ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/

2023-9-9
471

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ,

 ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

/жилийн эцсийн байдлаар/

 

2018.12.28                                                                                                                                                                              Багахангай дүүрэг

Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Үнэлгээ

хувь

1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт, үнэлгээ хийх 1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хэлтсүүд төлөвлөгөө гаргасан байх ЗДТГ-ын даргын 2018 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, дүүргийн вэб сайтад байршуулж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 100%
1.2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг дүгнэсэн байх ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж дүгнэв. Үүнд:

·         Нийгмийн хөгжил-85%

·         Эдийн засгийн хөгжил-96,4%

·         Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил-10%

·         Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил-98%

·         Засаглалын хөгжил-92,8%

·         Дотоод ажил үйлчилгээ-91,3%-тай тус тус хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 93.9-тай хэрэгжсэн бөгөөд нийт 127 заалтыг хяналтанд авснаас бүрэн хэрэгжсэн 108, хэрэгжих шатандаа 16, үнэлэх боломжгүй 2, тасарсан 1 заалт байна.

100%
2 Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх

2018 оны үндсэн чиглэлд хяналт, үнэлгээ хийх

2.1.Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан байх Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх

2018 оны үндсэн чиглэлд улирал бүр хяналт, үнэлгээ хийж, 11-р сарын байдлаар Үүнд

·         Нийгмийн хөгжил-90%

·         Санхүү, бизнесийн хөгжил-97%

·         Засаглалын  хөгжил-97.4%

·         Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил-92.6%

·         Байгаль орчин гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих-97.3%-тай тус тус хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 94%-тай хэрэгжсэн бөгөөд нийт 161 заалтыг хяналтанд авснаас бүрэн хэрэгжсэн 127, хэрэгжих шатандаа 18, үнэлэх боломжгүй 8, тасарсан байхгүй байна.

100%
2.2.Төлөвлөлт, санхүүжилт, гүйцэтгэл, үнэн зөв гарч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан байх Биелэлт албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу хугацаандаа гарч, засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар орж хэлэлцэгдэн шийдвэрлэгдэж, ДИТХ-д хүргүүлсэн. 100%
3 Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй тогтоол, шийдвэрт хяналт, үнэлгээ хийх 3.1.Тогтоол шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байх Дараах тогтоол шийдвэр болон бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт үнэлгээ хийв. Үүнд:

1.    УИХ-ын тогтоолын 5 заалтыг хяналтанд авч, биелэсэн 1, хэрэгжих шатанд 2, тасарсан 1, үнэлэх боломжгүй 1, үнэлгээ 60%

2.    Ерөнхийлөгчийн зарлигийн 8 заалтыг хяналтанд авч, биелэсэн 5, хэрэгжих шатанд 2, үнэлэх боломжгүй 1, үнэлгээ 91.4%

3.    Засгийн газрын тогтоолын 24 заалтыг хяналтанд авч,  биелэсэн 23, тасарсан 1 үнэлгээ 95.8%

4.    Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн 7 заалтыг хяналтанд авч, биелэсэн 6, хэрэгжих шатанд 1,  үнэлгээ 95.7%

5.    Засгийн газрын албан даалгаврын 11 заалтыг хяналтанд авч, биелэсэн 11, үнэлгээ 100%

6.    НИТХ-ЫН Тэргүүлэгчдийн тогтоолын 12 заалтыг хяналтанд авч, биелэсэн 9, хэрэгжих шатанд 1, үнэлэх боломжгүй 2, үнэлгээ 97%

7.    ЗГХЭГД-ын тушаалын 13 заалтыг хяналтанд авч, биелэсэн 1, үнэлгээ 100%-тай тус тус үнэлэгдэж, нийт тогтоол шийдвэрийн үнэлгээ 91.4%-тай байна.

8.    Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн  нийт 9 заалтыг хяналтанд авснаас  100% хэрэгжилттэй 7, 70% хэрэгжилттэй-1,  үнэлэх боломжгүй 1 заалт байгаа бөгөөд ерөнхий үнэлгээ 96.2%

9.    Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийн нийт 8 зорилт 39 бүтээгдэхүүнээс 100% хэрэгжилттэй 34, 70% хэрэгжилттэй-3,  40% хэрэгжилттэй-1, үнэлэх боломжгүй 1 заалт, үнэлгээ 95.7%

10.  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийт 7 зорилтоос  100% хэрэгжилттэй  5, 70% хэрэгжилттэй-1,  ерөнхий үнэлгээ 85%

11.  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт биелэлтийн 42 заалтыг хяналтанд авснаас биелэсэн 25, хэрэгжих шатандаа 3, үнэлэх боломжгүй 14 заалт, ерөнхий үнэлгээ 96.4%

12.  Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийн нийт 8 зорилт 39 бүтээгдэхүүнээс 100% хэрэгжилттэй 34, 70% хэрэгжилттэй-3,  40% хэрэгжилттэй-1, үнэлэх боломжгүй 1, үнэлгээ 95.7%

13.  Нийслэлийн Засаг дарга болон Багахангай дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг    орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний  биелэлтийн          нийт 32 заалтыг  хяналтанд авч, 100 хувийн хэрэгжилттэй 30, үнэлэх боломжгүй 2 заалт,ерөнхий  үнэлгээ 100%

14.  Багахангай дүүрэгт хэрэгжиж буй үндэсний 30 хөтөлбөрийн 116 заалтыг хяналтанд авч, үнэлгээ 89.7%

15.  Багахангай дүүрэгт хэрэгжиж буй дэд 13 хөтөлбөрийн 48 заалтыг хяналтанд авч, үнэлгээ 87.4%

16.  Дүүргийн Засаг даргын 213 захирамжийг хяналтанд авснаас биелэлт 95%

17.  Нийслэлийн багахангай дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5 зорилтын 89 заалтыг хяналтанд авснаас биелэсэн 57, хэрэгжих шатандаа 28, тасарсан 2, үнэлэх боломжгүй 4, үнэлгээ 85.3%

18.  Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын “төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөрийн 4 зорилтын 12 заалтыг хяналтанд авснаас биелэсэн 11, хэрэгжих шатандаа 1,  үнэлгээ 97.5%

19.  Багахангай дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний нийт 14 заалтыг  хяналтанд авч, 100 хувийн хэрэгжилттэй 12, 70 хувийн хэрэгжилттэй 1,  үнэлэх боломжгүй 1, үнэлгээ 97.6%

20.  Нийслэлийн Багахангай дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх  үндсэн чиглэлийн 5 зорилтын 161 заалтыг  хяналтанд авснаас биелэсэн 127, хэрэгжих шатандаа 18, үнэлгээ 94%

100%
3.2.Хэрэгжилтийг тогтоосон стандартын дагуу гаргаж, холбогдох газарт хүргэж, үр дүнг тооцсон  байх Засгийн газрын 2017 оны 89-р тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 335-р захирамжид заасан аргачлал, мяагтын  дагуу гаргаж, үнэлгээг жилийн эцсийн байдлаар тооцон гаргаж, monitoring.ub.gov.mn програмд тогтоосон хугацаанд байршуулав. 100%
4 Бусад 4.1. Дээрх дүн, мэдээг Засаг даргын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж, холбогдох сайтад байршуулсан байх Тогтоосон хугацаануудад Тогтоол шийдвэр болон бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт үнэлгээ хийж, Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, monitoring.ub.gov.mn програмд тогтоосон хугацаанд байршуулав. 70%
4.2. Холбогдох зөвлөмжийг гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулсан байх Зөвлөмжийг Газрын дарга болон хэлтсийн даргад танилцуулан Тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгч, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 70%
4.3 Төсөвт байгуулагуудад холбогдох мэргэжилтэнийг томилуулж, сургалт, заавар зөвлөмж өгөх, мэргэжилтэнүүдийн нэгдсэн судалгаа гаргах Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны 335-р захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2018.09.20-ний өдөр төсвийн байгууллагын холбогдох 25 мэргэжилтэнүүдэд сургалт зохион байгуулж, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.  Мөн дүүргийн 15 төсвийн байгууллагын удирдлагуудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан албан хаагчийг томилж, шийдвэрийг ирүүлнэ үү гэсэн албан бичгийг хүргүүлж, 9 байгууллага холбогдох мэргэжилтэнтэй болсон.

 

70%
ҮНЭЛГЭЭ 90%

 

Нийт 4 зорилтын 9 заалтыг хяналтанд авснаас 100 хувийн хэрэгжилттэй 6, 70 хувийн хэрэгжилттэй 3, ерөнхий үнэлгээ 90%-тай байна.

 

 

 

 

ХЯНАСАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА                                                                        М.ДАВААНЯМ

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                           С.ЦЭНД-АЮУШ


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.