2023 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын мэдээ

2023-4-21
312

Зорилтот жилийн хүрээнд 2023 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 833.3 сая төгрөгийн он дамжин хэрэгжиж байгаа 1 ажил, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  350 сая төгрөгийн он дамжсан 2 ажил ,  НОХС-н хөрөнгөөр 300 сая төгрөгийн 5 ажил, замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 100 сая төгрөгийн 1 ажил, ОНХС-н 2 ажлын 306,0 дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 37,0 сая төгрөгийн 3 зөвлөх үйлчилгээ нийт 1,926.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 14 бараа, ажил үйлчилгээ 51,2 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  833,3 сая төгрөгийн 1 ажил байна.

  • Спорт хорооны барилгын ажил 2021 оны 12 сарын 19-ний өдөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас тендерийг зарлаж Алтайн говь шарга ХХК шалгарч ажлын гүйцэтгэл 45% байна. 2023 онд санхүүжих 833,3сая төгрөг ажлыг цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 5 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэхээр байна.


фото агшин

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.