Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө өруулалтаар 2023 онд 9 ажил хийж гүйцэтгэхээс он дамжин хэрэгжиж байгаа 525 сая төгрөг 2 ажил, шинээр 450 сая төгрөгийн шинээр 7 ажил нийт гүйцэтгэл 61 хувьтай байна.

968

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө өруулалтаар 2023 онд 9 ажил хийж гүйцэтгэхээс он дамжин хэрэгжиж байгаа 525 сая төгрөг 2 ажил, шинээр 450 сая төгрөгийн шинээр 7 ажил нийт гүйцэтгэл 61 хувьтай байна.

 • Он дамжин хэрэгжиж байгаа 525 сая төгрөгийн 2 ажил
  • Соёлын ордоны барилга, энэ онд санхүүжих
  • Байрны гадна фасадын ажил
 • Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгөөр 1 ажил, 100 сая
 • Нийслэлийн ОНХС-н хөрөнгөөр 6 ажил 300 сая
  • Илч-Орд ОНӨААТҮГ-т засварын шуурхай багийн автомашин
  • Соёлын ордны тоног төхөөрөмж/Лед/
  • Нийтийн эзэмшлийн зам ьалбайн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх
  • биеийн тамир, спорт хорооны залны шалны засвар
  • 1,2 дугаар хороонд ногоон байгууламжийн хайс хашаа шинэчлэх
 •  нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 1 ажил 50 сая төгрөгийн Багахангай дүүргийн авто замын ус зайлуулах байгууламжийн ажил тус байна.

 

 

 


©2023. УЛААНБААТАР ХОТ. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.