дүүргээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг Нийслэлд сурталчлах зорилгоор 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Засаг дарга Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан нийслэлийн ЗДТГ-т ажиллаж  зураг авч,  бичлэг хийлээ.

Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр хүргэж ажиллав. 90 70
35 5.3. Нутгийн захиргааны байгууллагууд иргэдэд ажлаа тогтмол тайлагнах арга хэлбэрийг төгөлдөржүүлэх 5.3.1. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулах Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/73 дугаар захирамжаар 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр “Багахангай марафон 2018” УАШТэмцээний үеэр 27 аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажлаа танилцуулах өдөр буюу “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийг зохион байгуулсан ба тэмцээнд оролцож буй тамирчид болон дүүргийн иргэд нийт 800 гаруй иргэнд үйл ажиллагаагаа сурталчлан 20 гаруй төрлийн үйлчилгээ үзүүлж  үйл ажиллагаагаа сурталчилж ажиллав. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд олон төрлийн хэлбэрээр, түргэн шуурхай хүргэж байна. 90 70
5.3.2. “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/50 дугаар захирамжаар “Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарь”-ийг шинэчлэн батлуулж, уулзалтыг хуваарийн дагуу 3 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 490 иргэн хамрагдан, санал бодлоо солилцлоо. Уулзалтын үеэр 43 иргэнээс 6 санал, 64 хүсэлт гарч, дүүргийн Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтнууд тайлбар мэдээллийг өгөв.

Мөн УИХ-ын гишүүн хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар болон холбогдох албан тушаалтнууд дүүргийн иргэдтэй 2 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 317 иргэн хамрагдан, 10 иргэнээс 14 санал хүсэлт амаар болон бичгээр гарган, УИХ-ын гишүүд болон дүүргийн Засаг дарга хариуг өгч, тайлбар мэдээллийг хийлээ.

53 иргэнээс нийт 6 санал, 78 хүсэлт гарч, дүүргийн Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтнууд тайлбар мэдээллийг уулзалтын үеэр өгөв. Санал хүсэлтийн 91,8% нь шийдвэрлэгдэн, 8,2% нь шийдвэрлэх шатандаа байна. 90 100
5.3.3. Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан “Шинэ оны анхны нар харах ёслол 2018” арга хэмжээний үеэр, Хөрөнгө оруулалтын форумд оролцогчдод зориулан 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг бэлтгэн “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, “Иргэн таныг сонсьё” уулзалтаар дамжуулан 500 гаруй ширхэгийг иргэдэд хүргэж

ажиллав. Үүнд:

2 дугаар байрны урд авто зам, явган хүний зам шинэчлэх ажлын ерөнхийлсөн зураглал бэлтгэн хэвлэсэн.

2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг 300 хувь хэвлэн хороодоор дамжуулан иргэдэд хүргэн ажиллав.

Дүүрэгт 2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд болон худалдан авах ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөнд багтаасан 6 ширхэг 80х180 хэмжээтэй хөлтэй самбар, брошурын эхийг бэлтгэн хэвлэсэн.

2018 онд хийж гүйцэтгэсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын брошур танилцуулгын эхийг бэлтгэн хэвлэлтэд бэлтгээд байна.

Мөн дүүргийн вэб сайт, фэйсбүүк группууд болон, фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр болон хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг иргэдэд олон

Дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын талаар иргэд бодит мэдээлэлтэй болсон. 90 100
  хэлбэрээр хүргэж байна. Дүүргийн Засаг дарга Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан дүүргийн товч танилцуулга, давуу тал, хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын мэдээллийг Нийслэлийн Ulaanbaatar.mn, дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn сайт болон сошиалаар дамжуулан иргэдэд хүргэлээ.      
5.3.4. Дүүрэгт хэрэгжүүлж буй ажил, мэдээ мэдээллийг сэтгүүл гарган орон нутгаа сурталчилан таниулах  ажлыг зохион байгуулах Дүүрэгт хэрэгжүүлж буй ажил, мэдээ мэдээллийг сэтгүүл гарган орон нутгаа сурталчлан таниулах  ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ.

·         2 дугаар байрны урд авто зам, явган хүний зам шинэчлэх ажлын зураг бэлтгэн хэвлэсэн.

·         2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг 500 ширхэг хэвлэн хороодоор дамжуулан иргэдэд хүргэн ажиллав.

·         Дүүрэгт 2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд болон худалдан авах ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөнд багтаасан 6 ширхэг 80х180 хэмжээтэй хөлтэй самбар, брошур ын эхийг бэлтгэн хэвлэсэн.

·         Засаг даргын Тамгын газрын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэхтэй холбогдуулан аврах гарцын чиглэлийн тэмдэглэгээ, аврах гарцын схем зураг, бүдүүвч зураг, цугларах талбайн зураглалуудыг хэвлэсэн.

·         Засаг даргын Тамгын газрын шалгалтад бэлтгэх ажлын хүрээнд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар танилцуулга илтгэлийг бэлтгэсэн.

·         Нийслэл болон дүүргийн 2018 оны зорилтот жилийн хөлтэй самбарын эхийг бэлтгэн хэвлүүлсэн.

·         2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өглөөний Нар харах ёслолд зориулж анонс, байршлын схем зураглалыг бэлтгэн хэвлүүлсэн.

·         Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийг шинэчлэн хийж хэвлэсэн.Дүүрэгт “Сайн өдрийн зах” арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбогдуулан зарлал мэдээллийн эхийг бэлтгэн хэвлэж иргэдэд хүргэн ажилласан.

·         Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газарт дүүрэгт байрлах түрээслэж болохуйц байрнуудын план зургийг нэг бүрчлэн бэлтгэн тус байгууллагад файлаар хүргүүлэв.

·         Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд

Дүүрэгт хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг иргэдэд сурталчлан ажиллав. 90 100
  дүүргийн Засаг даргын тавих илтгэл болон хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар танилцуулга брошурын эхийг  бэлтгэж хэвлэв.

·         Шинэ оны нар харах “Багахангай ёслол 2018” арга хэмжээний үеэр, Хөрөнгө оруулалтын форумд оролцогчдод зориулан 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг бэлтгэн “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, “Иргэн таныг сонсьё” уулзалтаар дамжуулан 500 гаруй ширхэгийг иргэдэд хүргэж ажилласан.

·         НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс “Иргэнээ дээдэлсэн Улаанбаатар” товхимол бэлтгэн иргэдэд хүргэхтэй холбогдуулан дүүрэгт зохион байгуулагдсан онцлог ажлын мэдээг 01 дүгээр улирлын байдлаар гарган тус хэлтэст хүргүүлсэн.

·         Дүүргийн Засаг дарга Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан дүүргийн товч танилцуулга, давуу тал, хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын мэдээллийг багтаасан сэтгүүлийг бэлтгэн Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг дарга болон бусад дарга нарт хүргэж, дүүргээ сурталчлан ажиллав.

Дүүрэг орон нутагт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудын танилцуулга брошурын эхийг бэлтгэн хэвлэж Нээлттэй хаалганы өдөрлөг, Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Засаг даргын мэдээллийн үеэр нийслэлийн удирдлагууд болон олон нийтэд сурталчлан ажиллалаа.

     
36 5.4. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах 5.4.1. Ажлын байрны сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжилж нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах, холбогдох зарыг  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  мэдээлэх Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, ажлын байрны сул орон тоог нөхөх ажлын хүрээнд Төрийн албаны тухай хууль, “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах тушаалд сонгон шалгаруулалт явуулах журам”-ын дагуу Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд дүүргийн Дотоод Аудитын албаны дарга, Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргын ажлын байрны сул орон тоонд төрийн албаны удирдах албан тушаалтны нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулахаар захиалгыг хүргүүлсний дагуу сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, НТАЗ-өөс томилуулахаар санал болгосон сонгон шалгаруулалтанд хамгийн өндөр оноо авсан Л.Баасгай, О.Содовжамц, Л.Санжийжамц  нарын  хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраас хянаж ирүүлсний дагуу Дотоод Аудитын албаны болон Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилон, шийдвэрийг НТАЗ-д хүргүүллээ.

Дээрх ажлын байранд төрийн албаны удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт зарлан, бүртгэхдээ тухайн албан тушаалын

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 100 100
      ажлын байрны тодорхойлолтод заасан тавигдах шаардлагыг хангасан иргэдийг хууль журмын дагуу бүртгэж шалгалтыг зохион байгуулав. Тайлангийн хугацаанд дүүргийн хэмжээнд төрийн албаны шалгалт өгөөгүй болон тангараг өргөөгүй албан хаагч байхгүй байна.      
5.4.2. “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг

хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх

Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний  нөөцийн хөгжлийг хангах, албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хүрээнд 4 зорилт, 12 арга хэмжээ бүхий Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр, төлөвлөгөө, 4 зорилт, 15 арга хэмжээ бүхий Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, хэлтэс, нэгжүүдээр хэлэлцүүлэн ЗДТГ-ын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд жилийн эцсийн байдлаар Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийн биелэлт 94.2 хувьтай, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт 95.7 хувьтай хэрэгжив. “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн албан

хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллав.

90 100
5.4.3. Төрийн албанд томилгоо хийхдээ олон улсын мерит зарчмыг баримтлах Төрийн албанд томилгоо хийхдээ төрийн албаны стандарт шаардлагыг хангасан бөгөөд төрийн албанд тогтвортой ажилласан албан хаагчийг мэргэжил, ур чадварыг харгалзан дэвшүүлэн томилох мерит зарчмыг баримталж ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд 1 ажлын байранд сул орон тоо гарсан, одоогоор түр орлон гүйцэтгэгч томилон ажиллуулж байна. Мөн Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтний ажлын байранд 1 дүгээр хороонд Зохион байгуулагчаар ажиллаж байсан Н.Цэцэглэнг мерит зарчмын дагуу дэвшүүлэн томилоод байна.

 

 

Мерит зарчмын дагуу 1 албан хаагчийг томилов. 100 100
5.4.4. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, манлайлалын талаар үе шаттай сургалтыг тусгайлан  зохион байгуулж, ажлын үр дүн, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх Төрийн албаны сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлын байран дахь ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг тодорхойлох, хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөлдөх зорилготой “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтыг НЗДТГ-аас 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж, тус газрын “Ёс зүйн хороо”-ны гишүүд болох 1-р хорооны Засаг дарга Б.Гэрэлмаа, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон, жолооч А.Үүрцайх нар хамрагдан, мэдээлэл авч, дүүргүүдийн ёс зүйн хороонд тулгамдаж нийтлэг зөрчил, шийдвэрлэсэн болон хариуцлага тооцсон байдал, тулгамдаж буй бэрхшээлд дүн шинжилгээ хийж, кейс ажиллав.

ЗДТГ-ын даргын 2018 оны А/40 дүгээр тушаалаар байгууллагын ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд анхааран ажиллаж байгаа бөгөөд 2018.11 сарын 14-ний өдөр НЗДТГ, Азийн сангаас сургалтын баг урьж “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй-Ёс суртахуун” сургалтыг зохион байгуулж, нийт албан хаагчдыг хамруулав.

Албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг сайжруулахад анхаарч

Ёс зүйн хороог шинэчлэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж байна. 90 100
  ЗДТГ-ын даргын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2018 оны А/36 дугаар тушаалыг батлан албан хаагчдаар мөрдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд тайлангийн хугацаанд 3 албан хаагчид сахилгын арга хэмжээ тооцсоноос Ёс зүйн хорооны дүгнэлтийг үндэслэн 2 албан хаагчийг ажлаас халж, 1 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.      
5.4.5. Байгууллага, хамт олон, иргэний гаргасан амжилт бүтээлийг үнэн зөв үнэлж, шагнаж  урамшуулах ажлыг зохион байгуулах Дүүргийн иргэдийг шагнаж урамшуулах ажлын хүрээнд:

Монголын уламжлалт Сар шинийн баярыг тохиолдуулан:

 • Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор-5
 • “Алтангадас” одонгоор-3
 • “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар-5
 • “Нийслэлийн Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр-1 албан хаагчийг

Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тохиолдуулан:

 • Дүүргийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Согтуурах мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газрын Сувилагч, дэд ахлагч Базарын Отгон-Адъяаг

Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр:

 • Дүүрэгт хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа тогтмол зохион байгуулж буй иргэн Г.Лхагвадуламыг

“Иргэдийн өдөрлөг”-ийг тохиолдуулан:

 • Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-2
 • Салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр-18,
 • Салбар яамдын “Жуух бичиг”-ээр-11,
 • Нийслэлийн шагналаар-6,
 • Дүүргийн шагналаар 22,
 • Бусад байгууллагын шагналаар-12, нийт 71 иргэнийг

Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 35 жилийн ойг  тохиолдуулан:

 • Засаг даргын “Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар Цагдаагийн хэлтсийн Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Батдоржийн Энхбатыг

“Монголын Ахмадын өдөр”-ийг тохиолдуулан:

 • Салбарын тэргүүн болон дүүргийн шагналаар 8 ахмадыг

Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 379 жилийн ойг тохиолдуулан:

 • 8 төрийн албан хаагчийг холбогдох шагналаар тус тус  шагнах ажлыг зохион байгуулав.

Тайлангийн хугацаанд нийт 104 иргэнийг шагнаж урамшуулан, дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 726.500 төгрөгийг гаргаж шийдвэрлэсэн.

Мөн дүүргийн 2018 оны хөтөлмөрийн аварга байгууллага, салбарын аварга ажилтнуудын хөдөлмөр бүтээлийг үнэлэх

Иргэдийг шагнах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. 90 100
  ажлын хүрээнд Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 3.256.500 төгрөгийг шийдвэрлэн “Шинэ жил”-ийн арга хэмжээний үеэр шагнаж урамшуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.      
5.4.6. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах Хороодын ажлын албыг нийслэлээс зохион байгуулсан 17 удаагийн сургалт, дүүргээс зохион байгуулсан 16 удаагийн сургалтанд хамруулан, чадавхжуулан ажиллав. Сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор хороодын хэсгийн ахлагч нарын хийж хэрэгжүүлсэн ажилтай танилцан, үнэлгээ өгч, урамшууллыг тухай бүр олгож байна. Мөн хороодын ажлын албаны дэлгэрэнгүй судалгааг НЗДТГ-т 3 удаа хүргүүллээ.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/491 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдааны бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хороодын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг 2017 нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаанд 3 дугаар байрт шалгарсан Сонгинохайрхан дүүргийн тэргүүний хошой хороо болох 11, 6 дугаар хорооны үйл ажиллагаатай танилцуулан, туршлага судлууллаа. Тус уралдаанд дүүргийн 1 дүгээр хорооны хэсгийн ахлагчийн баг тусгай байрт шалгарч, 4.000.000 төгрөгөөр шагнуулав.

Тайлан, судалгааг тогтоосон хугацаанд хүргүүлж, хороодын ажлын албыг чадавхжуулан, туршлага судлуулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллав.

Тус дүүргийн 1-р хороо нь нийслэлийн “Шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг”-аар шалгарав.

90 100
37 5.5. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоон туршлага судалж хамтран ажиллах 5.5.1. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоох талаар судлан боломжит нөхцөлд хамтран ажиллах Гадаад харилцааг хөгжүүлэх, орон нутгийн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг  нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүрэгт Тайваны “Хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сан” төсөл 2010 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэхүү төсөлд 1,2 дугаар хорооны нийт 40 өрхийн 140 хүүхэд хамрагдаж байна.  Тус сан нь ном, витамин, ахуйн хэрэглээний тусламжаас гадна 2018 оны хагас жилийн байдлаар сар бүр олгох мөнгөн тусламжинд 4.2 сая төгрөг зарцуулав.

2018 оны 04 дүгээр сараас бага насны хүүхдэд тусламж үзүүлэх, халамжийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй    Кристина Нобелийн хүүхдийн сан ОУ-ын байгууллага дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшнээс дооуур орлоготой 10 өрхөд судалгаа явуулан түүнээс 2 өрхийн хүүхдийг сонгон авч боловсрол болон авьяасыг нь дэмжин хамтран ажиллаж байгаа ба мөн 1, 2 дугаар хорооны  АБТДО-той 2 өрхийн хүүхдэд тусламж үзүүлээд байна.

АНУ-д ажиллаж амьдардаг Дашдондог, Нямхүү нарын гэр

бүлээс Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан дүүргийн АБТДО-той 90 хүүхдэд цүнх гарын бэлэг гардуулав.

Мөн гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоох ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр БНХАУ-ын Жилинь мужтай харилцаа тогтоож цагаан будаа савлах үйлдвэр

 

 

Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд анхааран ажиллаж байна.

 

 

90 100
      байгуулах болон бусад хөрөнгө оруулалтын ажилд хамтран ажиллахыг хүссэн Засаг даргын 1/245 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн ба 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр тус мужийн Худалдааны танхимын гадаад хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн хамтын ажиллагааны  хэлтсийн дарга болон ААНБ-ын дарга эрхлэгч нийт 20 хүний бүрэлдхүүнтэй төлөөлөгчид ирж цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.

Хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, гадаад хэл сурах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагч, ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад япон хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас эхлэн зохион байгуулж 6 удаагийн хичээллэж, 23 иргэнийг хамруулж байна.

2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр БНХАУ-ын СИ ПИНЬ хотоос 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж дүүргийн удирдлагуудтай уулзсан бөгөөд, уулзалтын үеэр Багахангай дүүрэгт шинээр нефть боловсруулах үйлдвэр байгуулах талаар хэлэлцэн, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцлоо.

     
5.5.2. Гадаадад мэргэжилтэн бэлтгэх урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулах, туршлага солилцуулах ажлыг дэмжих Монголын Бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сарын 06-11-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Жинэн хотод зохион байгуулагдах Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа, бизнес аялалд Засаг даргын туслах Навааны Нямзав, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Бямбажаргалыг хамруулж байгууллагын гадаад арга хэмжээний зардлаас 300.000 төгрөгийг гаргаж,

УБЗАА-наас 2018 оны 04-р сарын 15-19-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Эрээн хотод  зохион байгуулсан “Ногоон байгууламж” туршлага солилцох сургалтанд ТХҮХ-ийн Дэд бүтэц тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэгийг хамруулж, байгууллагын гадаад арга хэмжээний зардлаас 300.000 төгрөгийг гаргаж,

Дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр БНХАУ-ын Энхтайван хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцах, орон нутагт хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл хөтөлбөрийн талаар санал солилцох, гудамж, зам талбайн аюулгүй ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд Бээжин, Шинжинь хотын камерийн хяналтын систем, нийтийн тээвэрт унадаг дугуй, бусад үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажилтай танилцах зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд БНХАУ-д туршлага судалж, уг арга хэмжээнд 703.500 төгрөгийг Тамгын газрын гадаад арга хэмжээний зардлаас тус тус гаргаж шийдвэрлэлээ.

2018 оны 11 дүгээр сарын 23-.наас 12 сарын 03-ны өдрүүдэд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан Америкийн нэгдсэн улсын

Албан хаагчдыг гадаад улс оронд туршлага судлуулан мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлсэн. 90 100
  Денвер хотын “Нисэх буудлын  үйл ажиллагаа, нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр авч буй арга хэмжээ” туршлага судлах арга хэмжээнд ЗДТГ-ын дарга Л.Санжийжамц оролцов. Уг арга хэмжээнд Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 4.500.000 төгрөг гарган шийдвэрлэсэн.

2018 оны 12 дугаар сарын 07-12-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Шилийн гол аймгийн Авга хошуу болон Зүүн сүнд хошуу нутгаар Эрчимжүүлсэн мал аж ахуй болон үхрийн фермерийн аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах аялалд ТХҮХ-ийн ХАА. Байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн Б.Түвшинтөгс оролцож туршлага судаллаа.

     
5.5.3. Боловсролын салбарын албан хаагчдыг зуны улиралд Солонгос болон бусад улсын визэнд зуучлах МУ-д албан ёсны зөвшөөрөлтэй “Монгол солонгосын зуучлалын гүүр” байгууллагатай холбогдон 2018 онд Солонгос улсын 3 сарын визэнд Багахангай дүүргээс нийт 6 ААНБ-н 11 албан хаагчдыг хамруулан ажиллалаа. Албан хаагчдад мэдээ, мэдээллийг хүргэн ажиллав. 90 70
38 5.6.  Дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээ болон явуулын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.6.1. “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Дүүргийн ИТХ-ын 2009 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 2018 оны А/75 дугаар захирамжаар батлагдсан мэргэжлийн байгууллагын ажлын хэсэг дүүргийн төвөөс алслагдан оршин сууж буй мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд 2018 оны 5 дугаар сарын 08, 14-ний өдрүүдэд “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г үзүүлж, 7 төрлийн үйлчилгээг 34 өрхийн 92 иргэнд хүргэж, 6 төрлийн 200 гаруй тараах материал, гарын авлага тараав.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/189 дүгээр захирамжийн дагуу ээлжит “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г үзүүлэхээр ажлын хэсгийг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, 2018 оны 12 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд үйлчилгээг хүргэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд 16 иргэнээс 25 хүсэлт гаргасан бөгөөд дүүргийн Засаг дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд тайлбар, мэдээллийг уулзалтын үеэр өгөв. 90 100
39 5.7. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг тогтмол хийж хэвших 5.7.1. Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа болон үйл ажиллагааны талаар санал асуулга авч нэгтгэн бодлого, шийдвэрт тусгаж ажиллах Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн тушаалаар баталсан хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамжийн дагуу дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллага, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс алба, болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх ажилд иргэдийн сэтгэл ханамжийг тандан мэдэх зорилгоор хороодтой хамтран сэтгэл ханамжийн судалгааг  хийлээ.

Энэхүү сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулгыг 4 асуулт, 9 сонголт бүхий саналын хуудсаар 81 иргэнээс санамсаргүй түүврийн аргаар авсан. Насаар нь ангилвал:

·         15-20 настай- 3

·         35-45 настай- 30

56-аас дээш настай 48 иргэн сэтгэл ханамжийн судалгаанд

     
      оролцсон байна.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг хүйсээр нь ангилвал:

·         Эрэгтэй 31

·         Эмэгтэй 50

 Эдгээр хүмүүсийг эрхэлдэг ажлаар нь ангилж үзвэл::

 • Төрийн албан хаагч 14
 • Тэтгэвэрт 14
 • Төрийн бус байгууллага 3
 • Групп 8
 • Хувийн компани 8
 • Ажилгүй 24
 • Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 5
 • Бусад 2
 • Суралцагч 3 байна.

Үнэлгээг хүснэгтээр харуулбал:

Албан байгууллага Сайн Дунд Муу
1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал +    
2 Засаг даргын Тамгын газар +    
3 1 дүгээр хороо +    
4 2 дугаар хороо +    
5 Мэргэжлийн хяналтын тасаг +    
6 Өмч, газрын харилцааны алба +    
7 Онцгой байдлын хэлтэс   +  
8 Цагдаагийн тасаг   +  
9 Худалдан авах ажиллагааны алба +    
10 Татварын хэлтэс     +
11 Дотоод аудитын алба   +  
12 Бүртгэлийн хэлтэс +    
13 Ус суваг ашиглалтын товчоо +    
14 Илч-Орд НӨҮГ   +  
15 Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ   +  
16 Налайх эрчим хүчний салбар, Өндөртолгой хэсэг   +  
17 “Хангай өргөө” СӨХ     +
18 “Их хангай” СӨХ     +
19 “Хийморийн зам” ХХК +    
20 Хаан банк   +  
21 Төрийн банк +    
22 “Цеф” ХХК мал эмнэлэг үржлийн алба     +
23 Төмөр замын Багахангай өртөө +    
24 “Хангай” цогцолбор сургууль +    
25 44-р цэцэрлэг +    

 

 

 

 

Судалгааны дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч, үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. 90 100
     
26 183 – р цэцэрлэг +    
27 207 – р цэцэрлэг +    
28 Нийгмийн эрүүл мэндийн төв   +  
29 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс +    
30 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв +    
31 Биеийн тамир спорт хороо   +  
32 Нийгмийн даатгалын хэлтэс   +  
33 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв +    
34 Хөдөлмөрийн хэлтэс +    
35 Соёлын ордон +    
36 Ахмадын хороо +    
         
     
40 5.8. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.8.1. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, харьяа байгууллагуудын цаасан суурьт болон цахим, тусгай төрлийн баримтуудыг бүрэн төвлөрүүлэх Дүүргийн архивын жилийн ажлын төлөвлөгөөг 7 бүлэг 21 заалттайгаар боловсруулан Тамгын газрын даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.Төлөвлөгөөний биелэлт 50%-тай байна.  Тус архив 2018 оны байдлаар 14 хөмрөг үүсгэгч байгууллагын 1767 хадгаламжийн нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлтийн ажил хийлээ.

 2018 оны нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын төлөвлөгөө, хуваарийг батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 2018 онд Засаг даргын Тамгын газрын 70 жил хадгалах 118 хадгаламжийн нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлт хийн дүүргийн архивт шилжүүлсэн. Мөн Дүүргийн 1, 2 дугаар хорооноос Мал тооллогын А данс болох 33 хадгаламжийн нэгжийг данс бүртгэлийн дагуу дүүргийн архивт хүлээн авсан. Одоогийн байдлаар лавлагаа авах хүсэлт ирээгүй байна.

Дүүргийн архивын үйл ажиллагаа тогтмолжиж харьяа байгууллагын архивын баримтууд дүүргийн архивт төвлөрсөн.

Албан бичиг түргэн шуурхай холбогдох газарт хүргэгдэнэ.

90

 

100
5.8.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн  www.edoc.ub.gov.mn програмыг ашиглан  цахим технологи нэвтрүүлэх

 

www.doc.ub.gov.mn хаягаар тухай бүр орж цахим үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ирсэн бичгийг хүлээн авч, явуулсан бичгийг холбогдох газарт програмаар шууд хүргүүлэн ажиллаж байна. Програмд тогтмол ажиллаж, албан бичгийг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна. 90 100
5.8.3. Ирсэн, явсан бичгийн

шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих

Архивын нэгдсэн програм www.edoc.ub.gov.mn тухай бүр орж ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин холбогдох мэргэжилтнүүд шилжүүлэн хариуг хугацаанд нь явуулж байна. Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг нэгтгэн үзэхэд дээд газрын тогтоол шийдвэр 14, нийт 1920 албан бичиг ирснээс 1895 бичгийг шийдвэрлэж 25 албан бичиг судлагдаж байна.

2018 оны  12 дугаар сарын 04-ний байдлаар ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг дүүргийн хэмжээнд нэгтгэн үзэхэд  7676 албан бичиг ирснээс  7412 албан бичгийг шийдвэрлэж, 2211 бичиг хариутай бөгөөд 1980 бичгийн хариуг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 199 албан бичиг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэгдэн, 28 бичиг хугацаа болоогүй байна.

Шийдвэрлэлтийн хувь 97,24 хувь, 7824 бичиг хянан баталж, 267 бичгийг шийдвэрлэлтээс цуцлан ниит 8091  бичиг хянагдаад байна.

Дүүргийн хэмжээний байгууллагуудаас 3499 албан бичиг нийслэл болон холбогдох байгууллагууд руу явснаас 132 албан бичиг  хариутай, 3367 хариугүй  албан бичиг, шийдвэрлэлтийн хувь 94.59%  байна.

2018 оны  12 дугаар сарын 04-ний байдлаар дүүргийн хэмжээнд 192 зөрчил тооцогдсон бөгөөд  ихэнх зөрчил нь хугацаа хоцорч шилжүүлсэн зөрчил гарсан байна. Засаг даргаас болон Засаг даргын Тамгын газраас 1015 албан бичгийг www.doc.ub.gov.mn хаягаар дамжуулан холбогдох газар хүргэн ажиллалаа.

Нийт явуулсан бичгийн 917 хариугүй, 98 хариутай бичиг бөгөөд хариутай явуулсан бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Дахин хугацаа хоцорч шилжүүлэхгүй байх тал дээр анхаарч дүүргийн хэмжээний www.edoc.ub.gov.mn програм хэрэглэдэг 27 аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн ажиллалаа.

Албан бичгийн шийдвэрлэлт сайжирсан. 90 100
5.8.4. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих 268 бичиг хариутай бөгөөд 246 бичгийн хариуг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 22 бичиг хугацаа болоогүй байна. Шийдвэрлэлтийн хувь 98,65 хувьтай байна.

 

Албан бичгийн шийдвэрлэлт сайжирсан. 90 100
5.8.5.  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  стандартыг мөрдөн, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. Албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn програмыг харьяа байгууллагын  Архив, бичиг хэргийн ажилтнууд бүрэн эзэмшин үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан.  Сургалт сурталчилгаа, шинээр гарсан эрх зүйн актын талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол авч байна. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан. 90 100
5.8.6. Архивын лавлагаа олгож,  бүртгэл хөтлөх 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны  байдлаар Архивын баримтыг байгууллага, иргэдэд ашиглуулах боломжийг бүрдүүлэх үндсэн дээр архивын баримтаас нийт 92 лавлагаа бүхий 132 хуудас баримтанд хуулбар үнэн тэмдэгийг дарж, 125 хадгаламжийн нэгжийг мэргэжилтнүүдэд ажлын хэрэгцээнд түр олгосон байна. Лавлагаа үйлчилгээ  түргэн шуурхай нээлттэй болсон 90 100
5.8.7. Цаасан суурьт болон цахим баримтыг дүүргийн архивт хүлээлгэн өгөх Нийслэл, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан архивын баримтад цахим хувь үйлдэх ажлын хүрээнд 2017 оны захирамжлалын  баримт бичгүүдийг архивын “АМS” програмд өгөгдөл шивж оруулсан бөгөөд алдаа, засварыг  хянан, нягтлан шалгалт хийж 2017 оны 3 боть захирамж 748 хуудас, Б захирамж 1 боть 24 хуудас, тушаал 2 боть 319 хуудас, нийт 1091 хуудас захирамжлалын баримтыг цахим хувьд оруулж Нийслэлийн Архивын газарт баазын хамт хүлээлгэн өгөв.    Багахангай дүүргийн цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх 23 байгууллагаас хагас жилийн  байдлаар 16 байгууллага нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг  хийж Нийслэлийн архивын газарт хүлээлгэн өгсөн.

Тамгын газрын 2017 оны байнга хадгалах 92, түр хадгалах 186, 70 жил хадгалах 8 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийг үйлдэн Тамгын газрын ББНШК-ын 02 дугаар хурлаар хэлэлцэн баталсан.

Захирамжлалын баримт бичгүүд иргэдэд нээлттэй болж лавлагаа мэдээлэлд ашиглагдах болсон. 100 100
5.8.8. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, чанаржуулах, архивын салбарыг сурталчилсан ажил зохион байгуулах Архивын салбарын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулан, сурталчлах, харьяа байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгууллагуудын Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилнуудад “www.edoc.ub.gov.mn програмын хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих” болон “Баримт бичгийн боловсруулалтыг хэрхэн зөв хийх вэ” зэрэг сургалтуудыг 27 байгууллагын 28 албан хаагчдад, мөн 3 дугаар сарын 22-ны “Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн талаарх” сургалтыг  зохион байгууллаа. Мөн сургалтаар Дүүргийн архивын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний саналыг нэгтгэн авсан.

Мөн 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн Архивын газрын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч А.Оргилболдтой хамтран “Баримт бичгийн боловсруулалт” сэдвээр сургалт зохион байгуулан харьяа байгууллагууд болон тамгын газрын 34 албан хаагч хамрагдсан. Нийслэлийн Архивын газраас зохион байгуулсан 1 удаагийн сургалтанд харьяа байгууллагын 14 албан хаагч хамрагдсан.

Мөн 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр шинээр томилогдсон албан хаагчдад ажлын байрны болон танхимын сургалтуудыг зохион байгуулан явуулж байна. Нийслэлийн архив үүсч хөгжсөний 60 жилийн ойн арга хэмжээг дүүргийн хэмжээнд 09 дүгээр сарын 19-ний өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Налайх дүүргийн архивтай дүүргийн харьяа 25 байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнууд танилцан харилцан туршлага судалсан.

Харьяа байгууллага болон Тамгын газрын албан хаагчдын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар мэдлэг мэдээлэл дээшилсэн. 90 100
5.8.9. 2017 онд Нийслэлийн Архивын газрын төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдсан 5 байгууллагад явцын хяналт шалгалт явуулах Нийслэлийн Архивын газрын төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдсан Худалдан авах ажиллагааны алба, Биеийн тамир спортын хороо, Хүн эмнэлэг, Дотоод аудитын алба, ИТХ-ын ажлын албаны албан хэрэг хөтлөлт архивын үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Архивын газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хүрээнд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан явуулсан Хяналт шалгалтыг тухай бүр хийв. 90 100
5.8.10. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын  данс бүртгэлийг дүүргийн архивын дэргэдэх

ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

Дүүргийн Архивын дэргэдэх ББНШК-ын хурлыг 2 удаа зохион байгуулан 5 асуудлыг  хэлэлцэн баталлаа.

2018 оны 04-р сарын 13-ны 01 дүгээр хурлаар

1. Дүүргийн архивын үндсэн болон боломжит эх үүсвэрийн

жагсаалт батлах тухай.

2. Дотоод аудитын албаны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлах тухай

2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний 02 дугаар хурлаар

1. Мал тооллогын А дансыг хороодоос төвлөрүүлэн авсан тухай

2. Хавсралт дутуу захирамжлалын баримт бичгийн судалгааны тухай

3. Засаг даргын Тамгын газрын 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл

ББНШК-ын үйл ажиллагаа жигдэрч, гишүүдийн үүрэг оролцоо нэмэгдсэн. 90 100
41 5.9. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэх 5.9.1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох, дүн шинжилгээ хийх Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг тухай бүр www.smartcity.mn сайтад бүртгэн, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 2018.11.30-ны өдрийн байдлаар өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 3, www.ub1200.mn цахим хуудсанд хандсан 1 өргөдөл, дүүргийн Засаг дарга болон Тамгын газарт уламжилсан 100  өргөдөл бичгээр ирснээс 103 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн, 1 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 99%, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 20 цаг 29 минут, өргөдлийн нэгдсэн индекс 0,86 буюу А үнэлгээтэй байна. Дүүргийн дундаж индекс 0,86, нийслэлийн дундаж индексээс 0,027-аар илүү үзүүлэлттэй байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгож,  хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн, 5 хүсэлтийн хариуг албан бичгээр, 59 хүсэлтийн хариуг утсаар, 40 хүсэлтийн хариуг биечлэн өгөв. 90 100
42 5.10. Дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлыг сонсдог, хэлэлцдэг, хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнадаг орон нутгийн мэдээллийн тусгай хөтөлбөртэй болох 5.10.1. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан дүүрэгт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажил болон  дүүрэгт тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, иргэдэд мэдээлэх Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр ААНБ-ын удирдлагууд тулгамдаж буй асуудал болон бусад мэдээллийг хийж байгаа ба тус мэдээллийг монтажлан орон нутгийн телевизээр иргэдэд тогтсон хугацаанд мэдээлэн ажиллаж байна.

. Үүнд:

Ø  “Манай хороо Миний гудамж” аяны хүрээнд хийгдэж буй тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлууд

Ø  40 ортой хүн эмнэлгийн барилгын ажил

Ø  Галын депогийн барилгын ажил

Иргэд хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар мэдээлэлтэй болсон. 30 40
      Ø  2 дугаар хорооны Төмөр замын өртөөнөөс Ган зам дэлгүүрийн урд зам хүртэл 780 м сайжруулсан шороон зам тавих ажил

Ø  5-р байрны дээюрийн засвар

Ø  2-р хорооны гадна пасад

Ø  “Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-ын зуух шинэчлэл

Ø  Нуурын гэр хорооллын жишиг гудамж

Ø  Спорт амралтын хүүхдийн тоглоомын талбайн ажлыг тус тус  иргэдэд мэдээллэж ажиллав.

Мөн Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр Засаг дарга дүүргийн тулгамдаж буй асуудал болон хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг танилцуулсан ба тус мэдээллийг орон нутгийн телевизээр иргэдэд хүргэв.

     
43 5.11. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлтийг гаргаж, олон нийтийг мэдээллээр хангах 5.11.1. Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээ,  тайланг цуглуулах,  түүвэр судалгааг чанартай зохион байгуулах,  цахим шуудангаар мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь дамжуулах,  дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарган иргэдэд мэдээлэх ҮСХ-ны даргын 2017.12.18-ны өдрийн А/203 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Үндэсний статистикийн хороонд нийслэл, аймгийн статистикийн газар, хэлтсээс 2018 онд цахим шуудангаар ирүүлэх мэдээ, тайлангийн график”-ийн дагуу албан ёсны статистик ХАА-1, ХАА-2, ХАА-6, ХАА-8, ХАА-9, ХААБ-1, АҮ-1, АҮ-3,  ААНБ1,2, Т-1, ХО-3б, МЭ-1, ТББ-1, БЗҮ-1, ОСНАА-1, ХА-1, ХА-2, ХА-3, ББО-1, БР-1, БР-3, НҮ-1, НЗҮ-1, нийт 24 төрлийн мэдээ, Телевизортой болон интернэтэд холбогдсон өрхийн ТВ-1 мэдээ, Өрхийн тоо, орон сууцны төрлөөр ӨС-1 мэдээ, Ил зогсоол гражийн судалгаа, Гэрийн тэжээвэр нохой, муурны бүртгэл НМ-1 захиргааны статистик мэдээг тус бүр 1 удаа үнэн зөв цуглуулж, цахим шуудангаар графикт хугацаанд Нийслэлийн Статистикийн газарт шууд дамжуулсан.  Мөн явц дунд түүвэрлэгдэн орж ирсэн судалгааг цаг тухай бүрт хийх, судалгаа явуулахад шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангаж хөтөчөөр ажилласан. Тухайлбал: 2018 оны 3,5,11 сард тус тус 60 өрхийн АХС, судалгаа явуулахад судалгаанд хамрагдах өрхийн жагсаалт гарган НСГ, ҮСХ-нд дамжуулж, судалгаагаар ирсэн судлаачдад хөтчөөр ажиллалаа.  “Хагас жилийн мал тооллого”, Монгол Улсын нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн байдал статистикийн эмхэтгэлийг гаргахад албан бус секторын тооцоонд ашиглагддаг “худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний судалгаа”-г дүүрэг орон нутагтаа амжилттай дамжуулж ажилласан. Үндэсний статистикийн хороо, монгол улсын статистикийн тухай хуульд заасны дагуу Нийгмийн Үзүүлэлтийн түүвэр судалгааг 1996 оноос эхлэн 5 жил тутамд зохион байгуулж байгаа. Энэхүү 6 дахь удаагийн судалгаанд манай дүүргийн 1 нэгж 25 өрх сонгогдсон бөгөөд судалгааны баг 12 дугаар сарын 4,5-нд ажилласан.

“Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт”-ийг сүүлийн 5 жилээр харьцуулан гаргаж Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээллийн самбар, Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдлагууд, хэлтсийн дарга нарт танилцуулж, Дүүргийн эдийн

Мэдээ, тайлан судалгааг үнэн зөв цуглуулж, цахим шуудангаар графикт хугацаанд дамжуулсан. 90 100
       засаг, нийгмийн байдлын талаар 2018 оны 1-3-р улирлын танилцуулга бэлтгэн ubstat.mn сайтад байршуулан тархаасан. Цаасан танилцуулга хэвлэн бэлтгэж холбогдох байгууллага хэлтэст тарааж ажилласан.      
44 5.12. Дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайтыг шинэчилэх 5.12.1. Дүүргийн веб сайтын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах     Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэн хийхээр “Мөнх Цогт Оргил” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд эхний байдлаар хүлээлгэн өгсөн вэб сайтын ажиллагааг нягтлан шалгаж засварлах шаардлагатай цэс, зохион байгуулалтын жагсаалтыг гаргаж гүйцэтгэгч компанид албан бичгээр хүргүүлэн ажиллаж байна.

Вэб сайтыг шинэчлэн хийлгэж ашиглалтад оруулснаас хойш 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар дүүргийн вэб сайтад нийт 35 мэдээ мэдээллийг байршуулаад байна.

 

Сайтын мэдээ мэдээлэл шинэчлэгдсэн. 90 70
5.12.2. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх    Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэн шинээр хийхтэй холбогдуулан  dazo.mn, Грийн Софт ХХК, Модив Софт ХХК-иудын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг авч ажилласан бөгөөд шаардлагатай хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэн “Мөнх Цогт Оргил” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд эхний байдлаар хүлээлгэн өгсөн вэб сайтын ажиллагааг нягтлан шалгаж засварлах шаардлагатай цэс, зохион байгуулалтын жагсаалтыг гаргаж гүйцэтгэгч компанид албан бичгээр хүргүүлэв. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчилж байна. 70 100
45 5.13. Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

 

 

 

5.13.1. Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг төлөвлөн чанартай зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, гарын авлага, сурталчилгааны материал иргэдэд хүргэх Нийслэлийн Засаг даргын Хууль зүйн сайдтай 2018 онд  байгуулсан “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний хүрээнд Тус дүүргийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөөг 3 бүлэг 28 заалттай боловсруулан, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/32 дугаар захирамжаар баталгаажуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний биелэлт 84%, Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол хөтөлбөрийн биелэлт 80.7%-тай хэрэгжлээ. Үүнд:

Дүүргийн хэмжээнд  хуулийн төслийн  хэлэлцүүлэг 3, сургалт 18 зохион байгуулснаас ЗДТГ-аас холбогдох байгууллагуудтай хамтран 7, ААНБ-11,  давхардсан тоогоор 520 гаруй иргэнийг хамруулж, нийт 21 төрлийн 220 гаруй гарын авлага, зөвлөмжийг өгч ажилласан байна.

Хууль, журмын төслийг дүүргийн вэб сайт, мэдээллийн самбар, facebook хуудсаар дамжуулан иргэдэд мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

Шинээр боловсруулсан болон шинэчлэн найруулсан “Авто зогсоолын тухай”, “Хот суурины ногоон байгууламжийн тухай” хуулийн төсөлд ААНБ-аас ирсэн саналыг нэгтгэн,  35 саналыг тусгуулахаар холбогдох газарт хүргүүлсэн.

Тайлант хугацаанд  иргэд, ААНБ, гар болон цахим сангаас Хууль, Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, яамдын сайдын тушаал, нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын тогтоол,             Засаг даргын захирамж, Төрийн албаны тухай хууль/ шинэчилсэн найруулга/,

Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж байна. 90 100
      Үндсэн хуулийг хувилан өгч, 45 иргэн, 11 байгууллагад  лавлагаа, 62 иргэн эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл аваад байна.

Дүүргийн Засаг даргын А/192, Б/21 захирамж гарч, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Тус хугацаанд дүүргийн Засаг даргын  9 захирамжийг хүчингүй болгож, тэмдэг, тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулав.

Шилэн данс, Ublegal.mn сайтуудад хувь хүний нууцтайгаас бусад шийдвэрийг байршуулж байна.

ЗДТГ-аас Замын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 2018.02.12-ны өдөр ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчдын дунд Зам, тээврийн ослын улсын хэмжээнд дэх дүн мэдээ, тоо болон ЗХАБ-аас урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Мөн Багахангай, Налайх дүүргийн прокурортай хамтран дүүргийн Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудад  2018.03.22-ны өдөр сургалт зохион байгуулж, зөрчлийн хэрэг нээсэн баримтанд үзлэг хийж, заавар зөвлөмжийг өгч ажиллав.

ЗДТГ-аас Эрх зүйн сургалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.           Үүнд:

Эрх зүйн сургалт

·         Дүүргийн Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудад  зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх сургалт

·         Захиргааны ерөнхий хууль болон зөрчлийн тухай хууль

·         Төриийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэцүүлэг

 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн танилцуулга

·         Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа ба үндэсний хөтөлбөр

·         Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

·         Жендер ба жендерийн тэгш байдал

·         үндэсний хөтөлбөр

Шинэчилсэн дараах 6 хуулиар гарын авлага бэлтгэж, Нээлттэй хаалганы өдөр, Явуулын нэг цонхны үйлчилгээгээр 120 иргэнд тараагаад  байна.

 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
 • Захиргааны ерөнхий хууль
 • Зөрчлийн тухай хууль
 • Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль
 • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Алдар цолтон, ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл олгох тухай
     
5.13.2. Хууль, эрх зүйн “Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулах 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орж, тус дүүрэгт Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн байгуулагдсан. Энэхүү үйл ажиллагааг иргэдэд суртачилан таниулах, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайланг сонсох зорилгоор  Багахангай дүүргийн шүүх, Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн хэлтэс, дүүргийн ГХУСАЗСЗ, Багахангай, Налайх дүүргийн шүүх шинжилгээний хэсэг хамтран “Хуулийн салбарын Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” арга хэмжээг 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 2 үе шаттай зохион байгууллаа.

1-р үе шат мэдээлэл, сурталчилгааны чиглэлээр: Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Л.Нарангэрэл, Прокурорын газрын дарга Б.Ууганбаяр нар Багахангай дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 3 дугаар улирлын шүүн таслах ажиллагааны товч мэдээ болон прокурорын байгуууллагын үйл ажиллагааны талаар  танилцуулж, иргэдийн асуусан асуултанд хариулсан. Мөн шүүх, прокурорын туслахууд иргэдэд дараах үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Үүнд:

 1. Эвлэрүүлэн зуучлалын үйлчилгээ – 8
 2. Өргөдөл, нэхэмжлэл-6
 3. Хууль зүйн зөвлөгөө-25
 4. 15 төрлийн 50 гаруй иргэнд гарын авлага, материал тараасан бөгөөд дээрх арга хэмжээнд нийт 140 гаруй иргэн хамрагдсан байна. Цаашид тус арга хэмжээг жилд 2 удаа зохион байгуулахаар санал солилцлоо.

2-р үе шат хэлэлцүүлэг: Дүүргийн ГХУСАЗСЗ, Багахангай, Налайх дүүргийн прокурорын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн эрүүгийн цагдаагийн тасаг, мөрдөн байцаах тасаг, хэрэг бүртгэх тасаг, Багахангай, дүүргийн шүүх шинжилгээний хэсэг хамтран 3 дугаар улирлын хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулав. Уг арга хэмжээний хүрээнд “Илрүүлэлт, оргодол шийдвэрлэлт” нэгдсэн арга хэмжээний явц, үр дүн, шийдвэрлэх хэргийн талаар хэлэлцсэн.

Дүүргийн ГХУСАЗСЗ-өөс дээрх арга хэмжээнд 500.000 гаруй мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Хороод иргэдээ цуглуулж, хамруулсан байна.

140 иргэнийг хамруулж, 15 төрлийн 50 гаруй иргэнд гарын авлага, материал тараав. Цаашид тус арга хэмжээг жилд 2 удаа зохион байгуулахаар санал солилцсон. 100 100
5.13.3. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ-үнэлгээний төлөвлөгөөг 15 заалттай боловсруулан, Газрын даргын 2018 оны А/17 дугаар тушаалаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335-р захирамжийг дүүргийн төсөвт байгууллагуудад хүргүүлж, мэдээллээр ханган ажиллаж байна

Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангагдаж байна. 70 100
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах           Нийслэлийн ЗДТГ-аас ирсэн зөвлөмжийн хүрээнд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийн тайланг гаргаж,  нийслэлийн ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээний  хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа.

2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Төсвийн байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах” сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, Захирамжлалын бичиг баримт боловсруулах, хянах, баталгаажуулах журмын талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. Байгууллагаас гарч байгаа 34 бодлогын баримт бичгүүдэд үнэлгээ хийхээс 11 баримт бичигт үнэлгээ хийгээд байна.

     
5.13.4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын дагуу дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулах Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/165-р захирамжаар Дүүрэг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилсон. Ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогч ахлан, нарийн бичгийн даргаар ЗДТГ-ын дарга, гишүүдээр хэлтэс, нэгжийн дарга нар томилогдсон . 30 40
5.13.5. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, хяналт тавих, үзлэг шалгалт зохион байгуулах Дүүргийн хэмжээнд хяналтанд авсан

УИХ-ын тогтоол-2

УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол-11

Ерөнхийлөгчийн зарлиг-4

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл-1

Засгийн газрын тогтоол -19

Ерөнхий сайдын захирамж-5

Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-14

Засгийн газрын албан даалгавар-1

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол-2

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж-24

Нийслэлийн Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар-2

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар-3

Нийт 88  тогтоол шийдвэрийн 124 заалтыг хяналтанд авч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

2018 оны 11 дүгээр сарын 22, 29-ний өдрүүдэд дүүргийн төсвийн 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, програм ашиглалтын талаар болон тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн        чиглэлийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарах асуудлууд,

Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг  онлайн програмд байршуулж хэвшсэн.

Үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллав.

90 100
  нийслэл, дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, биелэлт гаргахад анхаарч ажиллах талаар мэдээлэл өгч, зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллав.      
5.13.6. Засгийн газрын 2017 оны 01, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг 18 заалттайгаар боловсруулж, дүүргийн 26 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 90 100
5.13.7. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тайланг нэгтгэн дүгнэх Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/70 дугаар тогтоолоор дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 90 зорилттойгоор боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2018 оны хэрэгжилт 90,2%-тай байна.

Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд дүүрэгт хамаарах 9 заалтыг хяналтанд авч, 3 дугаар улирлын байдлаар 72,8%-тай хэрэгжив. 2018 оны жилийн эцсийн биелэлтийг холбогдох хэлтэс, албадаас авч, нэгтгэх шатандаа байна. Биелэлтийг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна. Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 5 чиглэлээр 161 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн, хэрэгжилт 94%-тай хэрэгжив. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд биелэлтийг хэлэлцүүлэн, бүрэн хангалттай үнэлэгдэв. Мөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөнд тусгах 36 саналыг нэгтгэн, НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн ажиллав.

Бодлогын зорилтуудын хэрэгжилт хангагдсан. 90 100
5.13.8. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/16 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах,  Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт, 14 хоногийн мэдээллийг нэгтгэн Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулах Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журмыг шинэчлэн Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/16 дугаар захирамжаар баталгаажуулан шуурхай зөвлөгөөнд зайлшгүй оролцох бүрэлдэхүүнд хүргэн ажилласан. Тайлангийн хугацаанд дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг 23 удаа зохион байгуулж, 209 үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг нэгтгэн,  Ulaanbaatar.mn  сайтад байршуулж, 14 хоногийн гэмт хэрэг гамшиг ослын  мэдээллийг  НЗДТГ-т хүргүүлж хэвшсэн. Нийслэлийн  болон дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт хангагдсан.

 

90 100
5.13.9. Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг ороннутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг  хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх Нийслэлийн засаг дарга болон багахангай дүүргийн засаг даргын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт Нийт 32 заалтыг хяналтанд авч, 97 хувийн хэрэгжилттэй байна. Гэрээний хэрэгжилт хангагдаж байна. 90 100
5.13.10. Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтийг нэгтгэж танилцуулах Энэ онд Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал 5 удаа хуралдаж дүүргийн иргэдийг шагнаж урамшуулах, дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, дүүргийн Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, дүүргийн 2018 оны шилдэг байгууллага, салбарын аварга ажилтнуудыг шалгаруулах болон цаг үеийн холбогдолтой тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэж дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурладаанаар хэлэлцүүлж ажиллав. Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал 5 удаа хуралдав. 90 100
5.13.11 “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан-II” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” 2-р шатны хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлэхээр  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/172 дугаар захирамжаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 5 зорилт, 33 шалгуур үзүүлэлттэй боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний биелэлт 88.4%-тай хэрэгжсэнээс биелэсэн 5, хэрэгжих шатандаа 28, тасарсан заалт байхгүй байна. Үүнд:

1.     Төсвийн байгууллагын менежерүүдийн үр дүнгийн гэрээнд тусгай заалт болгон оруулж үр дүнг үнэлэхээр тооцож байна. Мөн дүүргийн хэмжээнд тамхи татдаг иргэдийн судалгааг гаргахад Дүүргийн нийт 32 ААНБ судалгаанд хамрагдсанаас 24  байгууллагын 499 иргэн тамхи татдагаас эр 443, эм 56 байна.

2.     “Эр зоригын хүч” ТББ болон “Багахангай бид хамтдаа” бүлэгтэй хамтран соён гэгээрүүлэх ажлыг хийж байгаа бөгөөд 2018.05.22-ны өдөр 4 байгууллагын 45 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулж, бүлгийнхээ зорилго, чиглэлийг таницуулж, мэдээлэл

Хорт зуршил хэрэглэдэг иргэдийн судалгаатай болсон.

 

 

   
  1.     хийсэн.

2.     Дүүргийн ажил орлогогүй, архинд донтох эмгэгтэй иргэнд архинаас татгалзуулах тусгай үйлчилгээ үзүүлж, архинаас гарах сэдэл төрүүлэх, архинаас гарах боломжтойд итгүүлэх, бодол хандлагыг өөрчлөх зорилго бүхий олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний зөвлөгөө өгөх болон сургалт зохион байгуулах чиглэлээр Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгтэй “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулан ажиллаж байна.

3.     Дүүргийн ИТХ, ЗДТГ, ХХҮХ, Монголын эрэгтэйчүүдийн нийгэмлэгтэй хамтран өөрсдийн хүсэл сонирхлоор архинаас татгалзах чин хүсэл, эрмэлзэлтэй  дүүргийн 10 иргэнийг сонгон УБ хотод 2018 оны 07-р сарын 24–27-ны өдрүүдэд тусгай төлөвлөгөөний дагуу архинаас татгалзуулах “Оюуны 9 дэвшил” хөтөлбөрт сургалт зохион байгуулж, уг арга хэмжээнд зориулан ГХУСАЗСЗ-өөс 1.150.000 төгрөг зарцуулсан.

4.     2018 оны 11 дүгээр сарын 05-09-ны өдрүүдэд зорилтот бүлгийн иргэдэд ганцаарчилсан болон гэр бүлийн нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг  зохион байгуулж, нийт 30 иргэн хамрагдсан бөгөөд ХХҮХ-ээс 2.000.000 төгрөгийг зарцуулаад байна.

5.     Дээрх арга хэмжээний хүрээнд насанд хүрэгчдийн ганцаарчилсан зөвлөгөөг 6 удаа, гэр бүлийн зөвлөгөөг 4 удаа, нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөөг 4 удаа, дэмжих бүлгийн ярилцлагыг 6 удаа тус тус зохион байгуулж, сургалт зөвлөгөөнд нийт 20 иргэн  хамрагдаж байна. Мөн сургалтанд хамрагдсан иргэдээс ангийн дарга тасгийн даргыг томилж, баг болгон хуваан, УБ хотод зохион байгуулагдах “Оюун тархины нууц”  цуврал лекцэд оролцох урилга өгсөн бөгөөд 5 хүнийг оюуны өмчийн эрх бүхий тусгай сургалтад үнэ төлбөргүй сургаж нөлөөллийн ажилтнаар бэлтгэх эрх олгов.

6.     Хөтөлбөрт идэвхитэй хамрагдсан иргэдээс сонгон 3 иргэнийг 1-р хороо, Дотоодын цэрэг, Хот тохижилтын албанд ажилд авч, 2 иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн зээлд хамруулаад байна.

7.     Хөтөлбөрийн хүрээнд ИТХ, ЗДТГ, Хороод, ХХҮХ, ОБХ, ХААА, ДАА, ГБХЗХХ, 44-р цэцэрлэг, 207-р цэцэрлэг, Биеийн тамир спорт хороо,  Хот тохижилтын алба /ОНӨААТҮГ/, Илч-Орд /ОНӨААТҮГ/,  ЖДҮДТ /ОНӨААТҮГ/, Хангай цогцолбор сургууль

3 иргэн байнгын ажлын байраар, 2 иргэн зээлд хамрагдсан.

 

 

 

 

Гэр бүлийн бие биедээ хэрхэн буулт хийх, уучлалт хүсэх, гэр бүлийн эерэг харилцаа хаанаас юунаас эхэлдэг болох талаар мэдэгдэхүүнтэй болж гэр бүлийн уур амьсгалд эерэг өөрчлөлт орсон.

90 100
      зэрэг нийт 16 байгууллага  91 арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.      
46 5.14. Засаг даргын дэргэд орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөх баг байгуулан ажиллуулах

 

5.14.1. Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, идэвхжүүлэх  Тайлангийн хугацаанд Засаг даргын дэргэдэх зөвлөл талаар 3 удаа хуралдаж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт томоохон үйлдвэр, бизнесийн байгууллагуудыг үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа явуулах зөвлөмж чиглэл гаргасны дагуу дүүрэгт шилний үйлдвэр байгуулахаар ажиллаж буй компаны удирдлагуудтай 2 удаа уулзалт зохион байгуулж, одоогоор ТЭЗҮ-г боловсруулж байна.

Мөн “АПУ” ХХК-ний сүүний үйлдвэртэй хамтран ажиллахаар 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, 3.2 тн-ийн багтаамжтай “Сүү хөргөлтийн танк” байгуулах талаар санал солилцож 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлээд байна. Тус ажлын хүрээнд сүү бэлтгэн нийлүүлэх талаарх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж малчин мал бүхий 27 иргэнийг хамруулав.

Засаг даргын Тамгын газар, Багахангай сүү ХХК-тай хамтран 5 га газарт 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг төмс, хүнсний ногоо тариалуулах ажлыг 2018 оны 05 дугаар сард зохион байгуулж, дүүргийн Агропаркийн эрхлэгч төмс, хүнсний ногоо тариалах, арчлах, хураан авах заавар зөвлөмж өгч, энэ үеэр 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын 52 ажилтан албан хаагчид төмс, хүнсний ногоо тариалж, зуны турш арчлан, ургацаа  хураан авч албан хаагчдадаа хуваарилан олгосон байна.

Засаг даргын дэргэдэх бизнесийн болон инженерийн орон тооны бус зөвлөл цаг үеийн холбогдолтой ажил арга хэмжээнд тухай бүр заавар зөвлөмж өгч  ажиллав. 90 100
47 5.15. Нийтийн албан тушаалтны  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах 5.15.1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2018 оны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Тус дүүргийн ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг 3 бүлэг 52 заалттай боловсруулан, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/33 дугаар захирамжаар баталгаажуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 11-р сарын байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 84.2%-тай хэрэгжлээ. Мөн Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг гарган, үнэлгээ хийж, холбогдох газарт хүргүүлсэн. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хүрээнд дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэн, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Хөтблөрийн хэрэгжилт хангагдаж байна. 90 100
5.15.2. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын Нийтийн албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн 4 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраар хянуулан, ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн тухайн албан тушаалд томилгоог хийж байгаа бөгөөд 1 этгээдийн томилгоо цуцлагдсан байна.

Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд ААНБ-ын дарга эрхлэгч нарын үр дүнгийн гэрээг үнэлэхэд Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр  ажил

     
урьдчилсан мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч, бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих зохион байгуулсан арга хэмжээг тооцон дүгнэхээр төлөвлөж байна.

Ашиг сонирхлын зөрчлийн холбогдох заалтын хүрээнд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, мэдэгдэл тайлбарыг нийт 363 гишүүнээс авснаас ЗДТГ-199, дотоод аудитын алба-34, худалдан авах ажиллагааны алба-130 байгаа бөгөөд програмд оруулаад байна.

2017 оны ХАСХОМ-ийг 20 удирдах албан тушаалтан гаргахаас 18 албан тушаалтан гаргаж, холбогдох баталгаажуулалтыг хийн, хуулийн хугацаанд тайлан мэдээг АТГ, НЗДТГ-т тус тус хүргүүлж ажилласан.

АТГ-т 1,2-р улиралд авах сургалт сурталчилгааны саналыг хүргүүлж, хуваарийн дагуу дүүргийн хэмжээнд 3-р улиралд 8 удирдах албан тушаалтан, 29 албан хаагчийг тус тус  хамруулаад байна.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн асуудал гараагүй бөгөөд хууль журмын хэрэгжилт хангагдаж ажиллаж байна 90 100
48 5.16. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлахад иргэдийн оролцоонд тулгуурлан, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, цэрэг эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх 5.16.1. Батлан хамгаалахын хууль тогтоомж, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчилах арга хэмжээг зохион байгуулах Цэргийн бүртгэлийг Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох хороодын Засаг даргын ажлын байранд цэргийн бүртгэлийг шинэ журмын хүрээнд явуулж, 18-50 насны эрэгтэйчүүдийг цэргийн бүртгэлд хамрагдах талаар зар сурталчилгааны материалыг албан байгуулллага, хороод олон нийтийн газруудаар тарааж, орон нутгийн Багахангай ÒÂ, дүүргийн вэб хуудас, “facebook” олон нийтийн сүлжээг өргөн ашиглан ухуулга сурталчилгааны ажил зохион байгуулж, батлан хамгаалах багц хууль болон Зэвсэгт хүчний анги салбарыг сурталчилсан бичлэг зэргийг ашиглан сурталчилгааг зохион байгуулсан.

Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах ажлын хүрээнд эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, Монгол Улсын хуулиар хүлээсэн иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэх хүсэл эрмэлзлэлийг бий болгох зорилгоор зохион байгуулсан.

Үүнд

v  Монгол цэргийн алдар Зохион бичлэгийн уралдаан

v  Хурд хамтлагийн Цэргийн бодол тоглолтыг үзүүлэх

v  Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Марш-тактик”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн

v  “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Соёлын төв өргөөний үүдний танхимд Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа, батлан хамгаалах салбарын багц хуулиудыг сурталчлах

v  Хүчний байгууллагын удирдлагуудын дунд гар буугаар “Буудлага”-ын бооцоот тэмцээн

v  Тусгайлсан чиг үүргийн байгууллагуудын дунд “Гар бөмбөг”-ийн бооцоот тэмцээн.

ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас  дүүргийн “Хангай цогцолбор

Монгол улсын Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах ажлыг 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна. 100 100
      сургууль”-ийн “ЭХ ОРОН ТАНАА” урлагийн тоглолт

“Цэргийн дууг хэн сайн дуулах вэ“ дууны тэмцээнүүдийг тус тус зохион байгууллаа.

     
    5.16.2. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийж үнэлгээ дүгнэлт өгөх Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн 4 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 18-50 насны Цэргийн үүрэгтэн эрчүүдийн цэргийн үүргийн биелэлтийг шалгах, “Батлан хамгаалах багц хууль”-ийг сурталчлах ажлын хүрээнд 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, 7дугаар сарын 03-нд дүүргийн Биеийн тамир-Спорт хороо, Налайх дүүргийн эрчим хүчний Багахангай дүүрэг дэх Өндөр толгой салбар, 11 дүгээр сарын 03-нд Улаанбаатар төмөр замын Багахангай өртөөнд хяналт шалгалтыг тус тус зохион байгуулсан.

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба нийт 12 албан хаагчаас 18-50 насны 4 үүрэгтнээс бэлтгэл офицер 1, цэргийн алба хаасан 1, мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн 1, Тайван цагт цэргийн албанд тэнцэхгүй, эрүүл мэндээр хасагдсан 1  бүгд үнэмлэхтэй бичиг баримтын  зөрчилгүй, Биеийн тамир, Спорт хорооны 5 үүрэгтнээс хугацаат цэргийн алба хаасан 3, 2014 онд мөнгөн хэлбэрээр хаасан-1, нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт Эрүүл мэндийн улмаас чөлөөлөгдсөн 1 үүрэгтэн шалгалтад хамрагдаж баримт бичгийн зөрчилгүй, Эрчим хүчний Өндөр толгой салбарын 9 үүрэгтнээс хугацаат цэргийн алба хаасан 5, Мөнгөн төлбөрөөр хаасан 1, эрүүл мэндийн улмаас чөлөөлөгдсөн 1, Цэргийн албан хаах насны 2 иргэн  шалгагдаж үнэмлэхгүй нэг иргэнд лавлагааг үндэслэн үнэмлэх нөхөн олгож зөрчлийг арилгав. Улаанбаатар Төмөр замын Багахангай өртөөний цэргийн насны 11 иргэнээс хугацаат цэргийн алба хаасан 8, Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаасан 1, Цэргийн алба хаагаагүй 1, эрүүл мэндийн улмаас чөлөөлөгдсөн-1, иргэн шалгалтаад хамрагдаж цэргийн үүрэгтэний үнэмлэхгүй 3 иргэнд шинээр олгож 2 иргэнд мөнгөн төлбөр тогтоосон.

Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт 70 гаруй иргэнд Батлан хамгаалах хууль тогтоомж Зөрчлийн тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хууль тогтоомжоор мэдээ мэдээлэл өгч ажиллаа. Дүүргийн мэдээллийн санд алба хаагаагүй гэсэн мэдээлэлтэй 1971-1984 оны 85 иргэнийг мэдэгдэх хуудсаар дуудан мэдээллийн санд баяжилт хийж 4 иргэнд мөнгөн төлбөр тогтоож 73 иргэний мэдээллийг баяжуулан цэргийн алба хаасан 21 иргэнд мэдээллийг архивын лавлагааг үндэслэн үнэмлэхэд бичилт хийж зөрчлийг арилгуулан төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн

Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэг дээшлэж үүрэг гүйцэтгэлт хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна 100 100
49 5.17. Иргэний цэргийн үүргийн  биелэлтийг хангуулах, цэргийн албыг олон хэлбэрээр хаах талаар хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх 5.17.1. Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах, цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдийг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаалгах ажлыг зохион байгуулах 2016-2018 онд Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаасан 5 иргэнийг дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/81 дүгээр захирамжаар дүйцүүлэх албанаас халж, цэргийн дүйцүүлэх алба хаах хүсэлт гаргасан 5 иргэнийг Засаг даргын 2018 оны А/84 дүгээр захирамжаар элсүүлсэн. Тус дүүрэгт одоогийн байдлаар 10 иргэн цэргийн албыг 58-126 хоногийн үүрэг гүйцэтгэлтэйгээр алба хааж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/395, А/819 дүгээр захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/84, А/148 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн дүйцүүлэх алба хаагч нарыг Цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтад 2018 оны 05 дугаар сарын 16-наас 05 дугаар сарын 29-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангид, Тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалтыг нийслэлийн Багануур, Налайх дүүргүүдтэй хамтран нэг бүс болгон Багануур дүүрэг дэх Хилийн цэргийн 0252 дугаар ангид байрлуулан Онцгой байдлын 064 дүгээр ангийн сургалтын материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгууллаа. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгалийн нөхцөл байдлаас үүссэн зөрлөгийн давааны замыг цасыг цэвэрлэх, дүүргийн иргэдэд батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах, Цэрэг халах татах ажил, Нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээ, Шүлхийний хорио цээрийн ариутгалын хэсгийн үйл ажиллагаа, хавар ногоо тариалалт,  ногоон талбайн цэвэрлэгээ, намрын хураалт, хавар намрын мод тарих ажил, баяр наадмын талбайн тохижуулалт, нээлттэй хаалганы өдрийн асар майхан барих, дүүргээс зохион байгуулж байгаа амьдралын баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой  өрхөд туслах ажилд оролцож үүргээ амжилттай гүйцэтгэж байна.

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн хэлбэрээр орлуулан хаах тухай Засаг даргын 2018 оны А/80 дугаар захирамж, Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хяналт шалгалтаар хугацаат цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 20 иргэнд мөнгөн төлбөр тогтоосноос 15 иргэн мөнгөн төлбөр болох 5799668 төгрөгийг нийслэлийн төрийн санд төвлөрүүлэж цэргийн алба хаасан.

МУ-ын 3асгийн газрын 2018 оны 79, 80 дугаар тогтоолуудыг мөрдлөгө болгон үйл ажиллагааг явуулж байна 100 100
5.17.2. Цэргийн насны залуучуудад цэргийн албыг сурталчлах, ЗХЖШ-аас тогтоосон хяналтын тоог бүрэн хангах Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай,  Цэргийн албаны тухай хуулиар баталгаажуулсан цэргийн алба хаах хэлбэрүүдийг дүүргийн хэмжээнд сурталчлах Цэргийн штабын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэйгээр хүргэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Монгол Улсын Цэргийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2017 оны мн/213 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018оны А/860 дугаар захирамж,  дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/160 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн 2018 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт, татлагыг 10 дугаар сарын 15-21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний Үйл ажиллагааг цэргийн штабын 2018 оны төвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна. 100 100
      хэлтэс, нийгмийн даатгалын хэлтэс Цэргийн штаб хамтран нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж Цэргийн албанаас хугацаа дуусган бэлтгэлээр халагдсан түрүүч байлдагч нарт хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэх ажлын байранд зуучлах, мэргэжил олгох сургалтад хамруулах, баримт бичиг баяжилт хийж олгох ажлыг хийж-3 бэлтгэл үүрэгтэнг ажилдаа буцан ороход, 2 үүрэгтэнг сургуульдаа эргэн сурахад дэмжлэг үзүүлж 6 иргэнийг ажлын байранд зуучлахаар бүртгэлд хамруулсан.

2018 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт татлагатай холбогдуулан хороодын зохион байгуулагч хэсгийн ахлагч нартай Цэргийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн хүрээнд “Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулахад хэсгийн ахлагч нарын оролцоо” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж иргэдийг хамруулах, зарлан дуудах мэдэгдэл тараахад анхаарах чиглэлээр сургалтыг явуулсан. Нийслэлийн Цэрэг татлагын товчооны хурлаас өгөгдсөн үүрэг чиглэлийн дагуу дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны бүрэлдэхүүнтэй 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулж үүрэг даалгавраар ханган ажиллаа.

Цэргийн жинхэнэ албаны татлагын эрүүл мэндийн үзлэгийг  2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулж нийт зарлан дуудах мэдэгдэл хүлээн авсан иргэдийн 83,6 хувийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан нийслэлийн Цэрэг татлагын товчооноос ирүүлсэн тоон даалгаврыг 100% биелүүлсэн.

Цэрэг татлагаар орвол зохих иргэдийн 29,5% нь эрүүл мэндээр, 46.5% нь сурахаар 4,6% нь ар гэрийн гачигдал 9,8% нь гадаадад ажиллаж сурч байгаа,  1,3% нь төрийн тусгай албанд элссэн, шалтгаанаар болон хуульд заагдсан үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн байна.

     
Дундаж хувь 88  
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУВЬ 92.8
ЗУРГАА. ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
50 6.1. “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 6.1.1. Аж ахуйн нэгж бүр амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхөд чиглэсэн 2-оос доошгүй сайн үйлсийн ажил зохион байгуулах “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд 1 дүгээр хороо Алтгана 1-1 тоотод оршин суугч Тувааны Баатарын гэр бүлийг сонгон гэр нь очиж нөхцөл байдалтай танилцан, шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээг тодорхойлох судалгааг гаргасан. Т.Баатарынх 5 ам бүлтэй, хөдөлмөрийн насны 2 иргэн байдаг ба байнгын ажлын байраар хангагдах, амьдарч буй газраа бичиг баримтжуулах хүсэлт гаргасны дагуу дүүргийн Газрын албатай хамтран ажиллаж, газар эзэмших гэрчилгээг гаргуулж, гардуулан өгөв. Мөн Баатарын хүү Б.Жаргалсайханыг 1 дүгээр хорооны галчаар ажиллуулан ажлын байраар хангаад байна. Мөн байгууллагаас хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн 2 тонн нүүрс буулгаж өгч 1 өрхийг сонгон дэмжлэг үзүүлж ажиллав. 100 100
      өвөлжилтийн бэлтгэл хангахад нь дэмжлэг үзүүллээ.      
51 6.2. Байгууллагын дотоод ажил үйлчилгээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 6.2.1. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэн хийхээр “Мөнх Цогт Оргил” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд эхний байдлаар хүлээн авсан вэб сайтын ажиллагааг нягтлан шалгаж засварлах шаардлагатай цэс, зохион байгуулалтын жагсаалтыг гаргаж гүйцэтгэгч компанид албан бичгээр хүргүүлэн, шинэчлэгдсэн сайтад мэдээ мэдээллийг байршуулан ажиллаж байна. Дүүргийн вэб сайт шинэчлэгдэж иргэд мэдээ мэдээллээр хангагдсан. 90 100
6.2.2. Тамгын газрын хяналтын камерийг шинэчлэх ажлын судалгааг хийх   Засаг даргын Тамгын газрын хяналтын камерийн байршлын зураглал болон судалгааг гаргасан бөгөөд ip болгон сайжруулах шаардлагатай байна. Интернет болон ажилтан албан хаагчдын техник хэрэгслийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж байна. 90 100
6.2.3. ЗДТГ, хороодын интернет, дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн  хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах ЗДТГ, хороодын интернетийн болон сүлжээний тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах ажлын хүрээнд шаардлагатай засвар үйлчилгээг тухай бүр хийж ажилласан бөгөөд 70491009, 70491309, 70491011, 70491014, 70491015, 70491016 дугаарын утсан дээрх интернетийн хурдыг  1,2,3mbps хурдаар авч интернет болон дотоод сүлжээний найдвартай байдлыг ханган ажилласан бөгөөд шинээр 70491311 утсыг нягтлан бодогчийн өрөөнд шинээр ашиглалтад оруулав. ЗДТГ, хороодын интернет, дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн  хэвийн найдвартай ажиллагаа хангагдсан. 90 100
6.2.4. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

 

Хороодын ажлын албыг нийслэлээс зохион байгуулсан 17 удаагийн сургалт, дүүргээс зохион байгуулсан 16 удаагийн сургалтанд хамруулан, чадавхжуулан ажиллав. Сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор хороодын хэсгийн ахлагч нарын хийж хэрэгжүүлсэн ажилтай танилцан, үнэлгээ өгч, урамшууллыг тухай бүр олгож байна. Мөн хороодын ажлын албаны дэлгэрэнгүй судалгааг НЗДТГ-т 3 удаа хүргүүллээ.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/491 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдааны бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хороодын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг 2017 нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаанд 3 дугаар байрт шалгарсан Сонгинохайрхан дүүргийн тэргүүний хошой хороо болох 11, 6 дугаар хорооны үйл ажиллагаатай танилцуулан, туршлага судлууллаа. Тус уралдаанд дүүргийн 1 дүгээр хорооны хэсгийн ахлагчийн баг тусгай байрт шалгарч, 4.000.000 төгрөгөөр шагнуулав.

Тайлан, судалгааг тогтоосон хугацаанд хүргүүлж, хороодын ажлын албыг чадавхжуулан, туршлага судлуулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллав.

Тус дүүргийн 1-р хороо нь нийслэлийн “Шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг”-аар шалгарав.

90 100
6.2.5. Байгууллагад харьяалагддаг ахмад настнуудыг нийгэм, соёл, урлаг, аялал, спортын арга хэмжээнд татан оролцуулах Сар бүр зохион байгуулагддаг “Гэр бүлийн өдөр” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан дартс, даалуу, хөзөрийн тэмцээн болон бусад олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд байгууллагаас тэтгэвэрт гарсан ахмад настнуудыг хамруулж ажиллав. Аливаа арга хэмжээнд ахмад настны оролцоог хангаж байна. 90 100
6.2.6. Цалингийн сангийн тодорхой хувиар “Ахмадын сан” байгуулах Ахмад настны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6, 14.7 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 197 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам”-ыг үндэслэн байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон ахмадуудыг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцуулах, хөгжих, нийгмийн дунд эрүүл, идэвхтэй амьдрах, мэдлэг, туршлагаа хойч үедээ өвлүүлэх боломжтой байх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын тухайн жилийн батлагдсан цалингийн нийт сангийн нэг  хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр “Ахмадын сан” байгуулж, ЗДТГ-ын даргын 2018 оны А/32 дугаар тушаалаар батлуулав.

“Ахмадын сан”-гийн хөрөнгийг ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, нийгэм, соёл, урлаг, аялал, биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулж оролцуулах зэрэг арга хэмжээнд зарцуулах юм.

“Ахмадын сан” байгуулав. 100 100
6.2.7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллах Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлд: 25, түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага ажил, албан тушаалынхаа дөрөв, түүнээс дээш хувийн орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулна гэж заасны дагуу тус газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст-1, 2 дугаар хороонд-1, нийт 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажиллуулж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100 70
6.2.8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх 2018 оныг дүүргийн хэмжээнд “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан ч төсөв хөрөнгө хүрэлцээгүйгээс шалтгаалан тодорхой ажил хийгдээгүй байна. 0 0
6.2.9. Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн албан хаагчдын тайланг тусгай програмын дагуу шивж, төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх Төрийн албатай холбогдон гарсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх, зэрэг дэвийн болон төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох, ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл олгох, сахилгын шийтгэл ногдуулах, шагнал урамшил олгох,  ээлжийн амралт, тусламж олгох зэрэг асуудлыг Газрын даргын тушаалаар тухай бүр шийдвэрлүүлж байна.

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг Хүний нөөцийн мэдээллийн програмд шивж, жил бүрийн 01 дүгээр сарын 05-ны дотор Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлдэг бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан хуваарийн дагуу Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2017 оны тайланг тусгай програмын дагуу шивж,

Албан хаагчдын мэдээллийг програмд шинэчлэн оруулж, тайланг холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүлэв. 100 100
  тогтоосон хугацаанд буюу 2018.01.05-ны өдөр Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлэв.      
6.2.10. Байгууллагын дүрэм, Тамгын газрын дотоод журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан хамт олны хурлаар хэлэлцүүлж, ЗДТГ-ын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалаар батлууллаа.

Шинэчилсэн Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журмыг хэлтэс, хороодод хүргүүлэн танилцуулж ажиллав.

Тайлангийн хугацаанд байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулан, журмын дагуу ажилтан албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, чөлөө олголтонд хяналт тавьж бүртгэл хөтлөх, шаардлагатай тохиолдолд дэмжлэг тусламж олгох, суралцах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхэд цалинтай чөлөө олгох, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх, шагнал урамшуулал олгох зэрэг асуудлаар холбогдох тушаал, шийдвэрүүдийн төслийг боловсруулан батлуулж ажиллав.

Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулав. 100 100
6.2.11. Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах Төсвийн шууд захирагчаас менежерүүдтэй, нэгжийн менежерээс төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах ёслолын арга хэмжээг 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж, нэгжийн 3 менежер,  ТЗ-22 албан хаагч үр дүнгийн гэрээ байгуулж, ТҮ-14, гэрээт 8 албан хаагч  2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлуулсан.

Төрийн захиргааны албан хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт, төрийн үйлчилгээний болон гэрээт албан хаагчдын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг эхний хагас жилийн байдлаар хүлээн авч дүгнүүлэн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/33 дугаар тушаалаар сарын үндсэн цалингийн 36-40 хувиар урамшуулал олгосон бөгөөд эхний хагас жилийн байдлаар 52 албан хаагчийн үйл ажиллагааг дүгнэснээс 28 албан хаагч А, 24 албан хаагч В үнэлгээтэй дүгнэгдсэн байна.

Албан хаагчдын 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж, нэгжийн менежер-5, төрийн захиргааны албан хаагч 21, төрийн тусгай албан хаагч 2, улс төрийн албан хаагч 1, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 15, хэсгийн ахлагч 6, тохижилт хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч 2, нийт 52 албан хаагч үйл ажиллагаагаа үнэлүүлснээс 18 албан хаагч А, 34 албан хаагч В дүгнэгдэн, сарын үндсэн цалингийн 36-40 хувиар 3 сарын хугацаатай урамшуулал олголоо.

Албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үйл ажиллагааг нь үнэлэв. 100 100
6.2.12. Албан хаагчдын хувийн хэргийг стандартын дагуу хөтлөх, баяжилт хийх Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын “UB ERP” дотоод удирдлагын систем ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан албан хаагчдын мэдээллийг уг системд шивж оруулан, системд хандах эрхийг нь нээж өглөө.     Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан Хувийн хэргийг хагас жил тутам баяжуулж байна. 90 100
  ”Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-д заасан бүрдүүлбэрийн дагуу байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын хувийн хэргийг хөтөлж, албан хаагчдад холбогдолтой ажилд орсон гарсан шийдвэр, хөдөлмөрийн дэвтрийн болон нийгмийн даатгалын хуулбар, зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгосон, цалингийн шатлал ахиулсан, шагнаж урамшуулсан, сахилгын шийтгэл ногдуулсан, тусламж дэмжлэг үзүүлсэн, улсаас авсан гавьяа шагналын хуулбарыг хувийн хэрэгт хавсарган баяжуулж, товьёг, албан хаагчийн мэдээлэл, албан тушаалын картыг шинэчлэв.

2018 онд шинээр ажилд томилогдсон 12 албан хаагчид хувийн хэрэг үүсгэн бичиг баримтыг бүрдүүлэв.

     
6.2.13. Байгууллагын “Ёс зүйн хороо”-ны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, тайлан мэдээг хүргүүлэх Тайлангийн хугацаанд ажлын хариуцлага алдан, ёс зүйн зөрчил гаргасан 2 албан хаагчийн асуудлыг хэлэлцэн, 2 албан хаагчийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах дүгнэлт гарган,  газрын даргад танилцуулан, арга хэмжээг тооцон ажиллав. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээг тухай бүр холбогдох газарт хүргүүлэв.

2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтад хорооны гишүүд хамрагдан, төрийн албан хаагчийн ажлын байран дээрх ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг тодорхойлох, хэрхэн шийдвэрлэх талаар мэдээлэл авав. Төрийн албаны сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлын байран дахь ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг тодорхойлох, хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөлдөх зорилготой “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтыг НЗДТГ-аас 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж, тус газрын “Ёс зүйн хороо”-ны гишүүд болох 1-р хорооны Засаг дарга Б.Гэрэлмаа, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон, жолооч А.Үүрцайх нар хамрагдан, мэдээлэл авч, дүүргүүдийн ёс зүйн хороонд тулгамдаж нийтлэг зөрчил, шийдвэрлэсэн болон хариуцлага тооцсон байдал, тулгамдаж буй бэрхшээлд дүн шинжилгээ хийж, кейс ажиллав.

ЗДТГ-ын даргын 2018 оны А/40 дүгээр тушаалаар байгууллагын ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд анхааран ажиллаж байгаа бөгөөд 2018.11 сарын 14-ний өдөр НЗДТГ, Азийн сангаас сургалтын баг урьж “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй-Ёс суртахуун” сургалтыг зохион байгуулж, нийт албан хаагчдыг хамруулав.

Албан хаагчдын сахилга хариуцдагыг сайжруулахад анхаарч ЗДТГ-ын даргын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2018 оны А/36 дугаар тушаалыг батлан албан хаагчдаар мөрдүүлэн ажиллаж байна.

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагагаа тогтмолжин, албан хаагчдын ёс зүйн мэдлэг дээшилж, сахилга хариуцлага сайжирч байна. 90 100
6.2.14. “Гэр бүлийн өдөр”-ийг сар бүр тэмдэглэх  Дүүргийн хэмжээнд “Гэр бүлийн өдөр”-ийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд ЗДТГ-ын урлаг, спортын ажлын хэсгээс 2018 онд 2 сургалт, 7 төрлийн уралдаан, тэмцээн нийт 9 арга хэмжээ зохион байгуулж ЗДТГ-ын зардлаас 529,000 /Таван зуун хорин есөн  мянга/ төгрөг зарцуулав. Уг арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 115 албан хаагч болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг хамруулав. Албан хаагчдыг олон нийтийн арга хэмжээнд оролцох оролцоог ханган идэвхжүүлэн ажиллаж байна. 90 100
Дундаж хувь 88 90
НИЙТ ДУНДАЖ ХУВЬ 92  
ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 93.9

 

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                          Л.САНЖИЙЖАМЦ

 

ХЯНАСАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               М.ДАВААНЯМ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                  С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                       Д.ЭРДЭНЭТУЯА


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.